Dāng liǎng gè xiǎng yào shí, méiyǒu rènhé yùfáng cuòshī.

Hé sāi·ā láo huò·dé·sū zhā

tā yǔ tā de zhàngfū zài jiāoqū de yīgè shūcài tān shàng gōngzuò, gāi tānwèi yuǎnlí tā de zhùsuǒ. Zìcóng nín hé wǒ de fùmǔ chéngwéi péngyǒu yǐlái, wǒmen yǐjīng rènshíle hěn cháng shíjiān. Jǐnguǎn wǒmen zhī jiān cúnzài jùdà de niánlíng chāyì, dàn wǒmen shǐzhōng xiāngchǔ dé hěn hǎo. Yùjiàn tā de shíhòu wǒ háishì yīgè shàonián. Wǒ yīzhí yǐwéi tā hěn cōngmíng, érqiě niánlíng hěn gāo. Yǒuhǎo ér yúkuài de liáotiān. Hěn hǎo de gōngsī.
Dāng wǒmen dì yīcì jiànmiàn shí, tā yǐjīng hé yī wèi chángqí de tóngxué yuēhuìle hěnjiǔ, érqiě, zhèngrú měi gè rènshí tāmen de rén dōu xiāngxìn dì nàyàng, tā yǔ tā jiéhūn. Tā bān jìnle tā hé zhàngfū zài piānyuǎn dìqū jiàn de fángzi, dàn měi gè zhōumò tāmen dōu bèi fùmǔ hé pópo fēnjū. Zhèyàng, dāng wǒ jìxù qù tā fùmǔ de jiā shí, wǒmen jìxù yībiàn yòu yī biàndì jiànmiàn. Zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, wǒmen jīhū zǒng shì jìn háng gāocéng duìhuà, méiyǒu chángshì hé yìshí xíngtài xúnluó.
Yóuyú fùmǔ de jiārén láizì nóngcūn, zhǐyào yǒu kěnéng, tāmen jiù yīzhí zài lǚxíng tànwàng zǔfùmǔ. Ránhòu, yǒu yītiān, tāmen yāoqǐng wǒ péibàn tāmen. Yóuyú wǒ yào zài fúwù qíjiān xiūjià, suǒyǐ wǒ jiēshòu bìng tóngyì, zài lǚxíng de qián yītiān, wǒ jiàng zài tā fùmǔ de jiāzhōng shuìjiào, wǒmen hěn zǎo jiù cóng nà’er kāichē líkāi.
Dāng tā dàodá shí, wǒmen zhèngzài shāfā shàng shuìjiào de fángjiān lǐ kàn diànshì shàng de diànyǐng, shuō tā yě yào zài nàlǐ shuìjiào, yīnwèi zhàngfū hěn zǎo jiù qù tā de chē shàngbān, yě méiyǒu bànfǎ líkāi tā, tā yě méiyǒu bànfǎ lái. Dào nà biān de fùmǔ jiā dàjiā yì diǎn yī diǎn de shuìzhele. Wǒ yīgè rén dāi zài kètīng lǐ, yǐjīng tǎng zài shāfā shàng, děng diànyǐng jiéshù shí, tā fēicháng ānjìng de wèn wǒ yīxiē shìqíng. Dāng wǒ zhuǎnshēn huídá shí, yī cì xiànshí zhènjīngle wǒ. Nà shì xiàtiān, tā sìhū shēnshang méiyǒu tài duō yīfú kěyǐ chuān. Yīncǐ, tā kàn shàngqù chuānzhuó báisè shàngyī hé yītiáo kāizhe hóngsè huāduǒ de qúnzi, yīzhí chuí dào dàtuǐ zhōngjiān. Yóuyú fángjiān chǔyú hēi’àn zhōng, dēngguāng xímiè, tā zhànzhe, huí dào chúfáng, nàlǐ de dēng jīhū zhào liàngle zhěnggè huánjìng, suǒyǐ wǒ yìshí dào tā chuānzhuó de zhěnggè yīfú shì tòumíng de, gōulè chū tā jiāngyìng, zhílì, jiēshi de rǔfáng érqiě zuògōng jīngliáng, nà tiáo qúnzi, xì xì de, cóng hòumiàn zhào liàng, hái kěyǐ ràng nín kàn dào měilì de shēntǐ hé nèikù, tāmen shì rúcǐ zhī xì, yǐ zhìyú méiyǒu bǎohù hé yǐncáng nín de sīchù, ér shì zài guānchá shí gèngjiā ànshì hé jīfāle wǒ de xiǎngxiàng lì-zài nà biān. Nà zhuàngguān ér héxié de shēntǐ de wùlǐ měi, dà yǎnjīng, guānghuá de liǎn shì lìng rén nányǐ zhìxìn de. Dànshì, nèizài dì měi yě zēngqiángle tǐzhí. Zhè sìhū shì tóngkǒng hé pífū fāchū de yī zhǒng guāng. Yī zhǒng nèizài dì měilì rúcǐ sànfà chū guāngmáng, yǐ zhìyú yǒushí bùkān wàibiǎo. Tā zuò zài wǒ duìmiàn de shāfā shàng, liǎng tuǐ jiāochā. Wǒ gǎndào zhènjīng, shǎyǎn, zhèngzài kǎolǜ zhè liǎng gè qíjī. Wǒ háo wú bǎoliú dì kǎolǜle tuǐ bù hé zhěnggè tuǐ bù. Tā yǒu yīgè kě’ài, jīngzhì de xīgài, fēicháng bàolù zài tā chuānzhuó de chènshān de lǐngkǒu shàng. Jiānbǎng hěn wánměi. Túnbù, yī jiàn yìshù pǐn. Tā de rǔfáng wú kě tiāotì, zìrán yídòng, fǎnyìng chū tā hūxī de jiézòu. Wǒ shēngqìle tā yīzhí bùjiǎsīsuǒ de míliànzhe wǒ, zǒng shì shǎxiàozhe, xiàng wǒ dǎzhāohū, chūqù dào tā de fángjiān, ràng wǒ jīngyà de dāi zài nà zhěng wǎn.
Tā shìtú duì shìjiè de wèntí mòbùguānxīn, dàn tā hěn cōngmíng, yǐ zhìyú tā bùshí de yìshí dào, nánrén bèi gè zhǒng shìjiàn suǒ kèfú, bìng zuìzhōng chéngwéi wéifǎn tāmen yìyuàn de huóyuè rénwù.
Zài yèmù jiànglín zhīqián, tiān hái méiyǒu liàng, wǒmen chūfāle. Hé wǒ yīqǐ kai chē de shíhòu, tā de fùqīn zuò zài chéngkè zuòwèi shàng, tā hé tā de mǔqīn zuò zài hòu zuò shàng. Zài zhěnggè lǚchéng zhōng, wǒmen dōu zài hòu shì jìng zhōng xúnzhǎo duìfāng. Wǒ chéngrèn wǒ dà bùfèn shíjiān dōu zài nǔlì jiàshǐ.
Zài tiányězhōng, dì yī tiān, wǒ hé nín fùqīn yīqǐ líkāi qìchē qù kànwàng nín de qīnqī, bìng liú zài nín zǔfùmǔ de jiāzhōng xiūxí, zuò tián zì yóuxì. Wǎnshàng, wǒmen zǎo shuì.
Qián jǐ tiān, wǒ xǐng lái shí, tā de fùmǔ bù háng chūqù kànwàng mǒu rén, yī dào chúfáng, tā wèn wǒ shìfǒu kěyǐ zài zhèn shàng guàngjiē. Shíjiān hěn jìn, dàyuē èrshí fēnzhōng. Wǒmen gěi nín de fùmǔ liúyán bìng líkāile. Tā chuānzhuó yītiáo hòushí de duǎnkù hé yītiáo hòushí de bù duǎnkù, lán sè niúzǎikù hé yī jiàn báisè chènshān, yǐjí yī jiàn lán sè niúzǎi jiákè, zhèngmiàn dǎkāi.

Jiù zài wǒmen líkāi shí, tā gàosù wǒ zǒu dé hěn màn, fǒuzé wǒmen huì yáng qǐ chéntǔ. Wǒ qǐng tā dài shàng ānquán dài, tā sìhū wàngjì dàile. Dāng tā zhuǎnshēn xì jǐn yāodài shí, kāi jīn shān lüè xiǎn bàn kāi, wǒ kàn dào tā méiyǒu xiōngzhào, érqiě rǔfáng hěn xiǎo, hǎoxiàng tā xiǎng bǎ suǒyǒu dōngxī dū shuāi duàn ránhòu tiào chūlái. Wǒmen bǎochí chénmò. Dànshì wǒmen yǐjīng zhīdào huì fāshēng shénme. Wǒ shēn chūshǒu, bǎshǒu fàng zài tā de dàtuǐ shàng. Tā bǎshǒu fàng zài wǒ de shàngmiàn, ràng tā tíngliú. Yīncǐ, wǒ ràodào shǐ shàngle qìchē, zhè sìhū dǎozhìle yīgè nóngchǎng. Wǒ tíng zài mángmáng huāngyě zhōng, wǒmen xiànrùle xiànshí. Wǒmen shénme yě méi shuō yě méi huàshuō. Qīnwěn hé yǒngbào, ránhòu bǎshǒu shēn dào wǒ de yìng gōngjī shàng, bǎshǒu shēn dào wǒ de shī māo shàng,ans yín shēng hé jǐ yā, shétou wò zhù wǒ de shétou. Wǒmen tuōle duǎnkù. Wǒ zuò zài tā de dàtuǐ shàng, tā bǎ tā de yīnbù fàng dào wǒ de jībā shàng, fàng dī tā de shēntǐ, zhídào tā quánbù xiànrù kùnjìng bìng kāishǐ hào chī de shàngxià yùndòng, ér wǒ jǐ yā tā de shānquè bìng jiāng qí bào zài yāo jiān. Xiǎoxīnyìyì de, wǒ ràng tā dāi zài kào zài chéngkè zuòwèi shàng de sìzhī shàng, wǒ jiāng gōngjī kào zài tā de pìgu shàng, qīng qīng de jiāng qí tuī xiàng, méiyǒu yònglì, ér tā qīng qīng de mo yínzhe, yǐ yōuměi de fāngshì gǔndòngzhe, xiàng qián zǒu kāi, xiàng qián shēn ránhòu zài huílái, bùyào ràng wǒ de jiāhuo cóng nǐ de pìgu lǐ chūlái. Wǒmen zài yīqǐ. Cǎo’àn. Yī yán bù fā, yī yán bù fā.
Wǒmen zài xiāngxià dāile sān tiān. Wǒmen qùle měi gè dìfāng de bùtóng dìfāng, zǒng shì zài lùshàng mǒu gè dìfāng biānyuán de guànmù cóng zhōng.

Nín hǎo, wǒ xūyào nín de bāngzhù lái wéihù wǎngzhàn http://www.Professorpoeta.Com.Brhttp://www.Contosdesacanagem.Com.Br bìng jìxù chūbǎn wǒ de shū. Zài HotMart shàng huòqǔ tāmen:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

当两个想要时,没有任何预防措施。

何塞·阿劳霍·德·苏扎

他与她的丈夫在郊区的一个蔬菜摊上工作,该摊位远离他的住所。自从您和我的父母成为朋友以来,我们已经认识了很长时间。尽管我们之间存在巨大的年龄差异,但我们始终相处得很好。遇见她的时候我还是一个少年。我一直以为她很聪明,而且年龄很高。友好而愉快的聊天。很好的公司。
当我们第一次见面时,他已经和一位长期的同学约会了很久,而且,正如每个认识他们的人都相信的那样,他与他结婚。她搬进了她和丈夫在偏远地区建的房子,但每个周末他们都被父母和婆婆分居。这样,当我继续去她父母的家时,我们继续一遍又一遍地见面。在这种情况下,我们几乎总是进行高层对话,没有常事和意识形态巡逻。
由于父母的家人来自农村,只要有可能,他们就一直在旅行探望祖父母。然后,有一天,他们邀请我陪伴他们。由于我要在服务期间休假,所以我接受并同意,在旅行的前一天,我将在他父母的家中睡觉,我们很早就从那儿开车离开。
当她到达时,我们正在沙发上睡觉的房间里看电视上的电影,说她也要在那里睡觉,因为丈夫很早就去他的车上班,也没有办法离开她,她也没有办法来。到那边的父母家大家一点一点地睡着了。我一个人呆在客厅里,已经躺在沙发上,等电影结束时,她非常安静地问我一些事情。当我转身回答时,一次现实震惊了我。那是夏天,她似乎身上没有太多衣服可以穿。因此,她看上去穿着白色上衣和一条开着红色花朵的裙子,一直垂到大腿中间。由于房间处于黑暗中,灯光熄灭,她站着,回到厨房,那里的灯几乎照亮了整个环境,所以我意识到她穿着的整个衣服是透明的,勾勒出她僵硬,直立,结实的乳房而且做工精良,那条裙子,细细的,从后面照亮,还可以让您看到美丽的身体和内裤,它们是如此之细,以至于没有保护和隐藏您的私处,而是在观察时更加暗示和激发了我的想象力-在那边。那壮观而和谐的身体的物理美,大眼睛,光滑的脸是令人难以置信的。但是,内在的美也增强了体质。这似乎是瞳孔和皮肤发出的一种光。一种内在的美丽如此散发出光芒,以至于有时不堪外表。她坐在我对面的沙发上,两腿交叉。我感到震惊,傻眼,正在考虑这两个奇迹。我毫无保留地考虑了腿部和整个腿部。她有一个可爱,精致的膝盖,非常暴露在她穿着的衬衫的领口上。肩膀很完美。臀部,一件艺术品。她的乳房无可挑剔,自然移动,反映出她呼吸的节奏。我生气了她一直不假思索地迷恋着我,总是傻笑着,向我打招呼,出去到她的房间,让我惊讶地呆在那整晚。
她试图对世界的问题漠不关心,但她很聪明,以至于她不时地意识到,男人被各种事件所克服,并最终成为违反他们意愿的活跃人物。
在夜幕降临之前,天还没有亮,我们出发了。和我一起开车的时候,她的父亲坐在乘客座位上,她和她的母亲坐在后座上。在整个旅程中,我们都在后视镜中寻找对方。我承认我大部分时间都在努力驾驶。
在田野中,第一天,我和您父亲一起离开汽车去看望您的亲戚,并留在您祖父母的家中休息,做填字游戏。晚上,我们早睡。
前几天,我醒来时,她的父母步行出去看望某人,一到厨房,她问我是否可以在镇上逛街。时间很近,大约二十分钟。我们给您的父母留言并离开了。她穿着一条厚实的短裤和一条厚实的布短裤,蓝色牛仔裤和一件白色衬衫,以及一件蓝色牛仔夹克,正面打开。

就在我们离开时,她告诉我走得很慢,否则我们会扬起尘土。我请她戴上安全带,她似乎忘记戴了。当她转身系紧腰带时,开襟衫略显半开,我看到她没有胸罩,而且乳房很小,好像她想把所有东西都摔断然后跳出来。我们保持沉默。但是我们已经知道会发生什么。我伸出手,把手放在他的大腿上。她把手放在我的上面,让它停留。因此,我绕道驶上了汽车,这似乎导致了一个农场。我停在茫茫荒野中,我们陷入了现实。我们什么也没说也没话说。亲吻和拥抱,然后把手伸到我的硬公鸡上,把手伸到我的湿猫上,ans吟声和挤压,舌头握住我的舌头。我们脱了短裤。我坐在她的大腿上,她把她的阴部放到我的鸡巴上,放低她的身体,直到她全部陷入困境并开始好吃的上下运动,而我挤压她的山雀并将其抱在腰间。小心翼翼地,我让他呆在靠在乘客座位上的四肢上,我将公鸡靠在她的屁股上,轻轻地将其推向,没有用力,而她轻轻地mo吟着,以优美的方式滚动着,向前走开,向前伸然后再回来,不要让我的家伙从你的屁股里出来。我们在一起。草案。一言不发,一言不发。
我们在乡下呆了三天。我们去了每个地方的不同地方,总是在路上某个地方边缘的灌木丛中。

您好,我需要您的帮助来维护网站www.professorpoeta.com.br和www.contosdesacanagem.com.br并继续出版我的书。在HotMart上获取它们:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

WHEN THE TWO WANT, NOTHING PREVENTS.

José Araujo de Souza

He worked with her husband at a vegetable stand in a neighborhood on the outskirts, a long way from where she lived. We had known each other for a long time, since your parents and I were friends. Despite the huge age difference that existed between us, we always got along very well. I was still a teenager when I met her. I always thought she was very intelligent, with a very advanced head for her age. Friendly and good chat. Very good company.
When we first met, he had been dating a longtime schoolmate for a long time and, as everyone who knew them believed, married him. He moved into the house she and her husband built in a remote neighborhood, but every weekend they were divided between the homes of their parents and in-laws. That way, we continued to see each other over and over, as I continued to go to her parents’ house. On such occasions, we almost always held high-level conversations, free from commonplace and ideological patrols.
Since their parents’ family had come from the countryside, whenever they could, they were always traveling to visit their grandparents. Then, one fine day, they invited me to accompany them. As I would be on recess at the service, I accepted and agreed that, the day before the trip, I would sleep at his parents’ house, from where we would leave by car very early in the morning.
We were watching a movie on TV, in the room where I would sleep on the sofa, when she arrived, saying that she would also sleep there because her husband would go to his car to work very early and there would be no way to leave her and she would have no way to come. to the parents’ house, over there. Little by little, everyone went to sleep. I was alone in the living room, already lying on the sofa, waiting for the end of the film, when she arrived very quietly and asked me something. When I turned around to answer, a shock of reality came over me, all at once. It was summer and she didn’t seem to have much clothes to put on her body. Thus, she appeared wearing a white blouse and a skirt with red flowers that went down to the middle of her thighs. As the room was in darkness, with the light off and she was standing, with her back to the kitchen where a lamp illuminated almost the entire environment, I realized that the whole outfit she wore was transparent, leaving her stiff, upright, firm breasts outlined and well made and that skirt, thin, lit from behind, also let you see your beautiful body and panties, so tiny, that instead of protecting and hiding your private parts, it more suggested and stimulated my imagination when observing -over there. The physical beauty of that spectacular and harmonious body, the big eyes, the smooth face was something unbelievable. But there was also an inner beauty that enhanced the physique. It was a kind of light that seemed to come out of the pupils and the skin. An inner beauty so radiant that it sometimes overwhelmed the outside. She sat on the couch right across from me, crossing her legs. I was appalled, dumbfounded, contemplating those two wonders. I contemplated, without any discretion, not only the legs, but the whole set. She had a lovely, delicate lap, very exposed on the neckline of the blouse she wore. Her shoulders were perfect. The hips, a work of art. Her breasts were impeccable, moving naturally, reflecting the rhythm of her breathing. I got mad. She, who did not miss an instant of my enchantment, always smirking, greeted me and went out to her room, leaving me there, amazed, to suffer the rest of the night.
She tried to be indifferent to the problems of the world, but she was smart enough to understand that, from time to time, men are overcome by events and end up becoming active characters against their will.
Before the night was over and the day dawned we set out. With me, who she drove, her father was in the passenger seat, she and her mother in the back seat. Throughout the journey we were looking for each other in the rearview mirror. I confess that I drove most of the time with a hard-on.
In the fields, that first day, I left the car with your father to go and see your relatives and stayed at your grandparents’ house, resting, doing crossword puzzles. At night, we sleep early.
The other day when I woke up, her parents had gone out on foot to visit someone, and as soon as I got to the kitchen, she asked me if I could take her shopping in town. It was close, about twenty minutes. We left a message for her parents and left. She wore a thick, short and thick cloth shorts, blue jeans and a white blouse with a blue denim jacket, open at the front.

Right when we left she told me to go very slowly or we would raise a dust. I asked her to put on the belt, which she seemed to have forgotten to put on. When she turned to fasten her belt, her cardigan was slightly ajar and I saw that she was without a bra, with her perky little breast as if she wanted to break everything and jump out. We were silent. But we already knew what was going to happen. I reached out and put my hand on her thigh. She put her hand on top of mine and let it stay. So, I got in the car on a detour that seemed to lead to some farm. I stopped in the middle of nowhere and we caught ourselves for real. We didn’t speak or need to say anything. Kisses and hugs and making out and hands on my hard cock and hands on my wet pussy and moans and squeezes and tongue on my tongue and grips. We took off the shorts. I sat her on my lap and she fit her pussy on my cock, lowering her body until she was all bogged down and started a tasty up and down movement while I squeezed her tits and held her around the waist. With care, I made him stay on all fours leaning on the passenger seat, and I leaned the cock against her ass and shoved it gently, without forcing it, while she moaned softly and rolled in a beautiful way, moving away and reaching forward and back, without letting my dick out of your ass. We come together. Draft. Without saying anything, not a word.
We stayed there in the country for three more days. We went to each one of them in different places, always in the bush on the edge of some place on the road.

Hello, I need your help to maintain the websites http://www.professorpoeta.com.br and http://www.contosdesacanagem.com.br and continue publishing my books. Get them at HotMart:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

QUANDO OS DOIS QUEREM, NADA IMPEDE.

José Araujo de Souza

Ele trabalhava com o marido em uma banca de verduras em um bairro da periferia, bem distante de onde morava. Nós já nos conhecíamos de longo tempo, já que seus pais e eu éramos amigos. Apesar da enorme diferença de idade que existia entre nós, sempre nos demos muito bem. Era ainda adolescente quando eu a conheci. Eu sempre a achei muito inteligente, com uma cabeça muito avançada para a sua idade. Simpática e boa de papo. Muito boa companhia.

Quando nos conhecemos, namorava há muito tempo um antigo colega de escola e, como todos que os conheciam acreditavam, casou-se com ele.  Mudou-se para a casa que ela e o marido construíram num bairro afastado, mas todos os finais de semana eram divididos entre as casa de seus pais e de seus sogros. Dessa forma, continuamos a nos ver vez por outra, já que eu continuava a frequentar a casa de seus pais. Nessas ocasiões, mantínhamos quase sempre conversações de alto nível, livres de lugares comuns e de patrulhamento ideológico.

Como a família de seus pais viera do interior, sempre que podiam, estavam sempre viajando para visitar os seus avós. Então, um belo dia, me convidaram para acompanhá-los. Como estaria de recesso no serviço, aceitei e combinamos que, no dia anterior à viagem, eu dormiria na casa de seus pais, de onde sairíamos de carro bem cedinho, ainda de madrugada.

Estávamos assistindo a um filme na TV, na sala onde eu dormiria no sofá, quando ela chegou, dizendo que também dormiria lá  porque o marido iria no carro dele para o trabalho muito cedo e não teria como deixá-la e ela não teria como vir para a casa dos pais, ali. Pouco a pouco, todos foram se recolhendo para dormir. Fiquei sozinho na sala, já deitado no sofá, esperando o final do filme, quando ela chegou bem de mansinho e me perguntou alguma coisa. Quando me virei para responder, um choque de realidade se apossou de mim, de uma vez. Era verão e ela parecia não ter muita roupa para por sobre o corpo. Assim, apareceu vestindo uma blusa branca e uma saia com flores vermelhas que descia até a metade das suas coxas. Como a sala estava na penumbra, com a luza apagada e ela estava de pé, de costas para a cozinha onde uma lâmpada iluminava quase todo o ambiente, percebi que todo o conjunto que vestia era transparente, deixando delineado os seios rijos, empinados, firmes  e bem feitos e que aquela saia,fininha, iluminada por detrás, também deixava que se visse seu lindo corpo e uma calcinha, de tão pequenina, que ao invés de proteger e esconder suas partes íntimas, mais sugeria e estimulava a minha imaginação ao observá-la. A beleza física daquele corpo espetacular e harmonioso, dos olhos grandes, do rosto suave era algo de inacreditável. Mas havia também uma beleza interior que dava realce ao físico. Era uma espécie de luz que parecia brotar das pupilas e da pele. Uma beleza interior tão radiante que às vezes sobrepujava  a exterior. Ela sentou-se no sofá bem em frente do que eu estava, cruzando as pernas. Eu fiquei estarrecido, abobalhado, contemplando aquelas duas maravilhas. Contemplei, sem nenhuma discrição,não apenas as pernas, mas todo o conjunto. Ela tinha um colo encantador, delicado, muito exposto no decote da blusa que usava. Os ombros eram perfeitos. Os quadris, uma obra de arte. Os seios eram impecáveis, movimentando-se com naturalidade, refletindo o ritmo da sua respiração. Endoideci. Ela, que não perdia sequer nenhum instante do meu encantamento, sempre sorrindo maliciosamente, me cumprimentou e saiu em direção ao seu quarto me deixando ali, pasmo, para sofrer o resto da noite.

Ela procurava mostrar-se indiferente aos problemas do mundo, mas era suficientemente inteligente para entender que, vez por outra, os homens são superados pelos acontecimentos e acabam convertidos em personagens ativos contra a vontade.

Antes da noite terminar e o dia amanhecer nos pusemos a caminho. Comigo, que dirigia, iam seu pai, no banco do carona, ela e sua mãe no banco de trás. Durante todo o percurso ficamos nos procurando um ao outro pelo retrovisor. Confesso que dirigi a maior parte do tempo de pau duro.

Na roça, naquele primeiro dia, deixei o carro com o seu pai para que fosse ver seus parentes e fiquei na casa de seus avós, descansando, fazendo palavras cruzadas. À noite, dormimos cedo.

No outro dia quando acordei, seus pais haviam saído à pé para visitarem alguém e, assim que cheguei na cozinha, ela me perguntou se eu poderia levá-la para fazer umas compras na cidade. Era perto, uns vinte minutos. Deixamos um recado para os seus pais e saímos. Ela vestia uma bermuda de pano grosso, larga e curta, jeans, azul e uma blusinha branca com um casaquinho também azul de jeans, aberto na frente.

Logo quando saímos ela me disse para ir bem devagar senão levantaríamos um poeirão. Pedi a ela que colocasse o cinto, que ela parecia ter esquecido de colocar. Quando ela se virou para fechar o cinto, seu casaquinho entreabriu e vi que estava sem sutiã, com o peitinho empinadinho como se quisesse arrebentar tudo e saltar para fora. Nós estávamos calados. Mas já sabíamos o que iria acontecer. Estendi a minha mão e a coloquei na sua coxa. Ela colocou a sua mão em cima da minha e deixou ficar. Então, entrei com o carro num desvio que parecia levar até alguma fazenda. Parei no meio do nada e nos pegamos pra valer. Não falamos nem precisávamos falar nada. Beijos e abraços e amassos e mãos no meu pau duro e mãos na buceta molhadinha e gemidos e apertos e língua na língua e agarrões. Tiramos as bermudas. Eu a sentei no meu colo e ela encaixou sua buceta no meu pau, abaixando o corpo até que ela ficasse toda atoladinha e começou um movimento de sobe e desce gostoso enquanto eu apertava os seus peitinhos e a segurava pela cintura. Com cuidado, fiz que ficasse de quatro apoiada no banco do passageiro, e encostei o caralho no seu cuzinho e o fui enfiando enfiando de levinho, sem forçar, enquanto ela gemia baixinho e rebolava de uma forma linda, afastando e chegando corpo para a frente e para trás, sem deixar o meu pau sair do seu cu. Gozamos juntos. Calados. Sem falarmos nada, nem uma palavra.

Ficamos lá na roça por mais três dias. Fudemos em cada um deles em lugares diferentes, sempre no mato na beira de algum lugar da estrada.

Olá, preciso de sua ajuda para manter os sites http://www.professorpoeta.com.br e http://www.contosdesacanagem.com.br e continuar publicando os meus livros. Adquira-os na HotMart:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

Kēsakaiḍa


jōsa araujō ḍī sūzā
jadōṁ maiṁ usa śanīvāra nū jagā’i’ā, sūraja inā zabaradasata sī ki lagabhaga asahi sī. Jivēṁ ki śanīvāra nū lagabhaga hara savēra karanā mērā rivāja sī, maiṁ tairākī la’ī jharanē tē jāṇa dā phaisalā kītā. Mērē dōsatāṁ dā mainū ika phā’idā iha hō’i’ā ki nadī, jharanē dē nāla, usa ghara dē vihaṛē dē bilakula sirē tē laghī jithē maiṁ rahidā sī.
Jadōṁ maiṁ nadī vica dākhala hōṇa la’ī ti’āra hō rihā sī, maiṁ dēkhi’ā ki kō’ī usa caṭāna’tē pi’ā sī jō bilakula vicakāra khaṛaki’ā, jithē ika raipiḍasa śurū hō’i’ā atē bilakula jithē mainū sūraja vica ragā’ī didē hō’ē asamāna nū vēkhaṇā pi’ā.
Jadōṁ maiṁ nadī dē kinārē tē pahuci’ā tāṁ maiṁ raulā pā’undi’āṁ suṇi’ā, tāṁ usa vi’akatī nē āpaṇā sira ucā kītā atē muṛi’ā. Maiṁ kirā’i’ā kapanī tōṁ, kalairīḍō nū mānatā ditī. “Kī iha bahuta ṭhaḍā hai?” Maiṁ āpaṇī avāza bulada karana la’ī kihā tāṁ jō uha mērī suṇa sakē. “Nahīṁ. Iha cagā laga rihā hai”usanē vī āpaṇī avāza bulada karadi’āṁ javāba ditā. Nadī vica ika bilakula cupa sī, maiṁ suṇi’ā jadōṁ usanē sapaśaṭa taura’tē kihā, naramī nāla, ika kāhalī vica”jivēṁ tuhāḍē varagē”.
Maiṁ pāṇī vica ḍubakī mārī atē zōradāra, saṭarōka saṭarōka dē nāla maiṁ usa dē nazadīka tairi’ā, jithē uha sī, usadē nāla rahiṇa la’ī caṭāna tē caṛā’ī.
Kalairanaḍō kālē vālāṁ atē ika sudara ciharē vālā ika ciṭā muḍā sī. Jadōṁ iha dūrōṁ vēkhi’ā jāndā sī tāṁ iha isa tōṁ kitē ucā laga rihā sī. Usadī sarīra cagī tar’hāṁ baṇī hō’ī sī. Asīṁ pahilāṁ hī ika dūjē nū jāṇadē sī atē kujha dikhāṁ dā ādāna-pradāna vī kara cukē sī, para asīṁ kadē ikalā nahīṁ sī, ikalē sī. Huṇa ijha laga rihā sī ki usa jharanē vālī sārī nadī sāḍā ikalā sī. Usadā atē mērā. “Kī tusīṁ ithē labē samēṁ tōṁ ā’ē hō?” Maiṁ puchi’ā. “Nahīṁ, maiṁ huṇē ā’i’ā hāṁ. Iha bahuta cagā hai ki tusīṁ ā’ē hō. Mainū pāṇī vica ikalē rahiṇā pasada nahīṁ,” usanē mainū kihā. “Maiṁ iha vī pasada nahīṁ karadā,” maiṁ kihā, “maiṁ hairāna hāṁ ki kī kujha hō’i’ā tāṁ ithē kō’ī madada karana vālā nahīṁ hai. Lōka. ”“Sacamuca, ”uha sahimata hō gi’ā. Uha pāṇī vica caṛha gi’ā, khaṛhā hō gi’ā atē āpaṇā hatha phaṛa li’ā“ā’ō. Pathara ṭhaḍā hōṇa laga pi’ā hai. “Maiṁ usadā hatha phaṛi’ā atē usa dē kōla pahuca gi’ā. Jithē asīṁ sī, pāṇī pahuca gi’ā. Tērī chātī dī ucā’ī atē mērē mō toi’āṁ taka. Ajē vī tuhāḍā hatha phaṛi’ā hō’i’ā hai, maiṁ āpaṇā sira pāṇī vica ḍubi’ā atē jadōṁ maiṁ isanū bāhara ka pulledi’ā tāṁ mērā sarīra isa dē bahuta nēṛē sī. “Maiṁ suṇi’ā tusīṁ kī kihā” maiṁ usa dī’āṁ akhāṁ vica jhātī māradi’āṁ kihā. Ki maiṁ dasi’ā hai? ” Thōṛā śaramidā hō kē puchi’ā”maiṁ kujha nahīṁ bōli’ā.” “Uha pāṇī bilakula mērē varagā sī. Iha lāla hōṇā nahīṁ cāhīdā, nahīṁ. Maiṁ iha suṇanā pasada kītā.” Mainū ahisāsa hō’i’ā ki uha śaramidā atē gaira zimēvāra sī. “Kī tuhānū patā hai ki maiṁ kī sōcadā hāṁ?” Isa tōṁ pahilāṁ ki uha javāba dēvē, maiṁ kihā, “tusīṁ vī bahuta savāda lagadē hō. Asīṁ banhē hō’ē hāṁ” atē ucī āvāza vica hasadē hana. “Maiṁ śarata lā’undā hāṁ ki tusīṁ pahilāṁ hī sakhata hō.”
Bināṁ kujha kahē usanē mainū khica li’ā, āpaṇā sarīra mērē vala dabā ditā atē asīṁ cumaṇā śurū kara ditā. Sāḍī aga tēza hō rahī sī atē jadōṁ uha mērī chātī’tē ika hatha dē rihā sī, jisa nē pahilāṁ hī bikanī ka ofī sī, maiṁ usa dā ḍika āpaṇē hatha vica pī rihā sī, jō ki kō’ī sakhata nahīṁ hō saki’ā atē pāṇī vica dhaṛaka rihā sī. .
Maiṁ cupacāpa hathōṁ hēṭhāṁ calā gi’ā, usadē kukaṛa la’ī pahuci’ā atē khēḍaṇā śurū kītā, usanū savāda vālī haiṇḍajauba nāla māri’ā. Uha isa nū lai nahīṁ saki’ā, mainū cuki’ā, caṭāna dē virudha jhuki’ā jisa tē asīṁ baiṭhē sī atē cagē tarīkē nāla mērī uṅgalī vica āpaṇī’āṁ uṅgalāṁ pā’uṇā śurū kara ditā. Maiṁ inā sigāṁ vālā sī ki maiṁ usa la’ī āpaṇī’āṁ latāṁ nū hōra vī phailā’i’ā ki uha pāgala hō gi’ā, uha kaba gi’ā, usadā dila dauṛi’ā atē usa dā kukaṛa dhaṛaki’ā.
Bēruzagārī nāla usa nē jībha dī’āṁ su’āṇī’āṁ harakatāṁ nāla mērē ṭā’īṭasa nū cūsi’ā, usa dī thuṛa nū ṭhōkadē hō’ē usanē mērē gadhē nū nicōṛadi’āṁ kihā, “mainū khā’ō khā’ō.” Mainū garama cakō. Ōha, maiṁ iha hōra nahīṁ lai sakadā. Mainū kukaṛa cāhīdā hai mērē vica uha kamara kasō usa nē mainū āpaṇī piṭha’tē mōṛi’ā atē āpaṇī laka nū mērī khōtē dē utē ragaṛa ditā. Maiṁ usa nū āpaṇē hatha vica phaṛi’ā, bikanī nū bāhara khici’ā, usadī malā’ī nū mērī patalī, vālāṁ vālī kālī cūta dē virudha jhuki’ā, atē usanū bahuta haulī haulī, bahuta savāda vica li’ā’i’ā, jadōṁ taka isa vicōṁ kujha vī nahīṁ baci’ā. Usanē mērē kana vica galāṁ karadi’āṁ bahuta śarāratī wayga nāla mainū vēkhi’ā ki uha mainū bahuta su’ādalā khāṇa jā rihā sī atē uha mērī sārī cūta vica ṭapakadā hō’i’ā āpaṇī sārī kamā’ī mahisūsa karanā cāhudā sī. Jinā uha isa bārē bōladā rihā atē ji’ādā dhakēśāhī vica phasi’ā. “Ōha, tērī cunī kinī garama hai, maiṁ tuhānū kaṭhōra baṇā’uṇā cāhudā hāṁ, isa nū burī tar’hāṁ māranā, maiṁ isa sabha nū hilā dēvāṅgā, hē mērē sabha tōṁ nikī jihī kukaṛa, maiṁ tuhānū kama nāla bharana jā rihā hāṁ, maiṁ tuhānū sāra rihā hāṁ, ō, ō, ō, maiṁ ā’uṇa jā rihā hāṁ. Ā’ō atē mērē nāla anada la’ō. ” Jivēṁ hī usanē kabi’ā atē phailā’i’ā, mērē sarīra nū nicōṛadi’āṁ, ā’undi’āṁ, mainū mahisūsa hō’i’ā ki usa dē kukaṛa vicōṁ kama dī ika dhārā bāhara ā rahī hai atē maiṁ bahuta tībaratā nāla ā’i’ā.
Asīṁ ārāma karana la’ī caṭāna tē lēṭē atē asī uthē hī rahē, jada taka asīṁ āpaṇī māṁ nū”Ônisa, ā’ō, dhī, dupahira dā khāṇā” bulā’undē suṇi’ā. Maiṁ usa vala muṛi’ā, ika cagē cumakē usa dē mūha nū cumi’ā atē ṭhaḍē pāṇī vica ḍuba gi’ā, vāpasa tairadē hō’ē, dūjē ka bankē tē, mērē vihaṛē vala.
Jivēṁ ki kujha nahīṁ hō’i’ā sī.

Hailō, mainū vaibasā’īṭāṁ http://www.Profimarpoeta.Com.Br atē http://www.Contosdesacanagem.Com.Br nū kā’ima rakhaṇa la’ī atē tuhāḍī kitābāṁ prakāśata karanā jārī rakhaṇa la’ī tuhāḍī sahā’itā dī zarūrata hai. Unhāṁ nū hāṭamāraṭa tē prāpata karō:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

ਕੇਸਕੈਡ


ਜੋਸ ਅਰੌਜੋ ਡੀ ਸੂਜ਼ਾ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਸਹਿ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਵੇਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਝਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਦੀ, ਝਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੰਘੀ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ.
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਕਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਰੈਪਿਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਰੰਗਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ.
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਕਲੈਰੀਡੋ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ. “ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ?” ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸਕੇ. “ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ”ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਰਮੀ ਨਾਲ, ਇਕ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ “ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ”.
ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਸਟਰੋਕ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੈਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਚੜਾਈ.
ਕਲੈਰਨਡੋ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸਦੀ ਸਰੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਝਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਨਦੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ. “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ?” ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ. “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ,” ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। “ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,” ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ। ”“ ਸੱਚਮੁੱਚ, ”ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ“ ਆਓ। ਪੱਥਰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋ toਿਆਂ ਤੱਕ. ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ pulledਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ. “ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ” ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ. ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ” ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ “ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।” “ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।” ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ. “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ?” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ” ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। “ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋ.”
ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਡੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਕਨੀ ਕੱ ofੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਡਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ. .
ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੱਥੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਕੁੱਕੜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈਂਡਜੌਬ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁਕਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਧੜਕਿਆ.
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਜੀਭ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਖਾਓ.” ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਚੱਕੋ. ਓਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਬਿਕਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਸਦੀ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਲੀ, ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚੂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ. ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ wayੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦਲਾ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚੂਤ ਵਿਚ ਟਪਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ. “ਓਹ, ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਕੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਨਾਲ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਓ, ਓ, ਓ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਲਓ. ” ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੰਬਿਆ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦਿਆਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ.
ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਲੇਟੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ “Ôਨਿਸ, ਆਓ, ਧੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ” ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ. ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਇਕ ਚੰਗੇ ਚੁੰਮਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਕੰ bankੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਲ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਹੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ http://www.profimarpoeta.com.br ਅਤੇ http://www.contosdesacanagem.com.br ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਟਮਾਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

KASKADA


José Araujo de Souza
Kiedy obudziłem się tamtej soboty, słońce było tak silne, że było prawie nie do zniesienia. Ponieważ miałem w zwyczaju robić to prawie każdego ranka w soboty, postanowiłem popływać nad wodospadem. Zaletą, jaką miałem nad moimi przyjaciółmi, było to, że rzeka z wodospadem płynęła dokładnie na dole podwórza domu, w którym mieszkałem.
Kiedy szykowałem się do wejścia do rzeki, zauważyłem, że ktoś leży na skale, która sterczała dokładnie na środku, w miejscu, gdzie zaczynały się bystrza i dokładnie tam, gdzie lubiłem leżeć, aby popatrzeć w niebo podczas opalania.
Słysząc hałas, który wydałem, gdy dotarłem do brzegu rzeki, osoba podniosła głowę i odwróciła się. Rozpoznałem Clarindo z wypożyczalni. – Czy jest za zimno? Zapytałem podnosząc głos, żeby mnie słyszał. “Nie. Wygląda dobrze ”, odpowiedział również podnosząc głos. W rzece panowała niemal absolutna cisza, słyszałem, kiedy powiedział wyraźnie, cicho, szeptem „tak jak ty”.
Zanurkowałem do wody i mocnymi, bezpiecznymi pociągnięciami podpłynąłem blisko miejsca, w którym był, wspinając się na skałę, by pozostać obok niego.
Clarindo był białym facetem o czarnych włosach i przystojnej twarzy. Z bliska wydawał się znacznie wyższy niż oglądany z daleka. Miał dobrze wykonane ciało. Znaliśmy się już i wymieniliśmy nawet kilka spojrzeń, ale nigdy nie byliśmy razem, sami. Teraz było tak, jakby cała ta rzeka, z tym wodospadem, była tylko nasza. Jego i moje. “Czy byłeś tu od dawna?” Zapytałam. „Nie. Przyjechałem przed chwilą. Bardzo dobrze, że przyszedłeś. Nie lubię być sam w wodzie,” powiedział mi. „Też mi się to nie podoba,” powiedziałem, dodając: „Zastanawiam się, czy coś się stanie, nie ma nikogo, kto mógłby pomóc. ludzi. ”„ Naprawdę, “zgodził się. Wszedł do wody, wstał i wyciągnął rękę.„ Chodź. Kamień zaczyna stygnąć. “Wziąłem go za rękę i dotarłem do jego boku. Tam, gdzie byliśmy, woda dotarła wysokość twojej klatki piersiowej i do moich ramion. Wciąż trzymając twoją rękę, zanurzyłem głowę w wodzie i kiedy ją wyciągnąłem, moje ciało było bardzo blisko. „Słyszałem, co powiedziałeś.” Powiedziałem uśmiechając się patrząc mu w oczy. co powiedziałem? ” zapytał trochę zakłopotany „Nic nie powiedziałem” „Że woda była taka jak ja. Nie musi być czerwona, nie. Lubiłam to słyszeć”. Zdałem sobie sprawę, że był zawstydzony i nie odpowiadał. „Wiesz, co myślę?” zanim odpowiedział, dodałem: „Ty też wyglądasz bardzo smacznie. Jesteśmy związani” i roześmiałem się głośno. „Założę się, że już jesteś twardy”.
Bez słowa przyciągnął mnie, przycisnął swoje ciało do mojego i zaczęliśmy się całować. Nasz ogień się rozpalał i podczas gdy on kładł dłoń na mojej piersi, która zdążyła już wyjąć bikini, ściskałem jego penisa w dłoni, która nie mogła już stać się mocniejsza i pulsowała w wodzie .
Cicho zszedłem w dół, sięgnąłem po jego kutasa i zacząłem grać, uderzając go smacznym ręcznym robótką. Nie mógł tego znieść, podniósł mnie, oparł o skałę, na której siedzieliśmy i zaczął miło wkładać palce do mojej cipki. Byłam tak napalona, ​​że ​​jeszcze bardziej rozłożyłam nogi dla niego, że oszalał, zadrżał, jego serce waliło, a kutas pulsował.
Żarłocznie ssał moje cycki rozkosznymi ruchami języka, skubiąc swój nadąsany tyłek, kiedy ściskał mój tyłek, sprawiając, że jęczę cicho, mówiąc „Zjedz mnie. Pieprz mnie gorąco. Och, już tego nie zniosę. Chcę kutasa. Wbij we mnie tego pieprzonego kutasa. Przewrócił mnie na plecy i potarł swoim kutasem mój tyłek. Trzymałam go w dłoni, ściągnęłam bikini, oparłam jego kutasa o moją chudą, włochatą czarną cipkę i sprawiłam, że wszedł bardzo powoli, bardzo smacznie, aż nic z tego nie zostało. Jęknęłam, gdy spojrzał na mnie w bardzo niegrzeczny sposób, mówiąc mi do ucha, że ​​zamierza zjeść mnie bardzo smacznie i chce poczuć, jak cała jego sperma kapie do mojej cipki. Im bardziej wtykał to w siebie i na zewnątrz, tym więcej bzdur mówił. „Och, jak gorąca jest twoja cipa, chcę cię mocno, cholera, wbiję to wszystko, och moja najgorętsza mała dziwko, mam zamiar napełnić cię spermą, wezmę was wszystkich pod prysznic, oh, oh, oh, przyjdę. Chodź i baw się ze mną ”. Kiedy drżał i przeciągał się, ściskając moje ciało, zbliżając się, poczułem strumień spermy wypływający z jego penisa i doszedłem zbyt intensywnie.
Położyliśmy się na skale, żeby odpocząć i zostaliśmy tam obok siebie, aż usłyszeliśmy, jak mama woła „Ô Denise, chodź córko, zjedz obiad”. Odwróciłem się do niego, pocałowałem jego usta w miłym pocałunku i zanurzyłem się w zimnej wodzie, płynąc z powrotem na drugi brzeg, do mojego podwórka.
Jakby nic się nie stało.

Witam, potrzebuję twojej pomocy w utrzymaniu stron internetowych http://www.professorpoeta.com.br i http://www.contosdesacanagem.com.br i kontynuowaniu publikowania moich książek. Zdobądź je w HotMart:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

العلبة


خوسيه أروجو دي سوزا
عندما استيقظت يوم السبت ، كانت الشمس قوية لدرجة أنها كانت لا تطاق تقريبًا. نظرًا لأنه كان من عادتي أن أفعل كل صباح تقريبًا أيام السبت ، فقد قررت الذهاب إلى الشلال للسباحة. كانت الميزة التي امتلكتها على أصدقائي هي أن النهر ، مع شلال ، يمر في أسفل ساحة المنزل الذي أعيش فيه.
عندما كنت أستعد لدخول النهر ، لاحظت شخصًا يرقد على الصخرة التي تتدلى من المنتصف تمامًا ، حيث بدأت المنحدرات وحيث أحببت أن أستلقي لألقي نظرة على السماء أثناء الاستحمام الشمسي.
عند سماع الضجيج الذي أحدثته عندما وصلت إلى حافة النهر ، رفع الشخص رأسه واستدار. لقد تعرفت على Clarindo ، من شركة التأجير. “هل الجو بارد جدا؟” طلبت رفع صوتي حتى يسمعني. “ليس. أجاب وهو يرفع صوته. كان هناك صمت شبه مطلق في النهر ، سمعته عندما قال بوضوح ، بهدوء ، بصوت هامس “مثلك تمامًا”.
غطست في الماء وبضربات قوية وآمنة سبحت بالقرب من مكانه ، وتسلقت الصخرة لأبقى بجانبه.
كان كلاريندو رجلاً أبيض بشعر أسود ووجه وسيم. عن قرب بدا أطول بكثير مما كان عليه عند النظر إليه من مسافة بعيدة. كان لديه جسم جيد الصنع. لقد عرفنا بعضنا البعض بالفعل وقمنا بتبادل بعض النظرات ، لكننا لم نكن معًا وحدنا. الآن كان الأمر كما لو أن هذا النهر كله ، مع ذلك الشلال ، كان لنا وحدنا. هو ولي. “هل كنت هنا منذ وقت طويل؟” انا سألت. قال لي: “لا ، لقد وصلت الآن. إنه لأمر جيد جدًا أنك أتيت. لا أحب أن أكون وحدي في الماء. أنا لا أحب ذلك أيضًا” ، مضيفًا ، “أتساءل عما إذا حدث أي شيء ، فلا أحد يساعدني. الناس “.” حقًا “، وافق. ذهب إلى الماء ، واقفًا ومد يده” تعال. بدأ الحجر في البرودة. “أمسكت بيده ووصلت إلى جنبه. وأينما كنا ، وصل الماء ارتفاع صدرك حتى كتفي. ما زلت ممسكًا بيدك ، أغرقت رأسي في الماء وعندما أخرجته كان جسدي قريبًا جدًا منه. “سمعت ما قلته” قلت مبتسمًا في عينيه. هذا ما قلته؟ ” سألته محرجة قليلاً “لم أقل شيئًا.” “أن الماء يشبهني تمامًا. لا يجب أن يكون أحمر ، لا. أحببت سماعه”. أدركت أنه كان محرجًا وغير مستجيب. “هل تعرف ما هو رأيي؟” قبل أن يجيب ، أضفت ، “أنت تبدين لذيذة جدًا أيضًا. نحن مقيدون” وضحكت بصوت عالٍ “أراهن أنك صعب بالفعل.”
دون أن ينبس ببنت شفة ، سحبني ، ضغط جسده على جسدي وبدأنا في التقبيل. كانت نيراننا تسخن ، وبينما كان يمرر يدي على صدري ، الذي كان قد خرج بالفعل من البيكيني ، كنت أضغط على قضيبه في يدي ، التي لم تستطع أن تزداد صعوبة وكان ينبض في الماء .
نزلت بهدوء من يدي ، ووصلت إلى قضيبه وبدأت اللعب ، وضربته بيده اللذيذة. لم يستطع أخذها ، حملني ، اتكأ على الصخرة التي كنا نجلس عليها وبدأ في وضع أصابعه في فرجي بطريقة لطيفة. كنت متحمسة للغاية لدرجة أنني قمت بمد ساقي أكثر من أجله لدرجة أنه أصيب بالجنون ، وارتجف ، وتسابق قلبه وخفقان الديك.
بشراهة كان يمتص أثدي بحركات لسانه اللذيذة ، يقضم عابسه بينما يضغط على مؤخرتي ، مما يجعلني أنين بهدوء بينما يقول “كلوني. اللعنة لي الساخنة. أوه ، لا يمكنني تحملها بعد الآن. اريد الديك. عصا ذلك الديك سخيف في لي. أدارني على ظهره وفرك ديكه على مؤخرتي. أمسكته بيدي ، وسحبت البيكيني بعيدًا ، وأمنت قضيبه على كس الأسود الرقيق المشعر ، وجعلته يدخل ببطء شديد ، ولذيذ جدًا ، حتى لم يتبق منه شيء. اشتكيت وهو ينظر إلي بطريقة شقية جدًا يتحدث في أذني أنه سيأكلني لذيذًا جدًا وأنه يريد أن يشعر بأن كل نائب الرئيس يقطر في كس. كلما تمسك به في الداخل والخارج ، تحدث المزيد من الهراء. “أوه ، ما مدى سخونة العضو التناسلي النسوي الخاص بك ، أريد أن أجعلك قاسياً ، اللعنة ، سأقوم بدفع كل شيء ، يا عاهرتي الصغيرة الأكثر سخونة ، سأملأك بالسائل المنوي ، سأستحم لكم جميعًا ، أوه ، أوه ، أوه ، سأأتي. تعال واستمتع معي “. عندما كان يرتجف ويمتد ، يضغط على جسدي ، قادمًا ، شعرت بتيار من نائب الرئيس يخرج من ديكه وأتيت بشدة.
استلقينا على الصخرة لنرتاح وبقينا هناك ، جنبًا إلى جنب ، حتى سمعنا والدتي تنادي “Ô دينيس ، تعالي ، ابنتي ، تناول الغداء”. التفتت إليه ، وقبلت فمه بقبلة لطيفة وانغمست في الماء البارد ، وأسبح عائدًا إلى الضفة الأخرى ، إلى الفناء الخلفي.
كما لو لم يحدث شيء.

مرحبًا ، أحتاج إلى مساعدتكم للحفاظ على موقعي الويب http://www.professorpoeta.com.br و http://www.contosdesacanagem.com.br ومواصلة نشر كتبي. احصل عليها من هوت مارت:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

级联


何塞·阿劳霍·德·苏扎
当我在那个星期六醒来时,太阳是如此强烈,以至于几乎无法忍受。由于几乎每个星期六早上都按照我的习惯去做,所以我决定去瀑布游泳。与朋友相比,我的一个优势是那条带有瀑布的河从我住的房子的院子的底部穿过。
当我准备进入河里时,我注意到有人躺在中间突出的岩石上,那里急流开始,正是我喜欢躺下来看着阳光晒黑的地方。
听到我到达河边时发出的声音,那个人抬起头转身。我认识了出租公司的Clarindo。 “太冷了吗?”我要求提高声音,以便他能听到我的声音。 “不。看起来不错。当他在河中几乎是绝对的寂静,当他轻声细语地说“就像你一样”时,我听到了。
我跳入水中,用强烈,安全的姿势游泳,靠近他所在的地方,爬上岩石停留在他身旁。
Clarindo是一个白人,一头黑发,漂亮的脸蛋。近距离观察时看起来比从远处观察时要高得多。他的身体很好。我们已经彼此认识,甚至交换了几张相貌,但我们永远不会在一起,一个人。现在,好像整个瀑布一样的河水是我们一个人的。他和我的。 “你来这里很久了吗?”我问。他告诉我:不,我刚到。你来的很好。我不喜欢一个人在水中,我也不喜欢,''我补充说,我想知道是否有任何事情发生,没有人可以帮助。人们。“真的,”他同意了。他走进水里,站起来伸出他的手。“来吧。石头开始变冷了。”我握住他的手到达了他的身边。保持住你的胸部和肩膀的高度,仍然握着你的手,我的头沉入水中,当我将其拉出时,我的身体离它很近。“我听到你说的话。”我微笑着看着他的眼睛。我告诉过的?”有点尴尬的问:“我什么也没说。”“那水就像我一样。它不一定是红色的,不,我喜欢听。”我意识到他很尴尬,反应迟钝,“你知道我的想法吗?”在他回答之前,我还说:“你看起来也很美味。我们被绑在一起了”,大声笑了起来。“我敢打赌你已经很努力了。”
他什么也没说,拉了我,压了他的身体,我们开始接吻。我们的火势越来越热,当他将一只手从已经从比基尼泳装中取出的乳房移过我的乳房时,我将他的鸡巴紧紧握住,手变得越来越坚硬,在水中th动着。
我悄悄地放下手,伸手去拿他的公鸡,开始玩,用美味的打手打他。他忍不住拿起我,把我靠在我们坐在的岩石上,开始用一种不错的方式将他的手指放在我的阴户里。我太角质了,以至于我向他张开了双腿,以至于他发疯了,他发抖,他的心脏跳动,他的公鸡跳动。
贪吃的他用美味的舌头动作吮吸我的乳头,while紧他的屁股时ni着嘴,使我轻声mo吟,同时说“吃了我。他妈的我热。哦,我受不了了。我要公鸡。把那该死的公鸡粘在我身上。他把我转过身,在我的屁股上擦了擦公鸡。我握住他的手,拉开比基尼,将他的公鸡靠在我那稀疏的,有毛的黑色猫身上,然后让他非常缓慢,非常美味地进来,直到没有多余的东西。当他以一种调皮的眼神看着我时,我吟着,说他要吃我的东西非常好吃,他想感觉到他所有的精液都滴进了我的猫咪。他越往里塞,就越胡扯。 “哦,你的c子有多热,我想让你努力,该死的,我要把所有东西都塞进去,哦,我最热的小母狗,我要给你装满暨,我要给大家洗澡,哦,哦,哦,哦,我要来了。来和我一起享受。”当他颤抖和伸展,挤压我的身体,来时,我感觉到他的公鸡流出一堆暨,我来的太紧了。
我们躺在岩石上休息,然后并排待在那儿,直到听到母亲叫“Ô丹妮丝,来,女儿,吃午饭”。我转向他,用一个吻亲吻了他的嘴,然后跳入冷水中,游回另一岸,回到了我的后院。
好像什么也没发生。

您好,我需要您的帮助来维护网站www.professorpoeta.com.br和www.contosdesacanagem.com.br并继续出版我的书。在HotMart上获取它们:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

kasautee


jos arujo dee sooja
jab main us shanivaar ko utha to sooraj itana tej tha ki lagabhag asahaneey tha. jaisa ki shanivaar ko lagabhag har subah karane ka mera rivaaj tha, mainne tairane ke lie jharane par jaane ka phaisala kiya. mere doston ke oopar ek phaayada yah tha ki nadee, ek jharane ke saath, jis ghar mein main rahata tha, usake theek neeche se guzara.
jab main nadee mein utarane ke lie taiyaar ho raha tha, mainne dekha ki chattaan par koee vyakti leta hua hai, jo beech mein hee toot gaya, jahaan ek raipid shuroo hua aur theek usee tarah jahaan mujhe dhoop mein tapate hue aasamaan kee or dekhana achchha lagata tha.
nadee ke kinaare par pahunchakar mainne jo shor kiya, use sunakar us vyakti ne sir uthaaya aur mud gaya. mainne klairindo ko kiraaye kee kampanee se maanyata dee. “kya yah bahut thanda hai?” mainne apanee aavaaj badhaane ko kaha taaki vah mujhe sun sake. “nahin. yah achchha lag raha hai ”unhonne bhee apanee aavaaj uthaate hue javaab diya. nadee mein lagabhag pooree tarah se sannaata tha, mainne suna jab usane spasht roop se, dheere se kaha, ek kaanaaphoosee mein “aap kee tarah”.
mainne paanee mein dubakee lagaee aur majaboot, surakshit strok ke saath main jahaan vah tha, usake paas tairane ke lie chattaan par chadh gaya.
klerindo kaale baalon aur ek sundar chehare ke saath ek saphed ladaka tha. door se yah dekhane mein jitana lamba tha, usase kaheen adhik ooncha dikhata tha. unaka sudaul shareer tha. ham pahale se hee ek doosare ko jaanate the aur kuchh dikhaavon ka aadaan-pradaan bhee kiya tha, lekin ham kabhee ek saath, akele nahin the. ab to maano us jharane vaalee pooree nadee hee hamaaree thee. usaka aur mera. “kya aap yahaan lambe samay se hain?” mainne poochha. unhonne kaha, “main abhee aaya tha. yah bahut achchha hai ki aap aae. mujhe paanee mein akele rahana pasand nahin hai,” unhonne mujhase kaha, “mujhe yah pasand nahin hai,” mainne kaha, “mujhe aashchary hai ki agar kuchh hota hai, to madad karane vaala koee nahin hai.” log. “” vaastav mein, “vah sahamat ho gaya. vah paanee mein chala gaya, khada tha aur apana haath pakad liya” chalo. patthar thanda hone laga hai. “main usaka haath le gaya aur usakee taraph pahunch gaya. ham kahaan the, paanee pahunch gaya. aapakee chhaatee kee oonchaee aur mere kandhon tak. phir bhee aapaka haath pakade hue, mainne apana sir paanee mein duboya aur jab mainne use baahar nikaala to mera shareer usake bahut kareeb tha. “mainne suna ki tumane kya kaha” mainne usakee aankhon mein dekhate hue muskuraate hue kaha. ki mainne bataaya? ” thoda sharminda hokar poochha “mainne kuchh nahin kaha.” “vah paanee mere jaisa hee tha. use laal hona nahin hai, nahin. mujhe yah sunana achchha laga.” mujhe ehasaas hua ki vah sharminda aur anuttaradaayee tha. “kya aap jaanate hain ki mujhe kya lagata hai?” isase pahale ki vah javaab deta, mainne kaha, “aap bahut svaadisht lagate hain, ham bhee bandhe hue hain” aur zor se hanse. “mujhe lagata hai ki tum bahut mushkil ho.”
kuchh bhee kah bina vah mujhe kheench liya, mera karane ke lie apane shareer ko dabaaya jaata hai aur ham choomane shuroo kar diya. hamaaree aag garm ho rahee thee aur jab vah mere stan par haath pher raha tha, jo pahale se hee bikanee se baahar tha, main apane haath mein usake dik ko nichod raha tha, jo kisee bhee kathin nahin ho sakata tha aur paanee mein dhadak raha tha .
main chupachaap haath neeche chala gaya, apane murga ke lie pahunch gaya aur ek svaadisht handjob ke saath use maarana shuroo kar diya. vah ise nahin le saka, mujhe uthaaya, jis chattaan par ham baithe the, usake khilaaph mujhe jhuk liya aur apanee ungaliyon ko ek achchhee tarah se meree choot mein daalana shuroo kar diya. main itana seeng ka bana hua tha ki mainne apane pairon ko usake lie aur bhee phaila diya ki vah paagal ho gaya, vah kaamp gaya, usaka dil daud gaya aur usaka land akad gaya.
khushee se usane meree choochiyon ko jeebh kee svaadisht harakaton ke saath choosa, apane gaand par sahalaate hue, usane meree gaand ko sahalaate hue mujhe dheere se karaahate hue kaha, “khao mujhe. chodo mujhe garm oh, main ise ab aur nahin le sakata. mujhe land chaahie. us kamabakht land ko mere andar daal do. usane mujhe apanee peeth par ghumaaya aur apane land ko meree gaand par ragada. mainne use apane haath mein pakad liya, bikanee ko hata diya, apane patale, baalon vaalee kaalee billee ke khilaaph apana murga jhukaaya, aur use bahut dheere-dheere, bahut svaadisht bana diya, jab tak ki usamen se kuchh bhee nahin bacha tha. main vilaap karate hue usane mujhe bahut sharaaratee andaaj mein apane kaanon mein baat karate hue dekha ki vah mujhe bahut svaadisht khaane ja raha hai aur vah apanee saaree sah ka meree choot mein tapakana mahasoos karana chaahata tha. jitana adhik vah usamen phansata gaya aur utanee hee bakavaas karata gaya. “oh, tumhaaree yonee kitanee garm hai, main tumhen mushkil se nikaalana chaahata hoon, are, main yah sab karane ja raha hoon, oh meree sabase chhotee kutiya, main tumhen sah ke saath bharane ja raha hoon, main aap sabhee ko snaan karaane ja raha hoon, oh, oh, oh, main aane vaala hoon. aao aur mere saath aanand lo. ” jaise-jaise vah kaampata aur khinchata, mere shareer ko nichodata, aa raha hai, mujhe laga ki usake land se sah kee ek dhaara nikal rahee hai aur main bahut teevrata se aaya.
ham aaraam karane ke lie chattaan par let gae aur ham vahaan saath-saath rahe, jab tak hamane apanee maan ko “isai denis, aao, betee, dopahar ka bhojan” kahate suna. main use karane ke lie badal gaya, ek achchha chumban mein usake munh chooma aur thande paanee mein doob, any baink ko vaapas tairaakee mere pichhavaade ke lie,.
jaise kuchh hua hee nahin tha.

namaskaar, mujhe vebasait http://www.profaissorpoait.chom.br aur http://www.chontosdaisachanagaim.chom.br ko banae rakhane ke lie aapakee madad chaahie aur apanee pustakon ka prakaashan jaaree rakhana chaahie. unhen hotamaart par praapt karen:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1