VAHOAKA NY ADY


José Araujo de Souza

Niala tao an-trano aho mba hahita an’izao tontolo izao tamin’ny mbola kely, nanantena ny ho afaka hanao izay tsy ho vitako mandritra ny fijanonako ao amin’ny tanàna keliko: mianatra ary lasa olona manan-danja. Rehefa valo amby roapolo taona izy dia efa afaka nieritreritra fa nahavita ny roa. Nahazo diplaoma tamin’ny lalàna izy ary nitana andraikitra ambony noho izy mpanolotsaina parlemantera eto an-dRenivohitra.
Ny depiote notoroako hevitra dia nanefa ny fe-potoam-piasany fahatelo ary efa nilaza tamiko fa tsy hilatsaka hofidina intsony amin’ny antenimiera mpanao lalàna. Te hisidina ambony kokoa aho ary hirotsaka hofidina ho an’ny Antenimieran’ny depiote, any Brasília, amin’ny maha depiote federaly ahy. Azoko antoka fa ho voafidy aho. Nampahafantatra ahy izy fa hanolotra kandidà hisolo tena ahy amin’ny toeran’ny solontenam-panjakana. Ary efa nanao an’io fifandraisana io tamin’ny Antoko sy ny toby-pifidianana izy. Nampiaiky ahy ilay hevitra aho ary nanaiky aho.
Natao tamin’ny fomba masiaka ny fampielezan-kevitra momba ny fifidianana, nanery ahy hampiasa ny filan’ny antoko rehetra, hifindra any amin’ny faritra rehetra amin’ny fanjakana, ary tsy afaka nanao ny fampielezan-kevitro tany amin’ny faritra vitsivitsy monja. Rehefa dinihina tokoa, na dia fantatry ny depiote nanangana ahy aza aho, tsy izany. Olona tsy nanana fiaviana politika sy tsy misy anarana manan-danja eo amin’ny sehatry ny fanjakana io. Noho izany, nametraka ny tenako teny an-tsaha aho ary nandeha lalana an-kilaometatra maro, tsara sy ratsy, hampahafantatra ny tenako amin’ireo mety ho mpifidy. Nandany ora am-polony tamin’ny fiaramanidina manidina avy eto ka hatrany koa aho, avy teo ka hatrany.
Tamin’ny fiafaran’ny fampielezan-kevitra dia tsy zaka intsony aho ary reraka ara-batana. Fa voafidy. Tamin’izaho, andro vitsivitsy taorian’ny nahavoafidy ahy, no naharaisako tamin’i Neny nilaza fa narary tampoka ny raiko ary tsy nanohitra, maty.
Nihontsona noho ny vaovao aho dia nanararaotra ilay tolotra nataon’ny namako mpandraharaha iray ary nandeha fiaramanidina ho any an-tanànako ho any amin’ny fandevenana ny raiko.Vao maraina vao tonga tany aho dia voaray tao amin’ny seranam-piaramanidina (io no niantsoan’izy ireo azy). ny seranam-piaramanidina) nataon’ny reniko sy ireo rahavaviko. Na dia tanora kokoa aza ny rahavaviko dia efa nanambady, nefa tsy manan-janaka.
Rehefa niditra tao an-tranon’ireo ray aman-dreniko aho, tao amin’ilay efitrano fandraisam-bahiny no nisaronana ny fatin-draiko, dia tsapako fa tena nahasarika ahy izany. Mbola maraina loatra izao, feno olona sariaka sy olona liana tonga tao ny trano rehefa nandre fa ho tonga aho, mba hahita ahy. Rehefa dinihina tokoa, efa nandao ahy mbola tanora sy tsy fantatry ny ankamaroan’ny mpiray tanindrazana amiko ary niverina aho izao, rehefa ela ny ela, ny Solombavambahoaka voafidy miandry ny fitokanana amin’ny volana Janoary.
Satria tsy nifankahita matetika izahay sy ny raiko, na dia niresaka an-telefaonina aza izahay efa ho isan-kerinandro, dia kivy be aho noho ny fahafatesany ary vao mainka nandreraka izany famoizam-po izany noho ny havizanana sy ezaka nandreraka tamin’ny fampielezan-kevitra vao haingana, dia ampy tsy fahampian’ny fifehezana ara-pientanam-po raha toa ka naka ahy. Nidradradradra nitomany mafy aho. Natahotra ny reniko, angamba noho izy tsy nanantena fihetsika toy izany avy amin’ny “zanany lefitra”, araka ny niresahany ahy hatramin’ny nahatongavako, niantso ny rahavaviko teo an-joron-trano ary nilaza taminy hoe “avoahy hiala ny vahoaka ilay zanaky ny fahantrako ary ento mody izy sao mba miala sasatra ».
Ny tranon’ireo ray aman-dreniko, nanatrika ny kianja kely iray, dia nisy tokotanin-trano lehibe, izay niafara tamin’ny fefy iray nanasaraka azy tamin’ny tokotanin’ny tranon’ny rahavaviko, izay teo amin’ny Rua dos Fundos, araka ny fantatray. Noho izany dia tsy nila namakivaky ny kianja sy ny arabe intsony ny trano iray. Tany aho, namakivaky ny tokotanin-tsambo, no nitondran’ny rahavaviko ahy tany an-tranony, nanoro hevitra ahy handro haka aina sy hiezaka hiala sasatra ary hatory mba hanohanana ny lanja amin’ny andro sisa sy iny alina iny izay mety ho lava tokoa, hoy izy. Halevina amin’ny efatra maraina ny rainay ny ampitso.
Niala irery aho, nandro mafana, nankeny amin’ny efi-trano tokana ary natory, vonona hatory. Rehefa saika natory aho dia naheno feon-varavarana nivoha ary tsy ela taorian’izay dia nisy olona nandeha tongotra nanodidina ny trano. Nitsangana avy teo am-pandriana aho ary, nanokatra ny varavaran’ny efitrano fandriana, dia niatrika ny fahitana mahafinaritra an’io vehivavy nijanona, natahotra teo alohako io. “Miala tsiny, solombavambahoaka. Tsy fantatro fa teto ianao. Malahelo anao aho, any ambony any, ”hoy izy, mazava ho azy, momba ny tranon’ny ray aman-dreniko. Nolazaiko azy avy eo fa tsy mila miala tsiny aho fa miala sasatra kely fotsiny ary nanontany azy hoe iza izy, satria tsy tadidiko ny nahita azy taloha. Nilaza tamiko izy fa Altiva, zaobavin’ny rahavaviko. Nandeha namakivaky ny tokotanin’ny tranon’ny ray aman-dreniko aho. Nilaza izy fa tsy tiany ny midina amin’ny arabe sy ny kianja rehefa mandeha any izy. Aleoko mamaky ny kianja.

Nolazaiko azy fa afaka mionona aho, ary hijanona any mandra-pahatapitry aoriana ary hangataka azy hiresaka amin’ny reniko sy ny rahavaviko hoe salama tsara aho, fa tsy mila miahiahy izy ireo. Handeha hatory aho ary tsy mila manelingelina ry zareo fa mbola hihaona amin’izy ireo aho avy eo. Nitsiky ahy tamim-pitiavana izy ary nankany amin’ny tokotanin-tsambo, namela menaka manitra izay nikiry tsy hitraka ary izaho, manaraka ny masoko ny fikotrokotraky ny borikiny, raha nandeha teny amin’ireo hazo teny an-tokontany aho.
Rehefa nifoha aho dia tonga ny alina ary nihatsara ny fiainako. Namakivaky ny tokontany aho ary niakatra tany ambony toa an’i Altiva nanondro ny tranon’ireo ray aman-dreniko. Rehefa tadidiko io dia nanantena aho fa mbola eo io.
Ah, mahafinaritra tokoa ny manadala an’ity Altiva ity, hoy aho anakampo.
Nijoro teo anilan’ny vatam-patin-draiko aho ary vonona ny hijanona teo, teo anilany, raha nivoha ny masoko. Ka nahita ny reniko nisotro ronono tany amin’ny efitranony niaraka tamin’ny rahavavavaviko aho, fa i Altiva, zaodahin’ny rahavaviko ary ny zaodaviko, Armando, dia nanatona ahy ary nipetraka teo akaikiko sy teo anilan’ny vatam-patin-draiko. Fotoana fohy taorian’izay dia nametaka ny soroko i Armando, nitsangana izy ary lasa. Izaho sy Altiva dia niaraka tamin’ny olona sasany izay azo antoka fa handany ny alina any, eo akaikin’ny raiko, ary nanome fanajana farany azy. Talohan’ny misasakalina dia niditra tao amin’ny efitrano ny rahavavaviko, Armando sy ny reniko ary nanatona anay ary nanoro hevitra anay mba hiala sasatra. Nitsangana i Altiva, nilaza zavatra tao an-tsofin’ny rahavaviko, izay nihatokatoka nanaiky fa “andao hiaraka aminy”. Nanaraka an’i Altiva aho ary nahita fa nijanona izy, nipetraka teo amin’ilay ambaratonga mankamin’ny tokotanin-tsambo. Tao izy dia nasainy nipetraka aho.
Nandritra ny minitra vitsy dia tsy niteny izahay, nipetraka teo fotsiny izahay, nangina, nipetraka mifanila. Avy eo, tsy niteny na inona na inona aho, nofonosiko teo an-tsorony ny sandriko ary niankina tamiko izy. Nataoko nitodika izy ary nifampijery. Mifanatrika dia mifanoroka izahay. Somary tamin’ny voalohany, dia nampitomboinay ny halehiben’ny fanorohana mandra-pahatonga ny vavantsika ho tototry ny molotra sy lela bibikely. Tsapako fa nangovitra teo an-tsandriko izy rehefa nihetsika ny vatako iray manontolo toy ny hoe nisy jiro elektrika nanarona ahy, toy ny varatra. Tena henjana be ny akoho ka tiako apetraka eo, ankehitriny, tsy miandry zavatra hafa. “Te hampihomehy anao aho izao. Tsy zakako intsony raha tsy manadala anao ”. Nifindra izy ary nitsangana ary nisarika ahy ho any amin’ny zoro maizina eo akaikin’ny trano, izay nisy karazana zaridaina anaty trano ny reniko. Teo izahay dia namihina ary nalainy ny akoho, niondrika izy ary nanomboka nifoka be dia be, nampiditra azy tao am-bavany, naka ny vavany ary nilelaka azy, namerina imbetsaka ity fandidiana ity. Tsy navelany ho avy aho. Nesoriny ny pantany, noteneniny moramora teo an-tsofiko aho hoe: “Te-hanadala ahy ianao izao, mafana be. Fa mila bebe kokoa ao an-trano eto ambany aho ”. Napetrako teo amin’ny lafiny rehetra izy efatra, teo amin’ny zorony maizina ary niankina tamin’ny rindrina izy rehefa niraikitra ny akoholahy tao am-pofoany mandra-paha-tsy nisy na inona na inona very. Nihetsiketsika izy, nanosika ny borikiny hiakatra sy hidina raha nametaka azy sy niditra aho, namatotra azy io haingana sy lalina kokoa. Rehefa ho avy aho dia noraisiko ilay tapa-kazo ary napetrany tao am-bavany, mafana sy mando, nameno ahy ilay vavany kely tsara tarehy. Avy eo, nifampihazona izahay, nidina ny tokotanin-tsambo mba hihomehy bebe kokoa tamin’iny alina iny, tao an-tranon’ny rahavaviko.
Fantatro fa ny alina voalohany amin’ny alaheloko dia ho mahafinaritra. Ary izany tokoa.

Salama, mila ny fanampianao aho amin’ny fitazonana ireo tranokala http://www.professorpoeta.com.br sy http://www.contosdesacanagem.com.br ary manohy mamoaka ny bokiko. Alaivo ao amin’ny HotMart izy ireo:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s