Hoi goede middei.


Yn dizze pandemyske tiid bin ik, lykas miljoenen minsken ferspraat oer dizze wrâld fan myn God, sosjale isolaasje, ferfolje fan sibben, freonen en kunde, mis ik elkenien heul, mar freegje de Hear om har te beskermjen en te stypjen, sadat se oerlibje , Hjoed binne wy ​​better as juster. Wy sjogge al in striel fan hope dat it genêsmiddel foar COVID 19 al komt. Faksins binne al beskikber en massa-faksinaasjekampanjes begjinne oer de heule wrâld, lykas ek ûndersiiklik tanimmend ûndersyk foar medisinen dy’t de virulinsje fan ‘e sykte dy’t ús oandwaan genêze of ferminderje. Lykas ik sûnt it begjin fan ‘e pandemy die, besykje ik myn diel by te dragen. Dat, mei pensjoen, kin ik thús bliuwe. In soad lêze en in soad skriuwe. As resultaat publisearje ik noch in oar boek fan HotMart. Ik doch wat ik leuk fyn en ik wol it mei jo diele. Ik wit dat in pear noch ynteressearre binne yn digitale boeken. Mar, op dit punt is it goed om kontakt te foarkommen mei fysike boeken dy’t, behannele, stjoerders fan COVID kinne wurde. It digitale boek is minder fan in risikofaktor foar ús sûnens. Dêrom freegje ik dat ek dy freonen dy’t net leuk binne of noch net wend binne oan digitaal lêzen, helpe om myn boeken te fersprieden en te publisearjen. Troch dit te dwaan sille se my ek helpe om de websides http://www.professorpoeta.com.br en http://www.contosdesacanagem.com.br aktyf te hâlden. Myn boeken binne goedkeap en, foar elke ferkochte makke, is in diel bedoeld om de Ramacrisna te helpen Ynstitút, in ynstelling foar maatskiplike bystân dy’t 59 jier bestiet, fia HotMart’s “One Percent” -kampanje. Knuffels fan José Araujo de Souza
Ik haw jo nedich om my te helpen myn boeken te publisearjen en de websides http://www.professorpoeta.com.br en http://www.contosdesacanagem.com.br te ûnderhâlden.
Keapje myn boeken by HotMart:

KRUSING

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

HARREN

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

FAN HARREN

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

MUTUM BETJENING

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

MUTUM BETJENING

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

CONSENOR – In poëtyske utopia

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

CONSENOR – In poëtyske utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

HIR (Eroatyske fiksje fan har seksuele oantinkens)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

FAN HIM (Eroatyske fiksje fan seksuele oantinkens fan har)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

Kwaliteit eroatyske ferhalen
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Kwaliteit eroatyske ferhalen

https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Nǐ hǎo, xiàwǔ hǎo.


Zài zhège dà liúxíng shíqí, wǒ jiù xiàng shù bǎi wàn fēnsàn zài “wǒ de shàngdì” shìjiè zhōng de rénmen yīyàng, shíxiànle shèhuì gūlì, yuǎnlí qīnqī, péngyǒu hé xiāngshí, fēicháng xiǎngniàn měi gèrén, dàn yāoqiú zhǔ bǎohù hé zhīchí tāmen, yǐbiàn tāmen shēngcún. Jīntiān, wǒmen bǐ zuótiān gèng hǎo. Wǒmen yǐjīng kàn dàole duì COVID 19 de zhìyù fāngfǎ de xīwàng. Yìmiáo yǐjīng kěyǐ shǐyòng, dà guīmó yìmiáo jiēzhǒng yùndòng zhèngzài quán shìjiè fànwéi nèi zhǎnkāi, bìngqiě jí dàdì zēngjiāle zhìliáo huò jiǎnqīng kùnrǎo wǒmen de jíbìng de dú lì di yàowù de yánjiū. Zì dà liúxíng kāishǐ yǐlái, wǒ yīzhí zài nǔlì, jǐn wǒ suǒ néng. Yīncǐ, tuìxiū hòu, wǒ kěyǐ dài zài jiālǐ. Duō dúshū duō xiě. Jiéguǒ, wǒ zhèngzài chūbǎn HotMart de lìng yī běn shū. Wǒ zhèngzài zuò wǒ xǐhuān de shìqíng, bìng xīwàng yǔ nín fēnxiǎng. Wǒ zhīdào hěn shǎo yǒurén duì diànzǐ shū gǎn xìngqù. Dànshì, zài zhè yīdiǎn shàng, zuì hǎo bìmiǎn yǔ kěnéng huì chéngwéi COVID chuánsòng zhě de yǒuxíng shū jiēchù. Diànzǐ shū duì wǒmen jiànkāng de yǐngxiǎng jiào xiǎo. Yīncǐ, wǒ yāoqiú jíshǐ shì nàxiē bù xǐhuān huò shàngwèi xíguàn shùzì yuèdú de péngyǒu yě yào bāngzhù chuánbò hé chūbǎn wǒ de shū. Zhèyàng yī lái, tāmen hái jiāng bāngzhù wǒ bǎochí wǎngzhàn http://www.Professorpoeta.Com.Brhttp://www.Contosdesacanagem.Com.Br de huóyuè, wǒ de shū hěn piányí, érqiě měi cì shòu chū de yībùfèn dōu zhǐ zài bāngzhù Ramacrisna tōngguò HotMart de “bǎi fēn zhī yī” yùndòng yǐjīng chénglì 59 nián de shèhuì yuánzhù jīgòu Institute. Láizì JoséAraujo de Souza de yǒngbào
wǒ xūyào nín bāngzhù wǒ jìxù chūbǎn wǒ de shū bìng wéihù wǎngzhàn http://www.Professorpoeta.Com.Brhttp://www.Contosdesacanagem.Com.Br
zài HotMart gòumǎi wǒ de shū:

Chuānyuè

https://Go.Hotmart.Com/U44749191D

https://Go.Hotmart.Com/U44749191D?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/U44749191D

chuānyuè

https://Go.Hotmart.Com/C44974415K

https://Go.Hotmart.Com/C44974415K?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/C44974415K

https://Go.Hotmart.Com/S45259445F

https://Go.Hotmart.Com/S45259445F?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/S45259445F

cóng tāmen

https://Go.Hotmart.Com/V45230745B

https://Pay.Hotmart.Com/V45230745B

https://Pay.Hotmart.Com/V45230745B

hù cāozuò

https://Go.Hotmart.Com/I45282236I

https://Pay.Hotmart.Com/I45282236I

https://Pay.Hotmart.Com/E45331045P

hù cāozuò

https://Go.Hotmart.Com/T45282779J

https://Go.Hotmart.Com/T45282779J?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/T45282779J

gùwèn-shīyì de wūtuōbāng

https://Go.Hotmart.Com/W45479018G

https://Go.Hotmart.Com/W45479018G?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/W45479018G

gùwèn-shīyì de wūtuōbāng

https://Go.Hotmart.Com/L45498174M

https://Pay.Hotmart.Com/L45498174M

https://Pay.Hotmart.Com/L45498174M

tāmen de (xìngyù de sèqíng xiǎoshuō)

https://Go.Hotmart.Com/E45331045P

https://Go.Hotmart.Com/E45331045P?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/E45331045P

láizì tāmen (duì tāmen dì xìng’ài de sèqíng xiǎoshuō)

https://Go.Hotmart.Com/M45318843L

https://Go.Hotmart.Com/M45318843L?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/M45318843L

kè lǔ sī

https://Go.Hotmart.Com/N45907540J

https://Go.Hotmart.Com/N45907540J?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/N45907540J

yōuzhì sèqíng gùshì
https://Go.Hotmart.Com/D46571693O

https://Go.Hotmart.Com/D46571693O?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/D46571693O

yōuzhì sèqíng gùshì

https://Go.Hotmart.Com/D46571693O

https://Go.Hotmart.Com/D46571693O?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/D46571693O

你好,下午好。


在这个大流行时期,我就像数百万分散在“我的上帝”世界中的人们一样,实现了社会孤立,远离亲戚,朋友和相识,非常想念每个人,但要求主保护和支持他们,以便他们生存。今天,我们比昨天更好。我们已经看到了对COVID 19的治愈方法的希望。疫苗已经可以使用,大规模疫苗接种运动正在全世界范围内展开,并且极大地增加了治疗或减轻困扰我们的疾病的毒力的药物的研究。自大流行开始以来,我一直在努力,尽我所能。因此,退休后,我可以待在家里。多读书多写。结果,我正在出版HotMart的另一本书。我正在做我喜欢的事情,并希望与您分享。我知道很少有人对电子书感兴趣。但是,在这一点上,最好避免与可能会成为COVID传送者的有形书接触。电子书对我们健康的影响较小。因此,我要求即使是那些不喜欢或尚未习惯数字阅读的朋友也要帮助传播和出版我的书。这样一来,他们还将帮助我保持网站www.professorpoeta.com.br和www.contosdesacanagem.com.br的活跃,我的书很便宜,而且每次售出的一部分都旨在帮助Ramacrisna通过HotMart的“百分之一”运动已经成立59年的社会援助机构Institute。来自JoséAraujo de Souza的拥抱
我需要您帮助我继续出版我的书并维护网站www.professorpoeta.com.br和www.contosdesacanagem.com.br
在HotMart购买我的书:

穿越

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

穿越

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

从他们

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

互操作

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

互操作

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

顾问-诗意的乌托邦

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

顾问-诗意的乌托邦

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

他们的(性欲的色情小说)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

来自他们(对他们的性爱的色情小说)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

克鲁斯

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

优质色情故事
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

优质色情故事

https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Moni masana abwino.


Munthawi yamavuto iyi, ndili ngati mamiliyoni a anthu obalalika mdziko lino la Mulungu wanga, ndikukwaniritsa kudzipatula, kutali ndi abale, abwenzi ndi anzawo, osowa aliyense kwambiri, koma ndikupempha Ambuye kuti awateteze ndi kuwathandiza kuti apulumuke . Lero, tili bwino kuposa dzulo. Tikuwona kale chiyembekezo cha chiyembekezo chakuti mankhwala a COVID 19 akubwera kale. Katemera alipo kale ndipo ntchito zothandiza katemera zikuyambika padziko lonse lapansi, komanso kuwonjezeka kwakukulu kwa kafukufuku wa mankhwala omwe amachiritsa kapena kuchepetsa kufalikira kwa matenda omwe amatizunza. Monga ndakhala ndikuchitira kuyambira chiyambi cha mliriwu, ndimayesetsa kupereka gawo langa. Chifukwa chake, nditapuma pantchito, ndimatha kukhala kunyumba. Kuwerenga kwambiri ndikulemba zambiri. Zotsatira zake, ndikusindikiza buku lina la HotMart. Ndichita zomwe ndimakonda ndikufuna kugawana nanu. Ndikudziwa kuti ndi ochepa omwe ali ndi chidwi ndi mabuku adijito. Koma, pakadali pano, ndibwino kupewa kulumikizana ndi mabuku akuthupi omwe, akagwiridwa, amatha kukhala opatsirana a COVID. Buku la digito siloyika pangozi thanzi lathu. Chifukwa chake, ndikupempha kuti ngakhale anzanu omwe sakonda kapena sanazolowere kuwerenga digito, athandizire kufalitsa ndikufalitsa mabuku anga. Pochita izi, andithandizanso kusunga masamba awebusayiti a http://www.professorpoeta.com.br ndi http://www.contosdesacanagem.com.br. Mabuku anga ndiotsika mtengo ndipo, pogulitsa kulikonse, gawo lake lithandizira Ramacrisna Institute, bungwe lothandizira anthu lomwe lakhalapo kwa zaka 59, kudzera mu Kampeni ya “One Percent” ya HotMart. Anakumbatira a José Araujo de Souza
Ndikufuna kuti mundithandizire kupitiliza kusindikiza mabuku anga ndikusunga mawebusayiti a http://www.professorpoeta.com.br ndi http://www.contosdesacanagem.com.br
Gulani mabuku anga ku HotMart:

KUWOLUKA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

KUSINTHA

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

AWO

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

KUCHOKERA KWA IWO

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

MUTUM NTCHITO

https://go.hotmart.com/I45282236

https://pay.hotmart.com/I45282236

https://pay.hotmart.com/E45331045P

MUTUM NTCHITO

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

KUSANGALATSA – Utoto Wolemba ndakatulo

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

KUSANGALATSA – Utoto Wolemba ndakatulo

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

AWO (Zopeka zolakwika zakukumbukira kwawo zakugonana)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

KUCHOKERA KWA IWO (Zopeka zolakwika zakukumbukira zakugonana kuchokera kwa iwo)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

CHIKHALIDWE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

Nkhani Zabwino Kwambiri
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Nkhani Zabwino Kwambiri

https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Hello maayong hapon.


Ning panahon sa pandemya, sama ako sa milyon-milyon nga mga tawo nga nagkatibulaag sa tibuuk kalibutan sa Akong Dios, nagtuman sa pagkalain sa sosyal, layo sa mga paryente, higala ug kaila, gimingaw kaayo sa tanan, apan naghangyo sa Ginoo nga panalipdan ug suportahan sila aron sila mabuhi . Karon, mas maayo kita kaysa kagahapon. Nakita na namon ang usa ka sanag sa paglaum nga moabut na ang tambal sa COVID 19. Magamit na ang mga bakuna ug magsugod ang mga kampanya sa pagbakuna sa tibuuk kalibutan, ingon man dugang nga pagdugang nga panukiduki alang sa mga tambal nga makaayo o makaminusan ang kagaw sa sakit nga nagsakit kanamo. Sama sa akong gibuhat gikan sa pagsugod sa pandemiya, gipaningkamutan nako nga mahatagan ang akong bahin. Mao nga, nga nagretiro na, mahimo ako magpabilin sa balay. Daghang pagbasa ug daghang pagsulat. Ingon usa ka sangputanan, nagpatik ako usa pa nga libro sa HotMart. Gibuhat ko ang gusto nako ug gusto nako kini ipaambit kanimo. Nahibal-an nako nga dyutay ra ang interesado sa mga digital nga libro. Apan, niining puntoha, maayo nga likayan ang pagkontak sa mga pisikal nga libro nga, sa pagdumala, mahimo’g mahimong mga transmiter sa COVID. Ang digital nga libro dili kaayo peligro nga hinungdan sa atong kahimsog. Busa, gihangyo ko nga bisan ang mga higala nga dili gusto o wala pa maanad sa pagbasa sa digital, makatabang sa pagpakatap ug pagmantala sa akong mga libro. Pinaagi sa pagbuhat niini, matabangan usab nila ako nga magpadayon nga aktibo ang mga website nga http://www.professorpoeta.com.br ug http://www.contosdesacanagem.com.br. Ang akong mga libro mura ug, alang sa matag pagpamaligya nga gihimo, usa ka bahin gituyo aron matabangan ang Ramacrisna Ang Institute, usa ka institusyon sa pagtabang sa sosyal nga naglungtad sa 59 ka tuig, pinaagi sa “One Percent” Campaign sa HotMart. Mga gakus gikan sa José Araujo de Souza
Gikinahanglan ko ikaw nga tabangan ako nga magpadayon sa pagmantala sa akong mga libro ug ipadayon ang mga website nga http://www.professorpoeta.com.br ug http://www.contosdesacanagem.com.br
Palita ang akong mga libro sa HotMart:

PAG-CROSSING

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

ILANG

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

GIKAN SILA

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

CONSENOR – Usa ka Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

CONSENOR – Usa ka Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

KANILA (Erotic fiction sa ilang mga handumanan sa sekso)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

GIKAN SA ILA (Erotic fiction sa mga handumanan sa sekswal gikan kanila)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

Kalidad nga Erotic Tales
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Kalidad nga Erotic Tales

https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Bonjour bon après-midi.


En cette période de pandémie, je suis, comme des millions de personnes dispersées dans ce monde de Mon Dieu, en train de remplir l’isolement social, loin de mes parents, amis et connaissances, manquant beaucoup à tout le monde, mais demandant au Seigneur de les protéger et de les soutenir afin qu’ils survivent. . Aujourd’hui, nous sommes meilleurs qu’hier. Nous voyons déjà une lueur d’espoir que le remède au COVID 19 est déjà à venir. Des vaccins sont déjà disponibles et des campagnes de vaccination de masse commencent partout dans le monde, ainsi qu’une augmentation considérable de la recherche de médicaments qui guérissent ou réduisent la virulence de la maladie qui nous afflige. Comme je le fais depuis le début de la pandémie, j’essaie d’apporter ma contribution. Alors, étant à la retraite, je peux rester à la maison. Lire beaucoup et écrire beaucoup. En conséquence, je publie encore un autre livre de HotMart. Je fais ce que j’aime et je veux le partager avec vous. Je sais que peu sont encore intéressés par les livres numériques. Mais, à ce stade, il est bon d’éviter le contact avec des livres physiques qui, manipulés, peuvent devenir des émetteurs de COVID. Le livre numérique est moins un facteur de risque pour notre santé. Par conséquent, je demande que même les amis qui n’aiment pas ou ne se sont pas encore habitués à la lecture numérique, aident à diffuser et publier mes livres. Ce faisant, ils m’aideront également à maintenir actifs les sites http://www.professorpoeta.com.br et http://www.contosdesacanagem.com.br. Mes livres sont bon marché et, pour chaque vente effectuée, une partie est destinée à aider le Ramacrisna Institute, une institution d’aide sociale qui existe depuis 59 ans, dans le cadre de la campagne «One Percent» de HotMart. Câlins de José Araujo de Souza
J’ai besoin de vous pour m’aider à continuer à publier mes livres et à maintenir les sites Web http://www.professorpoeta.com.br et http://www.contosdesacanagem.com.br
Achetez mes livres sur HotMart:

TRAVERSÉE

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

BRUT

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

LEUR

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

D’EUX

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

FONCTIONNEMENT DU MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

FONCTIONNEMENT DU MUTUM

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

CONSENOR – Une utopie poétique

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

CONSENOR – Une utopie poétique

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

LEUR (fiction érotique de leurs souvenirs sexuels)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

FROM ELLES (fiction érotique de souvenirs sexuels d’eux)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

Contes érotiques de qualité
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Contes érotiques de qualité

https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Kaabo osan osan.


Ni akoko ajakaye-arun yii, Mo dabi, bi awọn miliọnu eniyan tuka kaakiri agbaye Ọlọrun mi, ni mimu ipinya lawujọ, kuro lọdọ awọn ibatan, awọn ọrẹ ati awọn ojulumọ, ti o padanu gbogbo eniyan pupọ, ṣugbọn beere lọwọ Oluwa lati daabo bo ati ṣe atilẹyin fun wọn ki wọn le ye . Loni, a dara ju ana lọ. A ti rii tẹlẹ ireti ti ireti pe imularada fun COVID 19 ti wa tẹlẹ. Awọn oogun ajesara ti wa tẹlẹ ati awọn ipolowo ajesara ọpọlọpọ ti bẹrẹ ni gbogbo agbaye, bakanna pẹlu ilosoke ilosoke iwadi fun awọn oogun ti o ṣe iwosan tabi dinku ibajẹ ti arun ti o jẹ wa. Gẹgẹbi Mo ti n ṣe lati ibẹrẹ ajakaye-arun na, Mo gbiyanju lati ṣe ipin apakan mi. Nitorinaa, ti a ti fẹyìntì, Mo le duro ni ile. Kika pupọ ati kikọ pupọ. Bi abajade, Mo n tẹjade iwe miiran nipasẹ HotMart. Mo n ṣe ohun ti Mo fẹran ati pe Mo fẹ lati pin pẹlu rẹ. Mo mọ pe diẹ ni o tun nife ninu awọn iwe oni-nọmba. Ṣugbọn, ni aaye yii, o dara lati yago fun ifọwọkan pẹlu awọn iwe ti ara pe, ni mimu, le di awọn olugbohunsafefe ti COVID. Iwe oni-nọmba jẹ kere si ifosiwewe eewu si ilera wa. Nitorinaa, Mo beere pe paapaa awọn ọrẹ wọnyẹn ti ko fẹran tabi ti ko tii lo ara wọn si kika oni-nọmba, ṣe iranlọwọ lati tan kaakiri ati lati tẹ awọn iwe mi jade. Nipa ṣiṣe eyi, wọn yoo tun ṣe iranlọwọ fun mi lati tọju awọn oju opo wẹẹbu http://www.professorpoeta.com.br ati http://www.contosdesacanagem.com.br ṣiṣẹ Awọn iwe mi jẹ olowo poku ati pe, fun tita kọọkan ti a ṣe, apakan kan ni ipinnu lati ṣe iranlọwọ fun Ramacrisna Institute, ile-iṣẹ iranlọwọ ti awujọ kan ti o ti wa fun awọn ọdun 59, nipasẹ Kampeeni “Ogorun Kan” ti HotMart. Awọn ifikọti lati José Araujo de Souza
Mo nilo ki o ran mi lọwọ lati tẹsiwaju titẹ awọn iwe mi ati ṣetọju awọn oju opo wẹẹbu http://www.professorpoeta.com.br ati http://www.contosdesacanagem.com.br
Ra awọn iwe mi ni HotMart:

LOSKOSROS

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp = 1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

IKORI

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp = 1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

TI WON

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp = 1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

LATI WON

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

IṢẸ MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

IṢẸ MUTUM

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp = 1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

CONSENOR – Utopia Ewi kan

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp = 1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

CONSENOR – Utopia Ewi kan

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

TI wọn (Itan-akọọlẹ itagiri ti awọn iranti ibalopo)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp = 1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

LATI WỌN

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp = 1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

IKU

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp = 1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

Awọn Itan Itanra Didara
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp = 1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Awọn Itan Itanra Didara

https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp = 1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Namaskāra śubha dupāra.


Yā mahāmārīcyā vēḷī mī lākhōn̄cyā saṅkhyēnē mājhyā dēvācyā yā jagāta vikhuralēlē āhē, sāmājika ēkulatā pūrṇa karīta āhē, nātēvā’īka, mitra āṇi ōḷakhīpāsūna dūra āhē, sarvānnā khūpa gahāḷa karatō, parantu paramēśvarālā tyān̄cē sanrakṣaṇa āṇi pāṭhimbā dēṇyāsa sāṅgāvē jēṇēkarūna tē jagatīla. . Āja āpaṇa kālapēkṣā cāṅgalē āhōta. Āpalyākaḍē kōviḍa 1 cure cā upacāra ādhīca ālā āhē hī āśā ēka kiraṇa ādhīca disata āhē. Lasa yāpūrvīca upalabdha āhēta āṇi sampūrṇa lasīkaraṇa mōhima jagabhara surū hōta āhē, tasēca āpalyālā trāsa dēṇā diseaseyā yā ājārācē viṣāṇū barā karaṇārē kinvā kamī karaṇār‍yā auṣadhān̄cē sanśōdhana vāḍhavita āhē. Mī (sāthīcā rōga) sarva dēśabhara (kinvā khaṇḍabhara) asalēlā suruvātīpāsūnaca karata ālō āhē mhaṇūna mī mājhyā bhāgācē yōgadāna dēṇyācā prayatna karatō. Sēvānivr̥ttīnantara mī gharīca rāhū śakatē. Khūpa vācata āhē āṇi barēca kāhī lihita āhē. Pariṇāmī, mī hŏṭamārṭacē āṇakhī ēka pustaka prakāśita karīta āhē. Malā jē āvaḍatē āhē tē mī karīta āhē āṇi malā tē āpalyāsaha sāmāyika karāyacē āhē. Malā māhita āhē kī ḍijiṭala pustakāmmadhyē ajūnahī kāhī jaṇa rasa ghēta āhēta. Parantu, yākṣaṇī, bhautika pustakānśī samparka ṭāḷaṇē cāṅgalē āhē jē hātāḷalē gēlyānantara, kōviḍacē ṭrānsamīṭara banū śakatāta. Ḍijiṭala pustaka āpalyā ārōgyāsāṭhī kamī jōkhīmadāyaka ghaṭaka āhē. Mhaṇūnaca, mī vicāratō kī jyānnā āvaḍata nāhī kinvā adyāpa ḍijiṭala vācanācī savaya kēlēlī nāhī aśā mitrānnīhī mājhī pustakē prasārita karaṇyāsa āṇi prakāśita karaṇyāsa madata kēlī. Asē kēlyānē tē malā http://www.Profimarpoeta.Com.Br āṇi http://www.Contosdesacanagem.Com.Br vēbasā’iṭsa cālū ṭhēvaṇyāsa madata karatīla. Mājhī pustakē svasta āhēta āṇi pratyēka vikrīsāṭhī rāmakr̥ṣṇānnā madata karaṇyācā hētū āhē hŏṭamārṭacyā”ēka ṭakkē” mōhimēdvārē Institute years varṣē astittvāta asalēlī ēka sāmājika sahāyya sansthā aśī sansthā. Jōsē arājhō di saujhā kaḍūna miṭhī
mājhī pustakē prakāśita karaṇē surū ṭhēvaṇyāsāṭhī āṇi vēbasā’iṭa http://www.Profimarpoeta.Com.Br āṇi http://www.Contosdesacanagem.Com.Br vēbasā’iṭavara dēkharēkha karaṇyāsa malā madata karaṇē āvaśyaka āhē.
Hŏṭamērṭavara mājhī pustakē kharēdī karā:

Krŏsa karata āhē

https://Go.Hotmart.Com/U44749191D

https://Go.Hotmart.Com/U44749191D?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/U44749191D

vāḍhata āhē

https://Go.Hotmart.Com/C44974415K

https://Go.Hotmart.Com/C44974415K?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/C44974415K

tyān̄cā

https://Go.Hotmart.Com/S45259445F

https://Go.Hotmart.Com/S45259445F?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/S45259445F

tyān̄cyākaḍūna

https://Go.Hotmart.Com/V45230745B

https://Pay.Hotmart.Com/V45230745B

https://Pay.Hotmart.Com/V45230745B

myuṭama ŏparēśana

https://Go.Hotmart.Com/I45282236I

https://Pay.Hotmart.Com/I45282236I

https://Pay.Hotmart.Com/E45331045P

myuṭama ŏparēśana

https://Go.Hotmart.Com/T45282779J

https://Go.Hotmart.Com/T45282779J?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/T45282779J

CONSENOR – ēka kālpanika yūṭōpiyā

https://Go.Hotmart.Com/W45479018G

https://Go.Hotmart.Com/W45479018G?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/W45479018G

CONSENOR – ēka kālpanika yūṭōpiyā

https://Go.Hotmart.Com/L45498174M

https://Pay.Hotmart.Com/L45498174M

https://Pay.Hotmart.Com/L45498174M

tyān̄cī (tyān̄cyā laiṅgika āṭhavaṇīn̄cī kālpanika kathā)

https://Go.Hotmart.Com/E45331045P

https://Go.Hotmart.Com/E45331045P?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/E45331045P

tyān̄cyākaḍūna (tyān̄cyākaḍīla laiṅgika āṭhavaṇīn̄cī kāmuka kalpanā)

https://Go.Hotmart.Com/M45318843L

https://Go.Hotmart.Com/M45318843L?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/M45318843L

CRUCE

https://Go.Hotmart.Com/N45907540J

https://Go.Hotmart.Com/N45907540J?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/N45907540J

guṇavattā kāmuka kathā
https://Go.Hotmart.Com/D46571693O

https://Go.Hotmart.Com/D46571693O?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/D46571693O

guṇavattā kāmuka kathā

https://Go.Hotmart.Com/D46571693O

https://Go.Hotmart.Com/D46571693O?Dp=1

https://Pay.Hotmart.Com/D46571693O

नमस्कार शुभ दुपार.


या महामारीच्या वेळी मी लाखोंच्या संख्येने माझ्या देवाच्या या जगात विखुरलेले आहे, सामाजिक एकुलता पूर्ण करीत आहे, नातेवाईक, मित्र आणि ओळखीपासून दूर आहे, सर्वांना खूप गहाळ करतो, परंतु परमेश्वराला त्यांचे संरक्षण आणि पाठिंबा देण्यास सांगावे जेणेकरून ते जगतील. . आज आपण कालपेक्षा चांगले आहोत. आपल्याकडे कोविड १ cure चा उपचार आधीच आला आहे ही आशा एक किरण आधीच दिसत आहे. लस यापूर्वीच उपलब्ध आहेत आणि संपूर्ण लसीकरण मोहिम जगभर सुरू होत आहे, तसेच आपल्याला त्रास देणा disease्या या आजाराचे विषाणू बरा करणारे किंवा कमी करणार्‍या औषधांचे संशोधन वाढवित आहे. मी (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला सुरुवातीपासूनच करत आलो आहे म्हणून मी माझ्या भागाचे योगदान देण्याचा प्रयत्न करतो. सेवानिवृत्तीनंतर मी घरीच राहू शकते. खूप वाचत आहे आणि बरेच काही लिहित आहे. परिणामी, मी हॉटमार्टचे आणखी एक पुस्तक प्रकाशित करीत आहे. मला जे आवडते आहे ते मी करीत आहे आणि मला ते आपल्यासह सामायिक करायचे आहे. मला माहित आहे की डिजिटल पुस्तकांमध्ये अजूनही काही जण रस घेत आहेत. परंतु, याक्षणी, भौतिक पुस्तकांशी संपर्क टाळणे चांगले आहे जे हाताळले गेल्यानंतर, कोविडचे ट्रान्समीटर बनू शकतात. डिजिटल पुस्तक आपल्या आरोग्यासाठी कमी जोखीमदायक घटक आहे. म्हणूनच, मी विचारतो की ज्यांना आवडत नाही किंवा अद्याप डिजिटल वाचनाची सवय केलेली नाही अशा मित्रांनीही माझी पुस्तके प्रसारित करण्यास आणि प्रकाशित करण्यास मदत केली. असे केल्याने ते मला http://www.profimarpoeta.com.br आणि http://www.contosdesacanagem.com.br वेबसाइट्स चालू ठेवण्यास मदत करतील. माझी पुस्तके स्वस्त आहेत आणि प्रत्येक विक्रीसाठी रामकृष्णांना मदत करण्याचा हेतू आहे हॉटमार्टच्या “एक टक्के” मोहिमेद्वारे Institute years वर्षे अस्तित्त्वात असलेली एक सामाजिक सहाय्य संस्था अशी संस्था. जोसे अराझो दि सौझा कडून मिठी
माझी पुस्तके प्रकाशित करणे सुरू ठेवण्यासाठी आणि वेबसाइट http://www.profimarpoeta.com.br आणि http://www.contosdesacanagem.com.br वेबसाइटवर देखरेख करण्यास मला मदत करणे आवश्यक आहे.
हॉटमेर्टवर माझी पुस्तके खरेदी करा:

क्रॉस करत आहे

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

वाढत आहे

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

त्यांचा

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

त्यांच्याकडून

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

म्युटम ऑपरेशन

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

म्युटम ऑपरेशन

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

CONSENOR – एक काल्पनिक यूटोपिया

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

CONSENOR – एक काल्पनिक यूटोपिया

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

त्यांची (त्यांच्या लैंगिक आठवणींची काल्पनिक कथा)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

त्यांच्याकडून (त्यांच्याकडील लैंगिक आठवणींची कामुक कल्पना)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

गुणवत्ता कामुक कथा
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

गुणवत्ता कामुक कथा

https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Hej god eftermiddag.


Under denna pandemitid saknar jag, som miljontals människor utspridda över hela min Guds värld, social isolering, bort från släktingar, vänner och bekanta, och saknar alla väldigt mycket, men ber Herren att skydda och stödja dem så att de överlever . Idag är vi bättre än igår. Vi ser redan en stråle av hopp om att botemedlet mot COVID 19 redan kommer. Vacciner finns redan och massvaccinationskampanjer startar över hela världen, liksom avsevärt ökande forskning om läkemedel som botar eller minskar virulensen av den sjukdom som drabbar oss. Som jag har gjort sedan pandemin började försöker jag bidra med min del. Så när jag är pensionär kan jag stanna hemma. Läser mycket och skriver mycket. Som ett resultat publicerar jag ännu en bok av HotMart. Jag gör vad jag gillar och jag vill dela det med dig. Jag vet att få fortfarande är intresserade av digitala böcker. Men just nu är det bra att undvika kontakt med fysiska böcker som, om de hanteras, kan bli sändare av COVID. Den digitala boken är mindre riskfaktor för vår hälsa. Därför ber jag att även de vänner som inte gillar eller ännu inte har vant sig vid digital läsning ska hjälpa till att sprida och publicera mina böcker. Genom att göra detta kommer de också att hjälpa mig att hålla webbplatserna http://www.professorpoeta.com.br och http://www.contosdesacanagem.com.br aktiva. Mina böcker är billiga och för varje försäljning som görs är en del avsedd att hjälpa Ramacrisna Institute, en socialhjälpsinstitution som har funnits i 59 år, genom HotMarts kampanj “One Percent”. Kramar från José Araujo de Souza
Jag behöver att du hjälper mig att fortsätta publicera mina böcker och underhålla webbplatserna http://www.professorpoeta.com.br och http://www.contosdesacanagem.com.br
Köp mina böcker på HotMart:

KORSNING

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

HÄNVISNING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

DERAS

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

FRÅN DEM

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

MUTUMFUNKTION

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

MUTUMFUNKTION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

CONSENOR – En poetisk utopi

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

CONSENOR – En poetisk utopi

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

DITT (erotisk fiktion om deras sexuella minnen)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

FRÅN DEM (Erotisk fiktion om sexuella minnen från dem)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

Erotiska kvalitetsberättelser
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

Erotiska kvalitetsberättelser

https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O