Ukukhohlisa Umyeni Wami Nosizi Wasepulazini


Ongaziwa
Umyeni wami wayesethenge ipulazi, wagcina esethole ezinye zezisebenzi. Umnakekeli, uChico, i-mulatto ende futhi enamandla kakhulu nezidladla ezimbili, uJosé owesilisa omnyama omude futhi ozacile, noCarlos Moreno, okhanyayo futhi opholile futhi eyisisebenzi sasekhaya, uDona Maria isalukazi esishadile kodwa esidala. Kwakukulesi simo lapho ngathola khona isifebe kimi. Eholidini elide sahambela lapho ukuyophumula, umyeni wami, mina namadodakazi ami. NgeSonto ekuseni ngivuke ekuseni ngahamba, ngacela omunye wabahamba ngezinyawo ukuthi alungiselele ihhashi. Ngisondela emfudlaneni ngehla esilwaneni, ngahamba osebeni lomfula, lapho ngezwa ukukhala okungaziwa kwemazi nokukhala okuthile nokuhewula. Ngabona sengathi kuxaka kakhulu, ngangena phakathi ehlathini futhi ngethuka kakhulu ngaze ngacishe ngawa ngomhlane … ngashaqeka. UChico, umnakekeli ophezu komuhlwa odla i-mare. Ngithukile ngenxa yokwesaba, ngahlehla ngacwila phakathi nehlathi ukuze ngingatholakali. Umlomo wakhe wawuvulekile, ngisho nokuphefumula okuncane, ebuka leyonto exakile. UChico ubambe inqulu yesilwane wasifaka kuhawuti. Wakhala, wathi imazi yisifebe sakhe namanye amanyala. Ngokushesha waqala ukumbiza ngegama lami. Ungibize ngishisa, ngunondindwa, obehlanya ukungibhuqa, ngubani ozongikhulula, ozophula imbongolo yami … ukuba yisifebe sakhe. Lokho kwangithukuthelisa, ngacabanga ukuya ngqo kumyeni wami ngiyomtshela, nginqikaza isikhashana lapho ngibona ukuthi umnakekeli usheshisa ukuhlaselwa kwesilwane … ngabona ukuthi uyakujabulela. Wanamathisela umzimba wakhe eduze kwemazi. Kwakukhona ukukhala obekuzwakala buqamama. Wabe esededela isilwane. Kulesi sikhundla ayekuso, umbono wami wawukuye cishe ngemuva, wehla ku umuhlwa waphenduka. Kungaleso sikhathi lapho ngethuka kakhulu khona. Angikholwanga ukuthi kukhona indoda ephethe induku enjalo. Ngikude ibanga ebengikulo, bengingakwazi ukulichaza kahle, belilikhulu. Bengithule ukuze angangiboni. Wangena emfuleni wageza. Ukubona iqhude lakhe lisesimweni sokuxega, lalilikhulu. Wafaka izingubo zakhe, wagadla emahhashini akhe, nawo ayebukeka esuthi ucansi, wahamba. Ngenkathi ngibona ukuthi akasabonakali, ngashiya ihlathi ngahlala edwaleni. Ngezwa isibumbu sami siluhlaza. Angiqondanga ukusabela kwami. Ngangijabule ngaleso senzakalo esixakile, neqhude lakhe elikhulu. Isithombe sikadick wakhe asishiyi emqondweni wami … ngaqonda ukuthi kungani enza ucansi nezimbila zithutha. Ukubekezelela imbongolo enjalo, ihhashi nje! Ngabuyela epulazini, angikhulumanga lutho kumuntu. Yaqhubeka iduma ekhanda lami usuku lonke. Ngakusasa, ekuseni, ngangikhathazekile, okuthile kwangitshela ukuthi ngiphinde ngibuyele emfuleni ukuze ngibone ukuthi umnakekeli uzobe ekhona nomthandi wakhe wezilwane. Isifiso sokuphinda ngivakashele leyo ndawo eyinqaba, iqhude elikhulu, elimosheke ngekhanda lami. Ngihambile… ngifika endaweni, ngahamba ngezinyawo ngaya endaweni efanayo, kodwa umgcini wezintambo wayengekho. Bengizibuza, ngenzani! Ngangilinde cishe imizuzu emihlanu, ngangimi ngemuva kwamagatsha athile, lapho ngezwa ukuthintwa komzimba ngemuva kwami… ngathola ukwethuka okukhulu. Kwakungu-caretaker, ngaya mhlophe njengephepha. Ngilahlekelwe yizwi lami. – Umphathi ubengifuna ?? Ngiswele izwi, ngazama ukubuyela emuva, kodwa ngabanjwa yingalo. – Inkosikazi kumele ukuthi ikuthandile lokhu ekubonile, ukubuyela lapha futhi. Wayikhipha induku, wafaka esinye sezandla zami kuyo. Ngikhubazekile yisimo, angibanga naso isibindi sokubhekana naye, ingasaphathwa eyokubheka phansi. Ngizwe ipipi lakhe likhula esandleni sami, ngasabisa ngokugijima futhi, kodwa ngamiswa. Wathatha esinye isandla sami wasifaka kwiqhude lakhe elikhulu. Wangiphendula wangicindezela esihlahleni, wafaka induku yakhe phakathi kwemilenze yami. Bengigqoke izikhindi, ngiwuzwe lowomzimba oshisayo uhlukanisa amathanga ami. Wabe esenghlebela endlebeni yami. – Kusasa ekuseni ngizoba sendlini ephezulu esiqongweni segquma … kubonakala lapho … ukuthi uzobona ukuthi nginjani njengehhashi lomphathi .. Ungikhulule wahamba. Ngangethukile. Ngiye emfuleni, ngazimanzisa ubuso bami, ngilokhu ngicabanga ukuthi ngizokwenzenjani. Uma kufanele ngitshele umyeni wami, ngikhohlwe yikho bese ngishiya indawo ngingaphinde ngibuye. Ngabuyela ekhaya. Ebusuku umyeni wami weza kimi. Ngesikhathi socansi naye kuphela lelo dick likaChico elafika engqondweni. Ngigcine ngiza ngokushesha. Ngakusasa ekuseni, ngavuka ngiyaluza, leso simemo esivela kuChico sangihambisa ikhanda. Ngangimtshela konke umyeni wami. Wabe esehambisa uChico. Kepha ekucabangeni kwesibili, bekufanele ngabe ngikutshele okokuqala ngibona i-mare. Umshado wami ubumuhle impela, amadodakazi ami laphaya kuvulandi edlala. Bengingakwazi ukulawula izifiso zami. Bengikhathazekile ngeqhude lakhe elikhulu. Wayephiwe ngokweqile. Kodwa uChico wayeyindoda e-rustic, izandla nesikhumba sakhe kujeziswa ngomsebenzi nelanga. Ngangihlale nginezingubo ezinhle kakhulu, ama-salon amahle. Nomzimba ochazwe kahle, nginezinwele ezimnyama ngamehlo ansundu nezinwele, ukuphakama kuka-1.68. Amabele amaphakathi nesinqe sami siphakathi nendawo kuya kokukhulu. Noma kunjalo, konke kuze kube seminyakeni yami. Impela isihlabathi esiningi salowo mnakekeli.Ngazithembisa ukuthi ngizoya lapho ukuyokhuluma nje. Mnike izeluleko zokuthi ayeke ukuhlukumeza izilwane zasemapulazini. Ngaya kobheka umyeni wami, ngatshelwa ukuthi ngiye esigodini esiseduze. Kungcono ngale ndlela, ngicabanga. Ngithathe ihhashi ngaya kuleyo ndlu esegqumeni. Ngendlela ekude. Ngifika, ngehla esilwaneni ngaqunga isibindi, ngangena. Ngangijuluka ngibanda. Indlu yayincane, inamagumbi amabili. Kwakunombhede omdala ekhoneni, ngabiza umnakekeli. Waphuma endlini wangena ngaphakathi. Ngethuka … wayehamba ze !!! UChico avale umnyango. – Ngangazi ukuthi umphathi uzofika !!! – Lokho, gqoka isudi yothando lukaNkulunkulu. Ngize lapha nje ukuzokhuluma nawe. Ngamtshela. – Ngicabanga ukuthi umphathi ufuna ngempela ukubona iqhude lami elikhulu! Ngagodola … ngazama ukuyikhuluma, kwakungasizi ngalutho. Wafika wathatha izandla zami zombili wazifaka kuchopho wakhe, ngazama ukudonsa ingalo yami, kodwa wayibamba kungquza yakhe. Leloqhude elikhulu lakhula ngokushesha. Manje wayesebubona ngempela ubukhulu bayo bangempela eduze. Kwakumnyama, kugcwele imithambo. Ikhanda belizacile kancane kunomzimba. Kwakukukhulu … angikholwanga engangikuthola. Kwakukhula futhi ekugcineni kufanele ukuthi kwakungukuqina kwebhodlela lesoda elijwayelekile. Ngezwa ukushisa kwenduku ezandleni zami, ngishaya ngamandla. Izandla zakhe zombili ziphezu kwakhe, esinye siphambi kwesinye, kwakusasele induku esele, induku enkulu kakhulu kunaleyo yomyeni wami. Ngazama ukuphikisa ukuthi angifuni ukukopela … ngaphandle kokungilalela, wangiphushela embhedeni. Ngaphelelwa yithemba. Ngangikwazi ukumemeza, kodwa akekho owayezongizwa lapho. Ukugijima wangithola, ngoba wayemkhulu futhi enamandla. Ngibhekene nesimo esasibonakala singasenakubuya, ngazama ukuxoxisana naye. Ngangivele ngenze ngomlomo, bese engidedela bese sikukhohlwa konke lokho. Wavuma, kodwa wangiphoqa ukuba ngibe nqunu. Nganginqikaza ngathi ngizokwenza lokho kuphela ephentini lami. Bengifuna ukuqeda ngalokhu. Ngangesaba !! UChico wahlala embhedeni, wakhumula ihembe lami nesikhindi. Ngicashe phakathi kwemilenze yakhe ngibambe leloqhude elikhulu. Lapho ngifika ubuso bami busondele, ngezwa ukuthi ikhipha iphunga elinamandla. Ngikhumbule imazi. Nganginengeka kancane. Ebona ukubambezeleka kwami, uChico wangibamba ikhanda wangiphoqa. Ngaqala ukukhotha ikhanda. Ngizamile ukuyifaka emlonyeni wami, kodwa ilingana ekhanda kuphela. Isandla sami asivalanga maphakathi nesisekelo se-dick yakho. Leso simo, ngangikhona … maphakathi nemilenze yakhe, ngizama ukunamathela okwakusemlonyeni wakhe … ngiphulula ikhanda leqhude lakhe elikhulu ngolimi lwami, ukunambitheka kwakhe. Yenyukela emzimbeni wami … ngezwa isibumbu sami sishisa. Wayengaboni … kububula uChico emlonyeni wami. Ungibize ngentombazane eshisayo, isifebe, sivela kwezinye izindawo eziphansi. Lokho kushisa kwenyuka ngomzimba wami. Bengivele ngiyimunca ngenkanuko… bengincela impela… lapho ngaphandle kwesixwayiso ngezwa umlomo wami ugcwala ubisi. Wakhamisa kakhulu, ngacishe ngaminza esikhunjeni sakhe … wangiphulula ubuso bami bonke, wawela emzimbeni wami. Ngasukuma, ngacishe ngaphosa !! Naye uChico wasukuma wathatha indwangu wazihlanza. Ngabuza ukuthi ngingaya yini. Ngamangala lapho ethi cha. Ukuthi wayeseshintshe umqondo. Ngazama ukugijima, kodwa wangibamba ngemuva, ngezwa omunye weminwe yakhe ehlasela isibumbu sami, ngamemeza. Uqaphele ukuthi ubabekazi wami ubemunyisa amathe. Ngesenzo esisheshayo, wangiklebhula iphenti, wangicindezela odongeni, ngabona ukuthi udick wakhe wawunzima futhi. Ufake iqhude lakhe elikhulu phakathi kwemilenze yami, waqala ukulihlikihla engubeni yami. Ngezwa ukushisa nenkanuko kuhlasela umzimba wami… ingquza yakhe ekuleso simo yeqa phakathi kwemilenze yami yaphuma phambi kwe-groin, yaqoshama yaqala ukungimunca, ngavula imbongolo yami, ulimi olungaka! Kwadlula i-pussy yami nembongolo yami. Ngabona ukuthi ayikho indlela yokuphuma lapho ngaphandle kokumenelisa. Futhi ekujuleni … bengifuna ukwazi ukuthi ngingakwazi yini ukuphatha leloqhude elikhulu. Bengifuna ukuba yisifebe sakhe … ngibe imara. Wasukuma, wangidonsa … walala embhedeni wathi angihlale. Ngathi ngiyasaba ukulimala, angazi noma ngingakwazi yini ukuyiphatha. Uthe uzohamba kancane futhi uma kubuhlungu kuzoma. Ngacela ukufaka ikhondomu. Wakhipha eyodwa ngaphansi kukamatilasi … ngaphambi kokuyifaka, ngagibela phezu kombhede ngancela okunye. Ikhondomu ayizange ingene. Yayincane, futhi ngemuva kokuyiphoqa ukuthi iqhume, wathi wayenayo kuphela leyo. Ungibambe okhalweni, wancikisa ikhanda lakhe ngasesangweni lomhume. Ngaleso sikhathi ngayiyeka ikhondomu… ​​ngamcela ukuthi ahambe kancane. Waphusha, nami ngakhuphuka. Waze wangibamba wangiqinisa futhi wayengidonsa. Ngobunzima, kwangena ikhanda … ngamemeza. Wayehamba kancane, engidonsa… kwafika cishe u-20 cm… lapho-ke ayizange idlule, udoti wakhe kuleyo ngxenye wawukhuluphele. Ngangivele ngizizwa ngivulekile kakhulu. Ngezwa ubuhlungu lapho eyiphoqa. Ngazama ukumsiza ngokunyakazisa nami. Ngicele ukuma, angikwazanga ukukuthatha. Wavuka embhedeni eshalofini lezincwadi wathatha imbiza kakhilimu oyi-rince cream. Uthe ujwayele ukushaya indlwabu. U-oda ukuhlala kuzo zozine … wagcwalisa isandla sakhe ngokhilimu wagcoba isibumbu sami, wadlula neqhude lakhe. Uqhamuke ngemuva wazama futhi, ngazidonsa ngangokunokwenzeka ukuze ngingene.Ngazithembisa ukuthi ngizoya lapho ukuyokhuluma nje. Mnike izeluleko zokuthi ayeke ukuhlukumeza izilwane zasemapulazini. Ngaya kobheka umyeni wami, ngatshelwa ukuthi ngiye esigodini esiseduze. Kungcono ngale ndlela, ngicabanga. Ngithathe ihhashi ngaya kuleyo ndlu esegqumeni. Ngendlela ekude. Ngifika, ngehla esilwaneni ngaqunga isibindi, ngangena. Ngangijuluka ngibanda. Indlu yayincane, inamagumbi amabili. Kwakunombhede omdala ekhoneni, ngabiza umnakekeli. Waphuma endlini wangena ngaphakathi. Ngethuka … wayehamba ze !!! UChico avale umnyango. – Ngangazi ukuthi umphathi uzofika !!! – Lokho, gqoka isudi yothando lukaNkulunkulu. Ngize lapha nje ukuzokhuluma nawe. Ngamtshela. – Ngicabanga ukuthi umphathi ufuna ngempela ukubona iqhude lami elikhulu! Ngagodola … ngazama ukuyikhuluma, kwakungasizi ngalutho. Wafika wathatha izandla zami zombili wazifaka kuchopho wakhe, ngazama ukudonsa ingalo yami, kodwa wayibamba kungquza yakhe. Leloqhude elikhulu lakhula ngokushesha. Manje wayesebubona ngempela ubukhulu bayo bangempela eduze. Kwakumnyama, kugcwele imithambo. Ikhanda belizacile kancane kunomzimba. Kwakukukhulu … angikholwanga engangikuthola. Kwakukhula futhi ekugcineni kufanele ukuthi kwakungukuqina kwebhodlela lesoda elijwayelekile. Ngezwa ukushisa kwenduku ezandleni zami, ngishaya ngamandla. Izandla zakhe zombili ziphezu kwakhe, esinye siphambi kwesinye, kwakusasele induku esele, induku enkulu kakhulu kunaleyo yomyeni wami. Ngazama ukuphikisa ukuthi angifuni ukukopela … ngaphandle kokungilalela, wangiphushela embhedeni. Ngaphelelwa yithemba. Ngangikwazi ukumemeza, kodwa akekho owayezongizwa lapho. Ukugijima wangithola, ngoba wayemkhulu futhi enamandla. Ngibhekene nesimo esasibonakala singasenakubuya, ngazama ukuxoxisana naye. Ngangivele ngenze ngomlomo, bese engidedela bese sikukhohlwa konke lokho. Wavuma, kodwa wangiphoqa ukuba ngibe nqunu. Nganginqikaza ngathi ngizokwenza lokho kuphela ephentini lami. Bengifuna ukuqeda ngalokhu. Ngangesaba !! UChico wahlala embhedeni, wakhumula ihembe lami nesikhindi. Ngicashe phakathi kwemilenze yakhe ngibambe leloqhude elikhulu. Lapho ngifika ubuso bami busondele, ngezwa ukuthi ikhipha iphunga elinamandla. Ngikhumbule imazi. Nganginengeka kancane. Ebona ukubambezeleka kwami, uChico wangibamba ikhanda wangiphoqa. Ngaqala ukukhotha ikhanda. Ngizamile ukuyifaka emlonyeni wami, kodwa ilingana ekhanda kuphela. Isandla sami asivalanga maphakathi nesisekelo se-dick yakho. Leso simo, ngangikhona … maphakathi nemilenze yakhe, ngizama ukunamathela okwakusemlonyeni wakhe … ngiphulula ikhanda leqhude lakhe elikhulu ngolimi lwami, ukunambitheka kwakhe. Yenyukela emzimbeni wami … ngezwa isibumbu sami sishisa. Wayengaboni … kububula uChico emlonyeni wami. Ungibize ngentombazane eshisayo, isifebe, sivela kwezinye izindawo eziphansi. Lokho kushisa kwenyuka ngomzimba wami. Bengivele ngiyimunca ngenkanuko… bengincela impela… lapho ngaphandle kwesixwayiso ngezwa umlomo wami ugcwala ubisi. Wakhamisa kakhulu, ngacishe ngaminza esikhunjeni sakhe … wangiphulula ubuso bami bonke, wawela emzimbeni wami. Ngasukuma, ngacishe ngaphosa !! Naye uChico wasukuma wathatha indwangu wazihlanza. Ngabuza ukuthi ngingaya yini. Ngamangala lapho ethi cha. Ukuthi wayeseshintshe umqondo. Ngazama ukugijima, kodwa wangibamba ngemuva, ngezwa omunye weminwe yakhe ehlasela isibumbu sami, ngamemeza. Uqaphele ukuthi ubabekazi wami ubemunyisa amathe. Ngesenzo esisheshayo, wangiklebhula iphenti, wangicindezela odongeni, ngabona ukuthi udick wakhe wawunzima futhi. Ufake iqhude lakhe elikhulu phakathi kwemilenze yami, waqala ukulihlikihla engubeni yami. Ngezwa ukushisa nenkanuko kuhlasela umzimba wami… ingquza yakhe ekuleso simo yeqa phakathi kwemilenze yami yaphuma phambi kwe-groin, yaqoshama yaqala ukungimunca, ngavula imbongolo yami, ulimi olungaka! Kwadlula i-pussy yami nembongolo yami. Ngabona ukuthi ayikho indlela yokuphuma lapho ngaphandle kokumenelisa. Futhi ekujuleni … bengifuna ukwazi ukuthi ngingakwazi yini ukuphatha leloqhude elikhulu. Bengifuna ukuba yisifebe sakhe … ngibe imara. Wasukuma, wangidonsa … walala embhedeni wathi angihlale. Ngathi ngiyasaba ukulimala, angazi noma ngingakwazi yini ukuyiphatha. Uthe uzohamba kancane futhi uma kubuhlungu kuzoma. Ngacela ukufaka ikhondomu. Wakhipha eyodwa ngaphansi kukamatilasi … ngaphambi kokuyifaka, ngagibela phezu kombhede ngancela okunye. Ikhondomu ayizange ingene. Yayincane, futhi ngemuva kokuyiphoqa ukuthi iqhume, wathi wayenayo kuphela leyo. Ungibambe okhalweni, wancikisa ikhanda lakhe ngasesangweni lomhume. Ngaleso sikhathi ngayiyeka ikhondomu… ​​ngamcela ukuthi ahambe kancane. Waphusha, nami ngakhuphuka. Waze wangibamba wangiqinisa futhi wayengidonsa. Ngobunzima, kwangena ikhanda … ngamemeza. Wayehamba kancane, engidonsa… kwafika cishe u-20 cm… lapho-ke ayizange idlule, udoti wakhe kuleyo ngxenye wawukhuluphele. Ngangivele ngizizwa ngivulekile kakhulu. Ngezwa ubuhlungu lapho eyiphoqa. Ngazama ukumsiza ngokunyakazisa nami. Ngicele ukuma, angikwazanga ukukuthatha. Wavuka embhedeni eshalofini lezincwadi wathatha imbiza kakhilimu oyi-rince cream. Uthe ujwayele ukushaya indlwabu. U-oda ukuhlala kuzo zozine … wagcwalisa isandla sakhe ngokhilimu wagcoba isibumbu sami, wadlula neqhude lakhe. Uqhamuke ngemuva wazama futhi, ngazidonsa ngangokunokwenzeka ukuze ngingene.

Ngezwa ukuthi ingxenye ejiyile iza … kulokhu angizange ngibe nozwelo … yangena kanye kanye. Ngamemeza ngibuhlungu…. laba bobabili bangibambe baqina, uChico wama… ake imbongolo yami ijwayele ububanzi. Kwakubuhlungu kakhulu, kwathi ngisalindile, ngashaywa imbongolo. Kuze kube uqala ukungena, kancane kancane… udonse kancane futhi wajula ngesibhakela ngasinye. Kungaleso sikhathi lapho ngezwa isikhwama sakhe sithinta isibumbu sami … waphuma wasiphinda wasifaka, wangidonsa wangenza ngazizwa futhi ukuthi isikhwama sakhe sishaye isibumbu sami. Kwaqala ukuqina ngamandla, futhi lokho kushaya… kwangenza ngazizwa ngijabule naphezu kobuhlungu… uChico wakhungatheka… ngaqala ukumemeza… ngangena ekushiseni. Ngamcela ukuthi angibhebhise futhi angene ngezimbongolo. Ngalesi sikhathi, bengingakuthatha konke … embongolweni. Laba bahamba ngezinyawo ababili bethuswe yileso simo… bangikhulula. Babenenkinga yokusebenza kanzima. UChico weza ngokushesha ngenjabulo yami nami futhi … ngafika naleyo nduku ibhajwe embongolweni. Ngokushesha lapho sifika, ngamcela ukuba asuse udoti kimi … abanye ababili beza ebusweni bami… ngavuka ngabaleka ngaya endlini yangasese. Nganginobuhlungu obukhulu… nganginohudo olunegazi elincane… ngangicabanga ukuthi ungiqhumisa. Ngagqoka izingubo zami ngahamba … ngezwa ubuhlungu obukhulu ngalolo suku, ngangikhathazekile. Ngaphuza umuthi wezinhlungu. Ngakusasa ngazizwa ngingcono. Kodwa angikwazanga ngisho nokuhlala ngiqonde. Umyeni wami waqala ukungithukuthelela ngokumenqaba, ngenza izaba. Kepha yayingekho indlela … nganginobuhlungu bonke. Ezinsukwini ezintathu kamuva ngithola elinye ithikithi. UDe Chico uthi angibuyele lapho ngoba bobathathu bafuna ukungidla. Bengidinga indlela engizohamba ngayo. Uma nje elapho, wayezoba sezandleni zabo, futhi wayezobanelisa. Ngifonele udadewethu ngamcela ukuthi afonele umyeni wami amtshele ukuthi uyagula futhi uyangidinga. Kwasebenza, ekuseni ngapakisha ipotimende lami, umyeni wami wangithatha. Ngidlule phambi kwabathathu abenze ubuso obuthukuthele … ngaphefumula ngikhululekile. Uma kudlula inyanga, umyeni wami wayefuna ngenkani ukuba aye epulazini, kodwa wayehlale enza izaba. Ngemuva kwesikhashana, bobathathu bahamba ngenxa yenkinga yokwebiwa kwezinkomo endaweni engomakhelwane … ngakhululeka. Ngaphandle komonakalo owenziwe nguChico kimi, angikaze ngikhohlwe leloqhude elikhulu … futhi ngaqala ukusidedela isifebe esasivele ngaphakathi kimi.
Sawubona,
thola ama-e-book wami ku-Amazon ngesixhumanisi

https://www.amazon.com.br/s?k=Jos%C3%A9+Araujo+de+Souza&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
Amawebhusayithi ami http://www.professorpoeta.com.br kanye ne-www.contosdesacanagem.com.br awaxhasiwe ngakho-ke awanakho ukukhangisa, okusho ukuthi, awangizuzeli noma yiliphi inani. Ngisize ngibagcine behlanzekile kanjena, nginikele nganoma yiliphi inani kwi-akhawunti engu-43.725-5 yeBanco 3608-0 eBanco do Brasil, nganoma iyiphi imali, noma ngabe ukuphi. Yonke imali oyikhiphile izobaluleka kakhulu.
Ngilindele ukubonga kwami.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s