Nǐ hǎo, xiàwǔ hǎo.


Zài zhège dà liúxíng shíqí, wǒ jiù xiàng shù bǎi wàn fēnsàn zài “wǒ de shàngdì” shìjiè zhōng de rénmen yīyàng, shíxiànle shèhuì gūlì, yuǎnlí qīnqī, péngyǒu hé xiāngshí, fēicháng xiǎngniàn měi gèrén, dàn yāoqiú zhǔ bǎohù hé zhīchí tāmen, yǐbiàn tāmen shēngcún. Jīntiān, wǒmen bǐ zuótiān gèng hǎo. Wǒmen yǐjīng kàn dàole duì COVID 19 de zhìyù fāngfǎ de xīwàng. Yìmiáo yǐjīng kěyǐ shǐyòng, dà guīmó yìmiáo jiēzhǒng yùndòng zhèngzài quán shìjiè fànwéi nèi zhǎnkāi, bìngqiě jídà dì zēngjiāle zhìliáo huò jiǎnqīng kùnrǎo wǒmen de jíbìng de dú lì di yàowù de yánjiū. Zì dà liúxíng kāishǐ yǐlái, wǒ yīzhí zài nǔlì, jǐn wǒ suǒ néng. Yīncǐ, tuìxiū hòu, wǒ kěyǐ dài zài jiālǐ. Duō dúshū duō xiě. Jiéguǒ, wǒ zhèngzài tōngguò HotMart fāxíng gèng duō shūjí. Wǒ zhèngzài zuò wǒ xǐhuān de shìqíng, bìng xīwàng yǔ nín fēnxiǎng. Wǒ zhīdào hěn shǎo yǒurén duì diànzǐ shū gǎn xìngqù. Dànshì, zài zhè yīdiǎn shàng, zuì hǎo bìmiǎn yǔ hěnduō rén dōu kěyǐ chéngwéi COVID de fāsòng zhě de shítǐ shū jiēchù. Diànzǐ shū duì wǒmen jiànkāng de yǐngxiǎng jiào xiǎo. Yīncǐ, wǒ yāoqiú jíshǐ shì nàxiē bù xǐhuān huò shàngwèi xíguàn shùzì yuèdú de péngyǒu yě yào bāngzhù chuánbò hé chūbǎn wǒ de shū. Zhèyàng yī lái, tāmen hái jiāng bāngzhù wǒ bǎochí wǎngzhàn http://www.Professorpoeta.Com.Brhttp://www.Contosdesacanagem.Com.Br de huóyuè, wǒ de shū hěn piányí, érqiě měi cì shòu chū de yībùfèn dōu zhǐ zài bāngzhù Ramacrisna tōngguò HotMart de “bǎi fēn zhī yī” yùndòng chénglì de shèhuì yuánzhù jīgòu Institute, yǐ yǒu 50 duōnián de lìshǐle.
Xūnǐ túshū guǎn: Rúguǒ nín yǐjīng yǒngyǒu, qǐng tiānjiā wǒ de shū. Rúguǒ nín méiyǒu tā, qǐng shǐyòng tā lái chuàngjiàn tā.
Láizì JoséAraujo de Souza de yǒngbào
wǒ xūyào nín bāngzhù wǒ jìxù chūbǎn wǒ de shūjí, bìng shǐ http://www.Professorpoeta.Com.Brhttp://www.Contosdesacanagem.Com.Br wǎngzhàn bǎochí huóyuè

zài HotMart gòumǎi wǒ de shū:

Gùwèn-shīyì de wūtuōbāng

https://Go.Hotmart.Com/W45479018G

https://Go.Hotmart.Com/W45479018G?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/W45479018G

gùwèn-shīyì de wūtuōbāng

https://Go.Hotmart.Com/L45498174M

https://Pay.Hotmart.Com/L45498174M

https://Pay.Hotmart.Com/L45498174M

gòngshì-shīyì de wūtuōbāng

https://Go.Hotmart.Com/K47052781C

https://Go.Hotmart.Com/K47052781C?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/K47052781C

chuānyuè

https://Go.Hotmart.Com/U44749191D

https://Go.Hotmart.Com/U44749191D?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/U44749191D

kè lǔ sī

https://Go.Hotmart.Com/N45907540J

https://Go.Hotmart.Com/N45907540J?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/N45907540J

chuānyuè

https://Go.Hotmart.Com/C44974415K

https://Go.Hotmart.Com/C44974415K?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/C44974415K

cóng tāmen

https://Go.Hotmart.Com/S45259445F

https://Go.Hotmart.Com/S45259445F?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/S45259445F

tāmen de (xìngyù de sèqíng xiǎoshuō)

https://Go.Hotmart.Com/E45331045P

https://Go.Hotmart.Com/E45331045P?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/E45331045P

ELLOS RECUERDOS(Unaficciónerótica)

https://Go.Hotmart.Com/K47290014A

https://Go.Hotmart.Com/K47290014A?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/K47290014A

cóng tāmen

https://Go.Hotmart.Com/V45230745B

https://Pay.Hotmart.Com/V45230745B

https://Pay.Hotmart.Com/V45230745B

láizì tāmen (duì tāmen dì xìng’ài de sèqíng xiǎoshuō)

https://Go.Hotmart.Com/M45318843L

https://Go.Hotmart.Com/M45318843L?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/M45318843L

hù cāozuò

https://Go.Hotmart.Com/I45282236I

https://Pay.Hotmart.Com/I45282236I

https://Pay.Hotmart.Com/E45331045P

hù cāozuò

https://Go.Hotmart.Com/T45282779J

https://Go.Hotmart.Com/T45282779J?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/T45282779J

gējù cūn

https://Go.Hotmart.Com/H46992425P

https://Go.Hotmart.Com/H46992425P?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/H46992425P

yōuzhì sèqíng gùshì
https://Go.Hotmart.Com/D46571693O

https://Go.Hotmart.Com/D46571693O?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/D46571693O

mǎ’ěrdàifū-sèqíng gùshì
https://Go.Hotmart.Com/M47254989U
https://Go.Hotmart.Com/M47254989U?Dp=1
https://Pay.Hotmart.Com/M47254989U

Shēntǐ jiànkāng

hé sāi·ā láo huò·dé·sū zhā

shēngmìng jiàodǎo měi gè shēngwù
gūdú shǐ wǒmen gǎndào jǔsàng hé shānghài.
Shènzhì shì dòngwù, shīqù zhījué,
xúnqiú lìng yīgè píngděng de gòngcún.

Chōngmǎn wěidà de rénlèi
dàizhe yúchǔn de jiāo’ào, méiyǒu lǐyóu,
gūdú de chénchuán, zài bēishāng zhōng,
què méiyǒu kàn dào yǒurén shēn chū tā de shǒu.

Wǒ de péngyǒu, nín de líkāi zhèshí hěn nánguò,
dànshì wǒmen yǐjīng cúnzài zhè zhǒng quēxí,
shǐ wǒmen yuè lái yuè jìn.

Ránhòu, yǒule wǒmen, wǒmen huì xiǎngniàn nǐ de
bìng quèdìng zhè zhǒng yǒuyì
wǒmen shuí dōu bù huì wàngjì. Jué bù!

你好,下午好。


在這個大流行時期,我就像數百萬分散在“我的上帝”世界中的人們一樣,實現了社會孤立,遠離親戚,朋友和相識,非常想念每個人,但要求主保護和支持他們,以便他們生存。今天,我們比昨天更好。我們已經看到了對COVID 19的治愈方法的希望。疫苗已經可以使用,大規模疫苗接種運動正在全世界範圍內展開,並且極大地增加了治療或減輕困擾我們的疾病的毒力的藥物的研究。自大流行開始以來,我一直在努力,盡我所能。因此,退休後,我可以待在家裡。多讀書多寫。結果,我正在通過HotMart發行更多書籍。我正在做我喜歡的事情,並希望與您分享。我知道很少有人對電子書感興趣。但是,在這一點上,最好避免與很多人都可以成為COVID的發送者的實體書接觸。電子書對我們健康的影響較小。因此,我要求即使是那些不喜歡或尚未習慣數字閱讀的朋友也要幫助傳播和出版我的書。這樣一來,他們還將幫助我保持網站www.professorpoeta.com.br和www.contosdesacanagem.com.br的活躍,我的書很便宜,而且每次售出的一部分都旨在幫助Ramacrisna通過HotMart的“百分之一”運動成立的社會援助機構Institute,已有50多年的歷史了。
虛擬圖書館:如果您已經擁有,請添加我的書。如果您沒有它,請使用它來創建它。
來自JoséAraujo de Souza的擁抱
我需要您幫助我繼續出版我的書籍,並使www.professorpoeta.com.br和www.contosdesacanagem.com.br網站保持活躍

在HotMart購買我的書:

顧問-詩意的烏托邦

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

顧問-詩意的烏托邦

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

共識-詩意的烏托邦

https://go.hotmart.com/K47052781C

https://go.hotmart.com/K47052781C?dp=1

https://pay.hotmart.com/K47052781C

穿越

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

克魯斯

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

穿越

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

從他們

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

他們的(性慾的色情小說)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

ELLOS RECUERDOS(Unaficciónerótica)

https://go.hotmart.com/K47290014A

https://go.hotmart.com/K47290014A?dp=1

https://pay.hotmart.com/K47290014A

從他們

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

來自他們(對他們的性愛的色情小說)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

互操作

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

互操作

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

歌劇村

https://go.hotmart.com/H46992425P

https://go.hotmart.com/H46992425P?dp=1

https://pay.hotmart.com/H46992425P

優質色情故事
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

馬爾代夫-色情故事
https://go.hotmart.com/M47254989U
https://go.hotmart.com/M47254989U?dp=1
https://pay.hotmart.com/M47254989U

身體健康

何塞·阿勞霍·德·蘇扎

生命教導每個生物
孤獨使我們感到沮喪和傷害。
甚至是動物,失去知覺,
尋求另一個平等的共存。

充滿偉大的人類
帶著愚蠢的驕傲,沒有理由,
孤獨的沉船,在悲傷中,
卻沒有看到有人伸出他的手。

我的朋友,您的離開這時很難過,
但是我們已經存在這種缺席,
使我們越來越近。

然後,有了我們,我們會想念你的
並確定這種友誼
我們誰都不會忘記。 絕不!

Hello maayong hapon.


Ning panahon sa pandemya, sama ako sa milyon-milyon nga mga tawo nga nagkatibulaag sa tibuuk kalibutan sa Akong Dios, nagtuman sa pagkalain sa sosyal, layo sa mga paryente, higala ug kaila, gimingaw kaayo sa tanan, apan naghangyo sa Ginoo nga panalipdan ug suportahan sila aron sila mabuhi . Karon, mas maayo kita kaysa kagahapon. Nakita na namon ang usa ka sanag sa paglaum nga moabut na ang tambal alang sa COVID 19. Magamit na ang mga bakuna ug magsugod ang mga kampanya sa pagbakuna sa tibuuk kalibutan, ingon man dugang nga pagdugang nga panukiduki alang sa mga tambal nga makaayo o makaminusan ang kagaw sa sakit nga nagsakit kanamo. Sama sa akong gibuhat gikan sa pagsugod sa pandemiya, gipaningkamutan nako nga mahatagan ang akong bahin. Mao nga, nga nagretiro na, mahimo ako magpabilin sa balay. Daghang pagbasa ug daghang pagsulat. Ingon usa ka sangputanan, nagpatik ako daghang mga libro pinaagi sa HotMart. Gibuhat ko ang gusto nako ug gusto nako kini ipaambit kanimo. Nahibal-an nako nga dyutay ra ang interesado sa mga digital nga libro. Apan, niining puntoha, maayo nga likayan ang pagkontak sa mga pisikal nga libro nga, kung dumalahon sa kadaghanan, mahimo’g mahimong mga transmiter sa COVID. Ang digital nga libro dili kaayo peligro nga hinungdan sa atong kahimsog. Busa, gihangyo ko nga bisan ang mga higala nga dili gusto o wala pa maanad sa pagbasa sa digital, makatabang sa pagpakatap ug pagmantala sa akong mga libro. Pinaagi sa pagbuhat niini, matabangan usab nila ako nga magpadayon nga aktibo ang mga website nga http://www.professorpoeta.com.br ug http://www.contosdesacanagem.com.br. Ang akong mga libro mura ug, alang sa matag pagpamaligya nga gihimo, usa ka bahin gituyo aron matabangan ang Ramacrisna Ang Institute, usa ka institusyon sa pagtabang sa sosyal nga naglungtad labi pa sa 50 ka tuig, pinaagi sa “One Percent” Campaign sa HotMart.
VIRTUAL LIBRARY: KUNG NAA NA KA, ADDI ANG AKONG LIBRO KINI. KUNG WALA KAY NIMO KINI, GAMIT KINI ARON MANGLIMPANG.
Mga gakus gikan sa José Araujo de Souza
Kinahanglan ko ikaw nga tabangan ako nga magpadayon sa pagmantala sa akong mga libro ug ipadayon ang mga website nga http://www.professorpoeta.com.br ug http://www.contosdesacanagem.com.br aktibo

Palita ang akong mga libro sa HotMart:

CONSENOR – Usa ka Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

CONSENOR – Usa ka Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

CONSENOR-Usa ka balaknon nga utopia

https://go.hotmart.com/K47052781C

https://go.hotmart.com/K47052781C?dp=1

https://pay.hotmart.com/K47052781C

PAG-CROSSING

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

GIKAN SILA

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

KANILA (Erotic fiction sa ilang mga handumanan sa sekso)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

ELLOS RECUERDOS (Una nga pagbantay)

https://go.hotmart.com/K47290014A

https://go.hotmart.com/K47290014A?dp=1

https://pay.hotmart.com/K47290014A

GIKAN SILA

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

GIKAN SA ILA (Erotic fiction sa mga handumanan sa sekswal gikan kanila)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

OPERACIÓN MUTUM

https://go.hotmart.com/H46992425P

https://go.hotmart.com/H46992425P?dp=1

https://pay.hotmart.com/H46992425P

KALIDAD NGA EROTIC TALES
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

MALDIVIA – Mga istorya nga erotic
https://go.hotmart.com/M47254989U
https://go.hotmart.com/M47254989U?dp=1
https://pay.hotmart.com/M47254989U

MOYO WOSATHA

José Araujo de Souza

Moyo umaphunzitsa chamoyo chilichonse,
kusungulumwa kumatipweteka komanso kutipweteka.
Ngakhale nyama, ikomoka,
amafunafuna kukhalapo kwa wina, wofanana.

Munthu, wodzala ndi ukulu,
ndi kunyada kwako kopanda chifukwa,
kusweka kwa bwato, mwachisoni,
osawona kuti wina akutambasula dzanja lake.

Kupita kwanu, mzanga, zachisoni panthawiyi,
koma kusakhalapo, komwe kulipo kale mwa ife,
amatibweretsa pafupi ndi pafupi.

Kenako, ndi ife, tidzakusowani
ndikutsimikiza kuti ubalewu
palibe aliyense wa ife amene angaiwale. Ayi!

Hello maayong hapon.


Ning panahon sa pandemya, sama ako sa milyon-milyon nga mga tawo nga nagkatibulaag sa tibuuk kalibutan sa Akong Dios, nagtuman sa pagkalain sa sosyal, layo sa mga paryente, higala ug kaila, gimingaw kaayo sa tanan, apan naghangyo sa Ginoo nga panalipdan ug suportahan sila aron sila mabuhi . Karon, mas maayo kita kaysa kagahapon. Nakita na namon ang usa ka sanag sa paglaum nga moabut na ang tambal alang sa COVID 19. Magamit na ang mga bakuna ug magsugod ang mga kampanya sa pagbakuna sa tibuuk kalibutan, ingon man dugang nga pagdugang nga panukiduki alang sa mga tambal nga makaayo o makaminusan ang kagaw sa sakit nga nagsakit kanamo. Sama sa akong gibuhat gikan sa pagsugod sa pandemiya, gipaningkamutan nako nga mahatagan ang akong bahin. Mao nga, nga nagretiro na, mahimo ako magpabilin sa balay. Daghang pagbasa ug daghang pagsulat. Ingon usa ka sangputanan, nagpatik ako daghang mga libro pinaagi sa HotMart. Gibuhat ko ang gusto nako ug gusto nako kini ipaambit kanimo. Nahibal-an nako nga dyutay ra ang interesado sa mga digital nga libro. Apan, niining puntoha, maayo nga likayan ang pagkontak sa mga pisikal nga libro nga, kung dumalahon sa kadaghanan, mahimo’g mahimong mga transmiter sa COVID. Ang digital nga libro dili kaayo peligro nga hinungdan sa atong kahimsog. Busa, gihangyo ko nga bisan ang mga higala nga dili gusto o wala pa maanad sa pagbasa sa digital, makatabang sa pagpakatap ug pagmantala sa akong mga libro. Pinaagi sa pagbuhat niini, matabangan usab nila ako nga magpadayon nga aktibo ang mga website nga http://www.professorpoeta.com.br ug http://www.contosdesacanagem.com.br. Ang akong mga libro mura ug, alang sa matag pagpamaligya nga gihimo, usa ka bahin gituyo aron matabangan ang Ramacrisna Ang Institute, usa ka institusyon sa pagtabang sa sosyal nga naglungtad labi pa sa 50 ka tuig, pinaagi sa “One Percent” Campaign sa HotMart.
VIRTUAL LIBRARY: KUNG NAA NA KA, ADDI ANG AKONG LIBRO KINI. KUNG WALA KAY NIMO KINI, GAMIT KINI ARON MANGLIMPANG.
Mga gakus gikan sa José Araujo de Souza
Kinahanglan ko ikaw nga tabangan ako nga magpadayon sa pagmantala sa akong mga libro ug ipadayon ang mga website nga http://www.professorpoeta.com.br ug http://www.contosdesacanagem.com.br aktibo

Palita ang akong mga libro sa HotMart:

CONSENOR – Usa ka Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

CONSENOR – Usa ka Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

CONSENOR-Usa ka balaknon nga utopia

https://go.hotmart.com/K47052781C

https://go.hotmart.com/K47052781C?dp=1

https://pay.hotmart.com/K47052781C

PAG-CROSSING

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

GIKAN SILA

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

KANILA (Erotic fiction sa ilang mga handumanan sa sekso)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

ELLOS RECUERDOS (Una nga pagbantay)

https://go.hotmart.com/K47290014A

https://go.hotmart.com/K47290014A?dp=1

https://pay.hotmart.com/K47290014A

GIKAN SILA

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

GIKAN SA ILA (Erotic fiction sa mga handumanan sa sekswal gikan kanila)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

OPERACIÓN MUTUM

https://go.hotmart.com/H46992425P

https://go.hotmart.com/H46992425P?dp=1

https://pay.hotmart.com/H46992425P

KALIDAD NGA EROTIC TALES
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

MALDIVIA – Mga istorya nga erotic
https://go.hotmart.com/M47254989U
https://go.hotmart.com/M47254989U?dp=1
https://pay.hotmart.com/M47254989U

Mahangturon nga Panglawas

José Araujo de Souza

Ang kinabuhi nagatudlo sa matag buhing binuhat,
kana nga kamingaw makapasubo ug makapasakit kanato.
Bisan ang hayop, wala’y panimuot,
nagtinguha sa pag-uban sa lain, managsama.

Ang tawo, puno sa kadako,
sa imong binuang nga garbo ug walay hinungdan,
kamingaw nga pagkalunod sa barko, sa kasubo,
nga wala nakita nga adunay usa nga nag-unay sa iyang kamot.

Ang imong paggikan, akong higala, masulub-on sa kini nga panahon,
apan kini nga pagkawala, nga anaa na kanato,
nagdala kanato nga duul ug duul.

Unya, sa amon, gimingaw kami kanimo
ug ang kasigurohan nga kini nga pakighigala
wala sa aton ang makalimot. Dili gyud!

Sälemetsiz be, qayırlı kün.


Osı pandemïya kezinde men özimniñ Qudayımnıñ osı älemine şaşırap ketken mïllïondağan adamdar sïyaqtı, älewmettik oqşawlanwdı orındaymın, twıstarımnan, dostarımnan jäne dostarımnan alısmın, bärin qattı sağınamın, biraq tiri qalwı üşin Ïemizden olardı qorğawdı jäne qoldawdı suraymın . Bügin biz keşegige qarağanda jaqsıraqpız. Biz qazirdiñ özinde COVID 19 emi keledi degen ümit säwlesin körip otırmız. Vakcïnalar qazirdiñ özinde qol jetimdi jäne bükil älemde vakcïnacïyanıñ jappay nawqandarı bastalıp jatır, sonımen qatar bizdi azaptaytın awrwdıñ vïrwlenttiligin emdeytin nemese tömendetetin däri-därmekterge arnalğan zerttewler aytarlıqtay artıp keledi. Pandemïya bastalğannan beri istep jürgenimdey, men de öz ülesimdi qoswğa tırısamın. Sonımen, zeynetker bolğandıqtan, men üyde otıra alamın. Köp oqw jäne köp jazw. Nätïjesinde men HotMart arqılı köbirek kitaptar şığarıp jatırmın. Men özime unaytın närseni istep jatırmın jäne sizdermen böliskim keledi. Men äli künge deyin sandıq kitaptarğa qızığwşılıq tanıtatındardıñ az ekenin bilemin. Biraq, osı sätte, köptegen adamdar COVID taratqışı bola alatın fïzïkalıq kitaptarmen baylanısta bolwdan awlaq bolw kerek. Sandıq kitap densawlıqqa qawip töndirmeydi. Sondıqtan, sandıq oqwdı unatpaytın nemese äli üyrenip ülgermegen dostarımnıñ da meniñ kitaptarımnıñ taralwına jäne jarıqqa şığwına kömekteswin suraymın. Osılayşa, olar mağan http://www.professorpoeta.com.br jäne http://www.contosdesacanagem.com.br veb-sayttarın belsendi ustawğa kömektesedi, meniñ kitaptarım arzan jäne är satılım üşin Ramakrïsnağa kömektesw kerek Ïnstïtwt, 50 jıldan astam waqıttan beri jumıs istep kele jatqan älewmettik kömek ïnstïtwtı, HotMart kompanïyasınıñ «Bir payız» akcïyası arqılı.
VÏRTWALDIQ KITAPXANA: EGER SIZDE BAR BOLSA, MENIÑ KITAPTARIMDI ONI QOSIÑIZ. EGER SIZDE JOQ bolsa, onı jasaw üşin qoldanıñız.
Xose Arawdjo de Sowzanıñ quşaqtarı
Kitaptarımdı şığarwdı jalğastırwıma jäne http://www.professorpoeta.com.br jäne http://www.contosdesacanagem.com.br veb-sayttarın belsendi ustawıma kömekteswiñiz kerek

Kitaptarımdı HotMart-tan satıp alıñız:

KONSENSOR – Poétïkalıq wtopïya

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

KONSENSOR – Poétïkalıq wtopïya

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

KONSENOR -Poétïkalıq wtopïya

https://go.hotmart.com/K47052781C

https://go.hotmart.com/K47052781C?dp=1

https://pay.hotmart.com/K47052781C

ÖTW

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

KÖRSETW

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

OLARDAN

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

OLAR (olardıñ jınıstıq estelikteri twralı érotïkalıq fantastïka)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

ELLOS RECUERDOS (Una ficción erótica)

https://go.hotmart.com/K47290014A

https://go.hotmart.com/K47290014A?dp=1

https://pay.hotmart.com/K47290014A

OLARDAN

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OLARDAN (Olardan sekswaldıq estelikterdiñ érotïkalıq fantastïkası)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

JUMIS JUMISI

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

JUMIS JUMISI

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

OPERACÏYaNIÑ MÜTIMI

https://go.hotmart.com/H46992425P

https://go.hotmart.com/H46992425P?dp=1

https://pay.hotmart.com/H46992425P

Sapalı érotïkalıq ertegiler
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

MALDÏVÏYa – Érotïkalıq oqïğalar
https://go.hotmart.com/M47254989U
https://go.hotmart.com/M47254989U?dp=1
https://pay.hotmart.com/M47254989U

MÄÑGILIK DENSAWLIQ

Xose Aradjo de Sowza

Ömir barlıq tirşilik ïelerin üyretedi,
bul jalğızdıq bizdi jabırqatadı jäne awırtadı.
Tipti janwar, es-tüssiz,
teñ, basqa birewdiñ qatar ömir sürwine umtıladı.

Ulılıqqa tolı adam balası,
aqımaq maqtanışıñmen jäne sebepsiz,
qayğığa batqan jalğız keme,
birewdiñ qolın sozıp jatqanın körmey.

Sizdiñ ketwiñiz, dosım, bul waqıtta qayğılı,
biraq bizde bar bul joqtıq,
bizdi jaqındastıradı.

Sonda bizben birge biz sizdi sağınatın bolamız
jäne bul dostıqtıñ senimdiligi
eşqaysımız umıtpaymız. Eşqaşan!