Aýlygymy ýokarlandyrmak üçin başlygym bilen jyns gatnaşykda boldum

Anonim

Salam, meniň adym Letisia, boýy 1,80 metre golaý, tebigy sary saçly we açyk goňur gözli. Men inçe we şekilli. Ageaşy bolmadyk bolsa, hökman model karýerasyna maýa goýardym, ýöne gaty giç oýandym. Bar bolan şertlerden kanagatlanmaly. Uly buhgalter firmasynda işleýärin, 36 ýaşymda, özüne çekiji aýaldygymy aýdyp bilerin we durmuşymda köp erotik gatnaşyklarym bardy. 2 ýyl ozal aýlygym 1400.00 boldy. Aljak bolýan durmuşym üçin az pul, ahyrsoňy daşary çykyp hezil etmek isledim. Bagtymyza, gidýän gijeki klublarda köplenç gözelligim üçin seýrek töleýärin we kompaniýadaky hyzmatdaşlarymyň biri, durmuşa çykandygyna garamazdan meni gaty gowy görýär we hezil edýärin. Gözelligimden gaty gysyp başlanda, meni ýeňmek üçin her gün çaýlara maýa goýýardy, men samsykdym, 49 ýaşynda özüne çekiji jenapdygyna garamazdan, hemişe has köp ýaşlary özüne çekýärdim. Bir gün ol meniň jadygöýligime garşy durup bilmedi we maňa ýylgyryp: “Saňa näme bolar? Siz nähili kyn bolarsyňyz? Men beýle erbetmi? Men seni isleýärin ” Aýralykdan soň nahara çykarys diýdim. Bir gün kompaniýada käbir kesişler boldy. Ol degişme bilen maňa onuň bilen nahar iýen bolsam, artykmaç sanawda bolmazdygymy aýtdy. Maňa pul gerekdi we teklibi kabul etdim. Men ondan aýaly hakda soradym, ol daşary ýurda gidip barýarka, 9 günläp ýokdugyny aýtdy, meniň bilen hiç kim görmezligi üçin öýünde nahar iýmegimi haýyş etdi. Men onuň meýilnamasyny göz öňünde tutman, onuň öýüne bardym. Dürli mowzuklar hakda iýýäris we gürleşýäris, ýöne esasan şahsy durmuşymyz hakda. Aýalynyň özi bilen gowy jyns gatnaşykda däldigi üçin aldandygyny aýtdy. Belli bir wagt aýdym aýdyp, menden ýaş gyz ýaly tans etmegimi haýyş etdi. Men ikirjiňlenmedim we onuň bilen tans etdim. Tans höwes pursatlaryny getirdi we birnäçe sagatlap söhbetdeşlikden we bir çüýşe şerapdan soň meni ogşap başlady. Birnäçe minutlap güýçli öpüşenden soň, elini etegimiň aşagyna ýuwaşlyk bilen goýdy, dodagyma degdi we orgazmyň iň gowusyny öjükdirmek üçin maňa degdi. Coupler-aýal bolup ýatdyk, ol maňa hiç kimiň edişi ýaly eýe boldy, beýleki emmedikler ýaly pişigimi emdi, emziklerimi şeýle bir emdi welin, şol güýçli gijede maňa beren orgazmlaryny sanamadym. Jynsy gatnaşyklarymyzy gutaranymdan soň, gaty gynandym, gynanmaga ýer ýokdy, ýaňy eden işimiň netijeleri hakda pikirlenmek az. Galyberse-de, ol durmuşa çykdy we bu kompaniýadaky iş beriji hökmünde abraýy sebäpli meniň professional durmuşymy bozup biler. Ertesi gün ofisde maňa mähirli garady we hiç zat ýok ýaly. Iki günden soň ol ​​meni awtoulag duralgasynda “meni öýe äkit” diýip çagyrdy we men ýene onuň bilen ýatdym. Bu gezek öňküsindenem has gowy boldy. Ol meniň ýaly jelep bilen nädip meşgullanmalydygyny bilýärdi, 21 sm uly horazyny eşegimde isleýşim ýaly goýdy we köp lezzet aldym we höwes hakda gygyrdym. Süýdüniň hemmesini içdim, ol hemişe arzuw eden söýgülim boljakdygymy görkezdi, ýüzüme urdy, düwmesine şarpyk çaldy we meni gulak asýan jelep hökmünde goýdy we bu meni hasam tolgundyrdy. Beýleki gün, men ofise barýaryn we olar maňa borçlarymyň köpelendigini we aýlygymda 500 rea ýokarlandygyny aýdýarlar. Hatda maňa munuň başga bir re directorissýoryň kararydygyny aýtdylar. Isleglerimiziň diňe jynsy gatnaşyklaryndan soň, men onuň bilen hiç haçan pikir alyşmadym. Beýleki aýda, gaty öndürijilikli bolany üçin, aýda boljak 3500 dollar baýrak aldym, başlygym bilen gatnaşykda bolanymda, iki sany paralel gatnaşykda boldum. Şikaýat etjek zadym ýok, hasapda goşmaça pul we jynsy lezzet!
In: https://www.xvideosincesto.com/fiz-sexo-com-meu-chefe-para-aumentar-meu-salario/

Salam doslar.
Meniň adym Braziliýanyň Minas Gerais şäheriniň Belo Horizonte şäherinden Hose Araujo de Souza, http://www.professorpoeta.com.br we http://www.contos de sacanagem.com.br web sahypalaryny döreden we TURCOMANO-da neşir edýärin. Işimi gowulaşdyrmak üçin esas bolup biljek teklipler, tankytlar we pikirler üçin web sahypalarym ýa-da josearaujodesouza@yahoo.com.br e-poçta üsti bilen hemmelere elýeterli edýärin. http://Www.professorpoeta.com.br we http://www.contosdesacanagem.com.br web sahypalary hemaýatkärlik etmeýär we şonuň üçin maňa pul gazanyp bilenok. Banco do Brasil-iň 43.725-5 Banco 3608-0 hasaby arkaly ýa-da elektron kitaplarymy satyn almak üçin, islendik mukdarda pul sarp edip, olary şeýle arassa saklamaga kömek ediň.
AMAZON
https://www.amazon.com.br/s?k=Jos%C3%A9+Araujo+de+Souza&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
HOTMART
http://www.hotmart.com.br

Çyn ýürekden sag boluň.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s