Procurando orgasmo/أبحث عن النشوة الجنسية /寻找高潮/Op soek na orgasme /オルガスムを探しています/Alla ricerca dell’orgasmo /Caut orgasm /Looking for orgasm /Buscando el orgasmo /Auf der Suche nach Orgasmus /

https://www.xvideos.com/embedframe/9204893

VAHOAKA NY ADY


José Araujo de Souza

Niala tao an-trano aho mba hahita an’izao tontolo izao tamin’ny mbola kely, nanantena ny ho afaka hanao izay tsy ho vitako mandritra ny fijanonako ao amin’ny tanàna keliko: mianatra ary lasa olona manan-danja. Rehefa valo amby roapolo taona izy dia efa afaka nieritreritra fa nahavita ny roa. Nahazo diplaoma tamin’ny lalàna izy ary nitana andraikitra ambony noho izy mpanolotsaina parlemantera eto an-dRenivohitra.
Ny depiote notoroako hevitra dia nanefa ny fe-potoam-piasany fahatelo ary efa nilaza tamiko fa tsy hilatsaka hofidina intsony amin’ny antenimiera mpanao lalàna. Te hisidina ambony kokoa aho ary hirotsaka hofidina ho an’ny Antenimieran’ny depiote, any Brasília, amin’ny maha depiote federaly ahy. Azoko antoka fa ho voafidy aho. Nampahafantatra ahy izy fa hanolotra kandidà hisolo tena ahy amin’ny toeran’ny solontenam-panjakana. Ary efa nanao an’io fifandraisana io tamin’ny Antoko sy ny toby-pifidianana izy. Nampiaiky ahy ilay hevitra aho ary nanaiky aho.
Natao tamin’ny fomba masiaka ny fampielezan-kevitra momba ny fifidianana, nanery ahy hampiasa ny filan’ny antoko rehetra, hifindra any amin’ny faritra rehetra amin’ny fanjakana, ary tsy afaka nanao ny fampielezan-kevitro tany amin’ny faritra vitsivitsy monja. Rehefa dinihina tokoa, na dia fantatry ny depiote nanangana ahy aza aho, tsy izany. Olona tsy nanana fiaviana politika sy tsy misy anarana manan-danja eo amin’ny sehatry ny fanjakana io. Noho izany, nametraka ny tenako teny an-tsaha aho ary nandeha lalana an-kilaometatra maro, tsara sy ratsy, hampahafantatra ny tenako amin’ireo mety ho mpifidy. Nandany ora am-polony tamin’ny fiaramanidina manidina avy eto ka hatrany koa aho, avy teo ka hatrany.
Tamin’ny fiafaran’ny fampielezan-kevitra dia tsy zaka intsony aho ary reraka ara-batana. Fa voafidy. Tamin’izaho, andro vitsivitsy taorian’ny nahavoafidy ahy, no naharaisako tamin’i Neny nilaza fa narary tampoka ny raiko ary tsy nanohitra, maty.
Nihontsona noho ny vaovao aho dia nanararaotra ilay tolotra nataon’ny namako mpandraharaha iray ary nandeha fiaramanidina ho any an-tanànako ho any amin’ny fandevenana ny raiko.Vao maraina vao tonga tany aho dia voaray tao amin’ny seranam-piaramanidina (io no niantsoan’izy ireo azy). ny seranam-piaramanidina) nataon’ny reniko sy ireo rahavaviko. Na dia tanora kokoa aza ny rahavaviko dia efa nanambady, nefa tsy manan-janaka.
Rehefa niditra tao an-tranon’ireo ray aman-dreniko aho, tao amin’ilay efitrano fandraisam-bahiny no nisaronana ny fatin-draiko, dia tsapako fa tena nahasarika ahy izany. Mbola maraina loatra izao, feno olona sariaka sy olona liana tonga tao ny trano rehefa nandre fa ho tonga aho, mba hahita ahy. Rehefa dinihina tokoa, efa nandao ahy mbola tanora sy tsy fantatry ny ankamaroan’ny mpiray tanindrazana amiko ary niverina aho izao, rehefa ela ny ela, ny Solombavambahoaka voafidy miandry ny fitokanana amin’ny volana Janoary.
Satria tsy nifankahita matetika izahay sy ny raiko, na dia niresaka an-telefaonina aza izahay efa ho isan-kerinandro, dia kivy be aho noho ny fahafatesany ary vao mainka nandreraka izany famoizam-po izany noho ny havizanana sy ezaka nandreraka tamin’ny fampielezan-kevitra vao haingana, dia ampy tsy fahampian’ny fifehezana ara-pientanam-po raha toa ka naka ahy. Nidradradradra nitomany mafy aho. Natahotra ny reniko, angamba noho izy tsy nanantena fihetsika toy izany avy amin’ny “zanany lefitra”, araka ny niresahany ahy hatramin’ny nahatongavako, niantso ny rahavaviko teo an-joron-trano ary nilaza taminy hoe “avoahy hiala ny vahoaka ilay zanaky ny fahantrako ary ento mody izy sao mba miala sasatra ».
Ny tranon’ireo ray aman-dreniko, nanatrika ny kianja kely iray, dia nisy tokotanin-trano lehibe, izay niafara tamin’ny fefy iray nanasaraka azy tamin’ny tokotanin’ny tranon’ny rahavaviko, izay teo amin’ny Rua dos Fundos, araka ny fantatray. Noho izany dia tsy nila namakivaky ny kianja sy ny arabe intsony ny trano iray. Tany aho, namakivaky ny tokotanin-tsambo, no nitondran’ny rahavaviko ahy tany an-tranony, nanoro hevitra ahy handro haka aina sy hiezaka hiala sasatra ary hatory mba hanohanana ny lanja amin’ny andro sisa sy iny alina iny izay mety ho lava tokoa, hoy izy. Halevina amin’ny efatra maraina ny rainay ny ampitso.
Niala irery aho, nandro mafana, nankeny amin’ny efi-trano tokana ary natory, vonona hatory. Rehefa saika natory aho dia naheno feon-varavarana nivoha ary tsy ela taorian’izay dia nisy olona nandeha tongotra nanodidina ny trano. Nitsangana avy teo am-pandriana aho ary, nanokatra ny varavaran’ny efitrano fandriana, dia niatrika ny fahitana mahafinaritra an’io vehivavy nijanona, natahotra teo alohako io. “Miala tsiny, solombavambahoaka. Tsy fantatro fa teto ianao. Malahelo anao aho, any ambony any, ”hoy izy, mazava ho azy, momba ny tranon’ny ray aman-dreniko. Nolazaiko azy avy eo fa tsy mila miala tsiny aho fa miala sasatra kely fotsiny ary nanontany azy hoe iza izy, satria tsy tadidiko ny nahita azy taloha. Nilaza tamiko izy fa Altiva, zaobavin’ny rahavaviko. Nandeha namakivaky ny tokotanin’ny tranon’ny ray aman-dreniko aho. Nilaza izy fa tsy tiany ny midina amin’ny arabe sy ny kianja rehefa mandeha any izy. Aleoko mamaky ny kianja.

Nolazaiko azy fa afaka mionona aho, ary hijanona any mandra-pahatapitry aoriana ary hangataka azy hiresaka amin’ny reniko sy ny rahavaviko hoe salama tsara aho, fa tsy mila miahiahy izy ireo. Handeha hatory aho ary tsy mila manelingelina ry zareo fa mbola hihaona amin’izy ireo aho avy eo. Nitsiky ahy tamim-pitiavana izy ary nankany amin’ny tokotanin-tsambo, namela menaka manitra izay nikiry tsy hitraka ary izaho, manaraka ny masoko ny fikotrokotraky ny borikiny, raha nandeha teny amin’ireo hazo teny an-tokontany aho.
Rehefa nifoha aho dia tonga ny alina ary nihatsara ny fiainako. Namakivaky ny tokontany aho ary niakatra tany ambony toa an’i Altiva nanondro ny tranon’ireo ray aman-dreniko. Rehefa tadidiko io dia nanantena aho fa mbola eo io.
Ah, mahafinaritra tokoa ny manadala an’ity Altiva ity, hoy aho anakampo.
Nijoro teo anilan’ny vatam-patin-draiko aho ary vonona ny hijanona teo, teo anilany, raha nivoha ny masoko. Ka nahita ny reniko nisotro ronono tany amin’ny efitranony niaraka tamin’ny rahavavavaviko aho, fa i Altiva, zaodahin’ny rahavaviko ary ny zaodaviko, Armando, dia nanatona ahy ary nipetraka teo akaikiko sy teo anilan’ny vatam-patin-draiko. Fotoana fohy taorian’izay dia nametaka ny soroko i Armando, nitsangana izy ary lasa. Izaho sy Altiva dia niaraka tamin’ny olona sasany izay azo antoka fa handany ny alina any, eo akaikin’ny raiko, ary nanome fanajana farany azy. Talohan’ny misasakalina dia niditra tao amin’ny efitrano ny rahavavaviko, Armando sy ny reniko ary nanatona anay ary nanoro hevitra anay mba hiala sasatra. Nitsangana i Altiva, nilaza zavatra tao an-tsofin’ny rahavaviko, izay nihatokatoka nanaiky fa “andao hiaraka aminy”. Nanaraka an’i Altiva aho ary nahita fa nijanona izy, nipetraka teo amin’ilay ambaratonga mankamin’ny tokotanin-tsambo. Tao izy dia nasainy nipetraka aho.
Nandritra ny minitra vitsy dia tsy niteny izahay, nipetraka teo fotsiny izahay, nangina, nipetraka mifanila. Avy eo, tsy niteny na inona na inona aho, nofonosiko teo an-tsorony ny sandriko ary niankina tamiko izy. Nataoko nitodika izy ary nifampijery. Mifanatrika dia mifanoroka izahay. Somary tamin’ny voalohany, dia nampitomboinay ny halehiben’ny fanorohana mandra-pahatonga ny vavantsika ho tototry ny molotra sy lela bibikely. Tsapako fa nangovitra teo an-tsandriko izy rehefa nihetsika ny vatako iray manontolo toy ny hoe nisy jiro elektrika nanarona ahy, toy ny varatra. Tena henjana be ny akoho ka tiako apetraka eo, ankehitriny, tsy miandry zavatra hafa. “Te hampihomehy anao aho izao. Tsy zakako intsony raha tsy manadala anao ”. Nifindra izy ary nitsangana ary nisarika ahy ho any amin’ny zoro maizina eo akaikin’ny trano, izay nisy karazana zaridaina anaty trano ny reniko. Teo izahay dia namihina ary nalainy ny akoho, niondrika izy ary nanomboka nifoka be dia be, nampiditra azy tao am-bavany, naka ny vavany ary nilelaka azy, namerina imbetsaka ity fandidiana ity. Tsy navelany ho avy aho. Nesoriny ny pantany, noteneniny moramora teo an-tsofiko aho hoe: “Te-hanadala ahy ianao izao, mafana be. Fa mila bebe kokoa ao an-trano eto ambany aho ”. Napetrako teo amin’ny lafiny rehetra izy efatra, teo amin’ny zorony maizina ary niankina tamin’ny rindrina izy rehefa niraikitra ny akoholahy tao am-pofoany mandra-paha-tsy nisy na inona na inona very. Nihetsiketsika izy, nanosika ny borikiny hiakatra sy hidina raha nametaka azy sy niditra aho, namatotra azy io haingana sy lalina kokoa. Rehefa ho avy aho dia noraisiko ilay tapa-kazo ary napetrany tao am-bavany, mafana sy mando, nameno ahy ilay vavany kely tsara tarehy. Avy eo, nifampihazona izahay, nidina ny tokotanin-tsambo mba hihomehy bebe kokoa tamin’iny alina iny, tao an-tranon’ny rahavaviko.
Fantatro fa ny alina voalohany amin’ny alaheloko dia ho mahafinaritra. Ary izany tokoa.

Salama, mila ny fanampianao aho amin’ny fitazonana ireo tranokala http://www.professorpoeta.com.br sy http://www.contosdesacanagem.com.br ary manohy mamoaka ny bokiko. Alaivo ao amin’ny HotMart izy ireo:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

PERJUANGAN SANGAT


José Araujo de Souza

Saya meninggalkan rumah untuk melihat dunia pada usia yang sangat muda, dengan harapan dapat melakukan apa yang tidak dapat saya lakukan semasa tinggal di bandar kecil saya: belajar dan menjadi seseorang yang penting. Ketika berusia dua puluh lapan tahun, dia sudah dapat mempertimbangkan bahawa dia telah mencapai keduanya. Dia lulus dalam bidang Undang-Undang dan memegang jawatan penting sebagai Penasihat Parlimen di Ibu Kota.
Wakil yang saya nasihatkan itu berkhidmat untuk penggal ketiga dan telah mengaku kepada saya bahawa dia tidak akan lagi mencalonkan diri untuk dipilih semula ke Dewan Undangan. Saya mahu terbang lebih tinggi dan mencalonkan diri sebagai Anggota Deputi, di Brasília, sebagai Wakil Persekutuan. Saya yakin saya akan terpilih. Dia memberitahu saya bahawa dia akan melantik saya calon di tempatnya untuk Perwakilan Negeri. Dan bahawa dia sudah membuat komunikasi ini kepada Parti dan dasar pemilihannya. Itu membuat saya setuju dengan idea itu dan saya setuju.
Kempen pilihan raya dilakukan dengan cara yang sengit, memaksa saya untuk mengerahkan untuk memenuhi semua tuntutan partai, pindah ke semua wilayah di negeri ini, dan saya tidak mampu melakukan kempen saya hanya di beberapa wilayah. Bagaimanapun, walaupun wakil yang melancarkan saya terkenal, saya tidak begitu. Ia hanya seseorang yang tidak mempunyai latar belakang politik dan tidak ada nama penting di kenegaraan. Oleh itu, saya meletakkan diri saya di lapangan dan menempuh perjalanan sejauh bermil-mil jalan, baik dan buruk, untuk memperkenalkan diri kepada calon pengundi saya. Saya juga menghabiskan puluhan jam di pesawat terbang dari sini ke sana, dari sana ke sini.
Pada akhir kempen, saya tidak tahan lagi dan letih secara fizikal. Tetapi terpilih. Ketika, beberapa hari setelah terpilih, saya menerima komunikasi dari ibu saya dengan mengatakan bahawa ayah saya menderita sakit tiba-tiba dan tidak menolak, telah meninggal dunia.
Terkejut dengan berita itu, saya memanfaatkan tawaran perjalanan yang dibuat oleh seorang rakan perniagaan dan terbang dengan pesawatnya ke bandar saya untuk pengebumian ayah saya. Setelah sampai di sana pada awal pagi, saya diterima di lapangan terbang (itulah yang mereka sebut). lapangan terbang) oleh ibu dan saudara perempuan saya. Walaupun lebih muda, kakak saya sudah berkahwin, tetapi tidak mempunyai anak.
Semasa kami pergi ke rumah ibu bapa saya, di ruang tamu yang mayat ayah saya ditutupi, saya dapat merasakan betapa saya mendapat perhatian. Sekarang masih awal, rumah itu penuh dengan orang-orang ramah dan orang-orang penasaran yang telah datang ke sana ketika mereka mendengar bahawa saya akan tiba, untuk melihat saya. Lagipun, saya telah pergi ke sana masih muda dan tidak dikenali oleh sebilangan besar penduduk negara saya dan saya kini kembali, setelah beberapa lama, dipilih sebagai Wakil Negara yang menunggu pelantikan pada bulan Januari.
Oleh kerana ayah saya dan saya tidak sering bertemu satu sama lain, walaupun kami bercakap di telefon hampir setiap minggu, kematiannya membuat saya sangat kecewa dan kekecewaan ini, yang disebabkan oleh keletihan dan usaha melelahkan kempen pilihan raya yang masih baru, cukup untuk kekurangan kawalan emosi jika mengambil alih saya. Saya mencurah-curah dan terisak-isak. Ibu saya, ketakutan, mungkin kerana dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu dari “wakil puteranya”, kerana dia telah merujuk kepada saya sejak kedatangan saya, memanggil kakak saya di suatu sudut dan memberitahunya “keluarkan anak lelaki wakil saya yang miskin itu dari keramaian dan bawa dia pulang untuk melihat apakah dia berehat ”.
Rumah orang tua saya, menghadap sebuah dataran kecil, mempunyai halaman belakang yang besar, yang berakhir dengan pagar yang memisahkannya dari halaman belakang rumah kakak saya, yang berada di Rua dos Fundos, seperti yang kita tahu. Oleh itu, tidak perlu melalui alun-alun dan jalan untuk pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Di sana, melalui halaman belakang, kakak saya membawa saya ke rumahnya, mengesyorkan agar saya mandi untuk berehat dan cuba berehat dan tidur untuk menampung berat badan sepanjang hari dan malam itu akan sangat lama, menurutnya. Ayah kami akan dikebumikan pada pukul empat keesokan harinya.
Tinggal seorang diri, saya mandi air panas, pergi ke bilik single dan berbaring, bersedia untuk tidur. Ketika saya hampir tertidur, saya mendengar suara pintu terbuka dan tidak lama setelah langkah kaki seseorang berjalan di sekitar rumah. Saya keluar dari katil dan, membuka pintu bilik tidur, saya berhadapan dengan pemandangan indah wanita itu yang berhenti, ketakutan, di hadapan saya. “Oh, maaf, wakil. Saya tidak tahu awak ada di sini. Saya merindukan awak, di sana, ”katanya, merujuk, tentu saja, ke rumah ibu bapa saya. Saya mengatakan kepadanya bahawa saya tidak perlu meminta maaf, bahawa saya hanya berehat sebentar dan bertanya kepadanya siapa dia, kerana saya tidak ingat melihatnya sebelumnya. Dia memberitahu saya bahawa dia adalah Altiva, kakak ipar kakakku. Bahawa saya telah melalui halaman untuk pergi ke rumah ibu bapa saya. Dia mengatakan bahawa dia tidak suka turun ke jalan dan dataran ketika dia pergi ke sana. Saya lebih suka melalui halaman.

Saya mengatakan kepadanya bahawa saya boleh merasa selesa, bahawa saya akan tinggal di sana sehingga kemudian dan memintanya untuk bercakap dengan ibu dan kakak saya bahawa saya baik-baik saja, bahawa mereka tidak perlu risau. Bahawa saya akan tidur dan mereka tidak perlu bersusah payah bahawa saya akan menemui mereka kemudian. Dia memberi saya senyuman yang menawan dan pergi ke halaman, meninggalkan minyak wangi yang berkeras untuk tidak menguap dan saya, dengan mata saya menggerakkan pantatnya, ketika berjalan di antara pokok-pokok di halaman.
Ketika saya bangun, malam telah tiba dan saya berasa lebih baik. Saya melewati halaman dan naik ke tingkat atas kerana Altiva merujuk ke rumah ibu bapa saya. Ketika saya mengingatinya, saya berharap ia masih ada.
Ah, alangkah baiknya meniduri Altiva ini, kata saya pada diri sendiri.
Saya berdiri di sebelah keranda ayah saya dan bersedia tinggal di sana, di sebelahnya, sementara mata saya terbuka. Oleh itu, saya melihat ibu saya bersara ke biliknya dengan ditemani oleh kakak saya sementara Altiva, kakak ipar perempuan saya dan adik ipar saya, Armando, mendekati dan meletakkan diri mereka di sebelah saya dan di sebelah keranda ayah saya. Tidak lama kemudian, Armando menepuk bahu saya, bangun dan pergi. Saya dan Altiva ditemani oleh beberapa orang yang pasti bermalam di sana, di sebelah ayah saya, memberi penghormatan terakhir. Tepat sebelum tengah malam, kakak saya, Armando dan ibu saya masuk ke bilik dan datang kepada kami, mengesyorkan agar kami berehat sebentar. Altiva berdiri, mengatakan sesuatu di telinga adikku, yang mengangguk setuju mengatakan “pergi bersamanya”. Saya mengikuti Altiva dan melihat bahawa dia telah berhenti, duduk di tangga yang menuju ke halaman. Di sana, dia memberi isyarat agar saya duduk.
Selama beberapa minit kami tidak bercakap, kami hanya duduk di sana, diam, duduk bersebelahan. Kemudian, tanpa mengatakan apa-apa, saya melilitkan lengan saya di bahunya dan dia bersandar pada saya. Saya membuatnya berpusing dan kami saling berpandangan. Mata ke mata, kami mencium. Pada mulanya sedikit, kami meningkatkan intensiti ciuman sehingga mulut kami hancur dengan bibir dan lidah yang menghisap liar. Saya merasakan dia gemetar di lengan saya ketika seluruh badan saya bertindak balas seolah-olah percikan elektrik menyelimuti saya, seperti kilat. Zakar saya sangat keras sehingga saya mahu meletakkannya di sana, sekarang, tanpa menunggu apa-apa lagi. “Saya mahu meniduri anda sekarang. Saya tidak boleh tahan lagi tanpa meniduri awak ”. Dia bergerak pergi dan berdiri dan menarik saya ke sudut gelap di sebelah rumah, di mana ibu saya mempunyai sejenis taman dalaman. Di sana, kami memeluk dan dia mengambil kemaluan saya, membungkuk dan mula menghisap dengan sedap, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengambil mulutnya dan menjilatnya, mengulangi operasi ini beberapa kali. Dia tidak membiarkan saya datang. Mengeluarkan seluar dalam, dia memberitahu saya dengan tenang di telingaku, “Kamu mahu meniduriku sekarang, bercinta panas. Tetapi saya mahu lebih banyak di rumah di bawah ini ”. Saya memakainya di sana, di sudut gelap dan dia bersandar di dinding sementara saya memasukkan kemaluan saya ke dalam pussynya sehingga tidak ada yang tersisa. Dia menggoyangkan, menggerakkan pantatnya ke atas dan ke bawah sementara aku memasukkannya ke dalam dan ke luar, memasukkannya ke dalam dan keluar dengan lebih cepat dan lebih dalam. Semasa saya akan datang, saya mengambil tongkat itu dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya, panas dan lembap, membuat saya mengisi mulut kecil yang cantik itu dengan air mani. Kemudian, berpegangan antara satu sama lain, kami turun ke halaman untuk bercinta lebih jauh pada malam itu, di rumah kakak saya.
Saya tahu bahawa malam pertama kesedihan saya akan menjadi hebat. Dan memang begitu.

Halo, saya memerlukan bantuan anda untuk mengekalkan laman web http://www.professorpoeta.com.br dan http://www.contosdesacanagem.com.br dan terus menerbitkan buku saya. Dapatkannya di HotMart:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

പോരാട്ടം ഫക്ക് ആയിരുന്നു


ഹോസ് അറ uj ജോ ഡി സ za സ

എന്റെ ചെറുപട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ലോകം കാണാൻ വീട് വിട്ടു: പഠിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക. അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, താൻ രണ്ടും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനകം തന്നെ പരിഗണിക്കാം. നിയമത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനത്ത് പാർലമെന്ററി ഉപദേഷ്ടാവായി ആപേക്ഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള പദവി വഹിച്ചു.
ഞാൻ ഉപദേശിച്ച ഡെപ്യൂട്ടി മൂന്നാമത്തെ തവണ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു, നിയമസഭയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് ഇതിനകം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഫെഡറൽ ഡെപ്യൂട്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രസീലിയയിലെ ചേംബർ ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടീസിലേക്ക് ഉയരത്തിൽ പറന്ന് ഓടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സ്ഥാനത്ത് എന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ അറിയിച്ചു. പാർട്ടിയുമായും അതിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായും അദ്ദേഹം ഈ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും. ഇത് എന്നെ ഈ ആശയത്തോട് യോജിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
എല്ലാ പാർടി ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനായി എന്നെ വിന്യസിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങി, ഏതാനും പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം എന്റെ പ്രചരണം നടത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, എന്നെ വിക്ഷേപിച്ച ഡെപ്യൂട്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവുമില്ലാത്ത ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു അത്. അതിനാൽ, ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ കളത്തിലിറക്കി, നല്ലതും ചീത്തയുമായ റോഡുകളുടെ മൈലുകളും മൈലുകളും സഞ്ചരിച്ച് എന്റെ സാധ്യതയുള്ള വോട്ടർമാരെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക്, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് പറക്കുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ചു.
കാമ്പെയ്‌നിന്റെ അവസാനം, എനിക്ക് ഇനി ക്ഷീണിതനായി നിൽക്കാനാവില്ല, ശാരീരികമായി തളർന്നുപോയി. പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, എന്റെ പിതാവിന് പെട്ടെന്നുള്ള അസുഖം ബാധിച്ചതായും, മരണമടഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് എതിർത്തിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് ആശയവിനിമയം ലഭിച്ചു.
വാർത്തയിൽ കുലുങ്ങിയ ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സ് സുഹൃത്ത് നൽകിയ സവാരി ഓഫർ മുതലെടുത്ത് അച്ഛന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമാനത്തിൽ എന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് പറന്നു.അതിരാവിലെ അവിടെയെത്തിയ എന്നെ എയർഫീൽഡിൽ സ്വീകരിച്ചു (അതാണ് അവർ അതിനെ വിളിച്ചത്). വിമാനത്താവളം) എന്റെ അമ്മയും സഹോദരിമാരും. ചെറുപ്പമാണെങ്കിലും എന്റെ സഹോദരി ഇതിനകം വിവാഹിതനായിരുന്നു, പക്ഷേ കുട്ടികളില്ല.
ഞങ്ങൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ആരുടെ സ്വീകരണമുറിയിൽ അച്ഛന്റെ ശരീരം മൂടുപടം ധരിച്ചിരുന്നു, എനിക്ക് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇപ്പോൾ നേരത്തെയായിരുന്നു, എന്നെ കാണാനായി, ഞാൻ എത്തുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെയെത്തിയ സ friendly ഹാർദ്ദപരമായ ആളുകളും ജിജ്ഞാസുക്കളും നിറഞ്ഞ വീട്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരും എന്റെ നാട്ടുകാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അജ്ഞാതനുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ്, കുറച്ച് സമയത്തിനുശേഷം, ജനുവരിയിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ഞാനും അച്ഛനും പരസ്പരം ഇടയ്ക്കിടെ കാണാത്തതിനാൽ, ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ആഴ്ചയും ഫോണിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എന്നെ വല്ലാതെ നിരാശനാക്കി, ഈയിടെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ തളർച്ചയും ക്ഷീണവും മൂലം രൂക്ഷമായ ഈ നിരാകരണം മതിയായിരുന്നു എന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകാരിക നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ. ഹൃദയസ്തംഭനവും ഹൃദയസ്തംഭനവും ഞാൻ പകർന്നു. എന്റെ അമ്മ, പേടിച്ചു, ഒരുപക്ഷേ അവളുടെ “ഡെപ്യൂട്ടി മകനിൽ” നിന്ന് അത്തരമൊരു പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ടാകാം, ഞാൻ വന്നതിനുശേഷം എന്നെ പരാമർശിച്ചതുപോലെ, എന്റെ സഹോദരിയെ ഒരു കോണിൽ വിളിച്ച് അവളോട് പറഞ്ഞു “എന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി പാവപ്പെട്ട മകനെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക, അയാൾക്ക് അൽപ്പം വിശ്രമം ലഭിക്കുമോയെന്നറിയാൻ അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ”.
എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ, ഒരു ചെറിയ ചതുരത്തിന് അഭിമുഖമായി, ഒരു വലിയ വീട്ടുമുറ്റമുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഒരു വേലിയിൽ അവസാനിച്ചു, അത് എന്റെ സഹോദരിയുടെ വീടിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് വേർതിരിച്ചു, അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ റുവ ഡോസ് ഫണ്ടോസിലായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകാൻ സ്ക്വയറിലൂടെയും തെരുവിലൂടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്റെ സഹോദരി എന്നെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്, വിശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ കുളിക്കണമെന്നും വിശ്രമിക്കാനും ഉറങ്ങാനും ശ്രമിക്കണമെന്നും ബാക്കി ദിവസത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനും ആ രാത്രി വളരെ നീണ്ടുനിൽക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ അടുത്ത ദിവസം നാല് മണിക്ക് സംസ്‌കരിക്കും.
തനിച്ചായി, ഞാൻ ഒരു ചൂടുള്ള ഷവർ എടുത്തു, സിംഗിൾ റൂമിൽ പോയി കിടന്നു, ഉറങ്ങാൻ തയ്യാറായി. ഞാൻ ഏകദേശം ഉറങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു, ആരുടെയെങ്കിലും കാൽപ്പാടുകൾ കഴിഞ്ഞയുടനെ വീടിനു ചുറ്റും നടന്നു. ഞാൻ കട്ടിലിൽ നിന്നിറങ്ങി, കിടപ്പുമുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ, എന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി, പേടിച്ചരണ്ട ആ സ്ത്രീയുടെ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച എനിക്ക് അഭിമുഖമായി. “ഓ, ക്ഷമിക്കണം, ഡെപ്യൂട്ടി. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്സ്‌ ചെയ്തു, അവിടെയാണ്, ”അവൾ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും, എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക്. ഞാൻ അവളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഞാൻ കുറച്ചുനേരം വിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അവൾ ആരാണെന്ന് അവളോട് ചോദിച്ചു, കാരണം അവളെ മുമ്പ് കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നില്ല. അവൾ എന്റെ സഹോദരിയുടെ സഹോദരിയായ അൽടിവയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ മുറ്റത്തിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവിടെ പോകുമ്പോൾ തെരുവിലും ചതുരത്തിലും ഇറങ്ങുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ മുറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അനായാസം കഴിയാം, പിന്നീടൊരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ തുടരുമെന്നും എന്റെ അമ്മയോടും സഹോദരിയോടും എനിക്ക് സുഖമാണെന്നും അവർ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നുവെന്നും ഞാൻ പിന്നീട് അവരെ കാണാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അവർ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്നും. അവൾ എനിക്ക് ആകർഷകമായ ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകി മുറ്റത്തേക്ക് പോയി, ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടരുതെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധതൈലം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ മുറ്റത്തെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കഴുതയുടെ കൈ എന്റെ കണ്ണുകൾ പിന്തുടർന്നു.
ഞാൻ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ, രാത്രി വന്നിരുന്നു, എനിക്ക് കൂടുതൽ സുഖം തോന്നുന്നു. അൾട്ടിവ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പരാമർശിച്ചതിനാൽ ഞാൻ മുറ്റത്തുകൂടി മുകളിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ അത് ഓർത്തപ്പോൾ, അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.
ഓ, ഈ ആൾട്ടിവയെ പരിഹസിക്കുന്നത് എത്ര നന്നായിരിക്കും, ഞാൻ എന്നോടുതന്നെ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ അരികിൽ നിന്നു, അവന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അരികിൽ താമസിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മ എന്റെ സഹോദരിയോടൊപ്പം അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് വിരമിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, എന്റെ സഹോദരിയുടെ സഹോദരിയായ അൽടിവയും എന്റെ അളിയൻ അർമാണ്ടോയും എന്റെ അരികിലും അച്ഛന്റെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ അരികിലും നിലയുറപ്പിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ അർമാണ്ടോ എന്റെ തോളിൽ തലോടി, എഴുന്നേറ്റു പോയി. അൽടിവയും ഞാനും ചില ആളുകൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ തീർച്ചയായും രാത്രി അവിടെ ചിലവഴിക്കും, അച്ഛന്റെ അടുത്തായി, അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. അർദ്ധരാത്രിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ്, എന്റെ സഹോദരി അർമാണ്ടോയും അമ്മയും മുറിയിലെത്തി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരു ഇടവേള എടുക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ആൾട്ടിവ എഴുന്നേറ്റു, എന്റെ സഹോദരിയുടെ ചെവിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു, “അവളോടൊപ്പം പോകൂ” എന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഞാൻ അൽടിവയെ പിന്തുടർന്ന് അവൾ മുറ്റത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന പടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അവിടെ, എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
കുറച്ച് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു, നിശബ്ദനായി, പരസ്പരം ഇരുന്നു. പിന്നെ, ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ അവളുടെ തോളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു, അവൾ എന്റെ നേരെ ചാഞ്ഞു. ഞാൻ അവളെ തിരിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി. കണ്ണ്, ഞങ്ങൾ ചുംബിക്കുന്നു. ആദ്യം, ചുംബനത്തിന്റെ തീവ്രത ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ചുണ്ടുകളും നാവുകളും വലിച്ചെടുക്കുന്ന കാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ വായ പൊടിക്കും വരെ. ഒരു മിന്നൽ പോലെ ഒരു വൈദ്യുത തീപ്പൊരി എന്നെ വലയം ചെയ്തതുപോലെ എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കൈകളിൽ അവൾ വിറയ്ക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി. എന്റെ കോഴി വളരെ കഠിനമായിരുന്നു, മറ്റെന്തെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാതെ, ഇപ്പോൾ അവിടെ വയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. “എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം. നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതെ എനിക്ക് ഇനി ഇത് എടുക്കാനാവില്ല ”. അവൾ മാറി നീങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഇരുണ്ട കോണിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു, അവിടെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുതരം ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ, ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, അവൾ എന്റെ കോഴി എടുത്തു, കുനിഞ്ഞ് രുചികരമായി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി, അത് വായിൽ നിറച്ച്, വായിലേക്ക് നക്കി, ഈ ഓപ്പറേഷൻ നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നെ വരാൻ അനുവദിച്ചില്ല. അവളുടെ പാന്റീസ് അഴിച്ചുമാറ്റി, അവൾ എന്റെ ചെവിയിൽ നിശബ്ദമായി പറഞ്ഞു, “നിനക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ വകവരുത്തണം, ചൂടുപിടിക്കുക. പക്ഷെ താഴെയുള്ള വീട്ടിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് ”. ഇരുണ്ട മൂലയിൽ ഞാൻ അവളെ അവിടെ നാലിലും ഇട്ടു, ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ അവളുടെ കോണി അവളുടെ പൂറ്റിൽ കുടുക്കുമ്പോൾ അവൾ മതിലിലേക്ക് ചാഞ്ഞു. അവൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി, കഴുതയെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ അകത്തും പുറത്തും കുടുക്കി, വേഗത്തിലും ആഴത്തിലും അകത്തും പുറത്തും കുടുക്കി. ഞാൻ വരാൻ പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ വടി എടുത്തു അവൾ ചൂടും നനവുമുള്ള അവളുടെ വായിൽ വച്ചു, ആ മനോഹരമായ ചെറിയ വായിൽ എന്നെ നിറയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ, പരസ്പരം പിടിച്ച്, ആ രാത്രിയിൽ എൻറെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.
എന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രി ഗംഭീരമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത്.

ഹലോ, http://www.professorpoeta.com.br, http://www.contosdesacanagem.com.br എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ പരിപാലിക്കാനും എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തുടരാനും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഹോട്ട്മാർട്ടിൽ അവ നേടുക:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

LA LUCHA FUE FUCK


José Araujo de Souza

Salí de casa para ver el mundo a una edad muy temprana, con la esperanza de poder hacer lo que no podría hacer mientras me quede en mi pequeña ciudad: estudiar y convertirme en alguien importante. Cuando tenía veintiocho años, ya podía considerar que había logrado ambos. Se licenció en Derecho y ocupó un cargo de relativa importancia como Asesor Parlamentario en la Capital.
El diputado al que asesoraba cumplía su tercer mandato y ya me había confiado que ya no se presentaría a la reelección a la Asamblea Legislativa. Quería volar más alto y postularme a la Cámara de Diputados, en Brasilia, como diputado federal. Estaba seguro de que me elegirían. Me informó que me lanzaría un candidato en su lugar para Representante Estatal. Y que ya había hecho esta comunicación al Partido y sus bases electorales. Me hizo estar de acuerdo con la idea y acepté.
La campaña electoral se llevó a cabo de manera feroz, lo que me obligó a desplegarme para cumplir con todas las demandas del partido, moviéndome a todas las regiones del estado, y no podía permitirme hacer mi campaña en solo unas pocas regiones. Después de todo, aunque el diputado que me había lanzado era muy conocido, yo no. Era simplemente alguien sin antecedentes políticos y sin nombre de importancia en la escena estatal. Entonces, me puse en el campo y viajé millas y millas de caminos, buenos y malos, para presentarme a mis votantes potenciales. También pasé decenas de horas en aviones volando de aquí para allá, de allí para aquí.
Al final de la campaña, no podía soportar más el cansancio y estaba físicamente agotado. Pero elegido. Fue cuando, a los pocos días de ser elegido, recibí la comunicación de mi madre diciendo que mi padre había sufrido una enfermedad repentina y no había resistido, habiendo fallecido.
Sacudida por la noticia, aproveché la oferta de viaje que me hizo un amigo de negocios y volé en su avión a mi ciudad para el funeral de mi padre. Llegué temprano en la mañana y me recibieron en el aeródromo (así lo llamaban). el aeropuerto) por mi madre y mis hermanas. Aunque era más joven, mi hermana ya estaba casada, pero no tenía hijos.
Mientras íbamos a la casa de mis padres, en cuya sala de estar estaba velando el cuerpo de mi padre, pude sentir cuánto estaba recibiendo atención. Ahora aún era temprano, la casa estaba llena de gente amable y curiosa que había llegado allí cuando se enteraron de que yo llegaría, para verme. Después de todo, me había ido de allí todavía joven y desconocido para la mayoría de mis compatriotas y ahora regresaba, después de un tiempo, diputado de Estado electo esperando la toma de posesión en enero.
Como mi padre y yo no nos veíamos muy a menudo, aunque hablábamos por teléfono casi todas las semanas, su muerte me dejó muy abatido y ese abatimiento, agravado por el cansancio y el esfuerzo agotador de la campaña electoral aún reciente, fue suficiente para un falta de control emocional si se apoderara de mí. Lloré en sollozos convulsivos y desconsolados. Mi madre, asustada, quizás porque no esperaba tal reacción de su “hijo suplente”, como me ha referido desde mi llegada, llamó a mi hermana a un rincón y le dijo “saca de entre la multitud al pobre hijo de mi suplente y llévalo a casa para ver si descansa ”.
La casa de mis padres, frente a una pequeña plaza, tenía un patio enorme, que terminaba en una cerca que la separaba del patio de la casa de mi hermana.
eso fue en la Rua dos Fundos, como la conocíamos. Así, no era necesario pasar por la plaza y la calle para ir de una casa a otra. Fue allí, por los patios traseros, que mi hermana me llevó a su casa, recomendándome que me bañara para relajarme y tratar de descansar y dormir para soportar el peso del resto del día y esa noche que sería larguísima, según ella. Nuestro padre sería enterrado a las cuatro en punto del día siguiente.
Cuando me quedé solo, tomé una ducha caliente, fui a la habitación individual y me acosté, lista para dormir. Cuando estaba casi dormido, escuché el sonido de una puerta abriéndose y poco después de los pasos de alguien, caminando por la casa. Me levanté de la cama y, abriendo la puerta del dormitorio, me encontré con la maravillosa vista de esa mujer que se detuvo, asustada, frente a mí. “Oh, lo siento, ayudante. No sabía que estabas aquí. Te extrañé, allá arriba ”, dijo, refiriéndose, por supuesto, a la casa de mis padres. Entonces le dije que no necesitaba disculparme, que solo estaba descansando un rato y le pregunté quién era, porque no recordaba haberla visto antes. Me dijo que era Altiva, la cuñada de mi hermana. Que había pasado por los patios para ir a la casa de mis padres. Dijo que no le gustaba ir por la calle y la plaza cuando iba allí. Prefiero pasar por los patios.

Le dije que podía estar tranquilo, que me quedaría allí hasta más tarde y le pedí que hablara con mi madre y mi hermana de que estaba bien, que no tenían que preocuparse. Que me iba a dormir y que no necesitaban molestarse en que me encontraría con ellos más tarde. Me dio una sonrisa encantadora y se fue a los patios, dejando atrás un perfume que insistía en no evaporarse y yo, siguiendo con la mirada el vaivén de su culo, mientras caminaba entre los árboles de los patios.
Cuando desperté, había llegado la noche y me sentía mucho mejor. Pasé por los patios y subí las escaleras como Altiva se había referido a la casa de mis padres. Cuando lo recordé, deseé que todavía estuviera allí.
Ah, que lindo sería follarme con esta Altiva, me dije.
Me paré junto al ataúd de mi padre y estaba dispuesto a quedarme allí, a su lado, mientras mis ojos se mantenían abiertos. Entonces vi a mi madre retirarse a su habitación acompañada de mi hermana mientras Altiva, la cuñada de mi hermana y mi cuñado Armando se acercaban y se colocaban a mi lado y junto al ataúd de mi padre. Poco después Armando me palmeó el hombro, se levantó y se fue. Altiva y yo íbamos acompañados de unas personas que sin duda pasarían la noche allí, junto a mi padre, rindiéndole sus últimos respetos. Poco antes de la medianoche, mi hermana, Armando y mi madre entraron a la habitación y se acercaron a nosotros recomendándonos que nos tomáramos un descanso. Altiva se puso de pie, dijo algo en el oído de mi hermana, quien asintió con la cabeza diciendo “ve con ella”. Seguí a Altiva y vi que se había detenido, sentada en el escalón que conducía a los patios. Allí, me indicó que me sentara.
Durante unos minutos no hablamos, solo nos quedamos sentados, en silencio, sentados uno al lado del otro. Luego, sin decir nada, envolví mi brazo alrededor de sus hombros y ella se inclinó contra mí. La hice darse la vuelta y nos miramos. Ojo a ojo, nos besamos. Ligeramente al principio, aumentamos la intensidad del beso hasta que nuestras bocas se aplastaron en una succión salvaje de labios y lenguas. La sentí temblar en mis brazos mientras todo mi cuerpo reaccionaba como si una chispa eléctrica me hubiera envuelto, como un rayo. Mi polla estaba tan dura que quería ponerla allí, ahora, sin esperar nada más. “Quiero follarte ahora. No aguanto más sin follarte ”. Se alejó, se puso de pie y me llevó a un rincón oscuro al lado de la casa, donde mi madre tenía una especie de jardín interior. Allí nos abrazamos y ella tomó mi polla, se inclinó y comenzó a chupar deliciosamente, metiéndola en su boca, tomando su boca y lamiendo, repitiendo esta operación varias veces. No me dejó venir. Quitándose las bragas, me dijo en voz baja en mi oído: “Quieres follarme ahora, joder caliente. Pero querré más en la casa de abajo ”. La puse a cuatro patas allí, en el rincón oscuro y ella se apoyó contra la pared mientras yo metía mi polla en su coño hasta que no quedó nada. Ella se movió, moviendo su trasero hacia arriba y hacia abajo mientras yo lo metía y sacaba, lo metía y lo sacaba más rápido y más profundo. Cuando me iba a correr, tomé el palo y se lo metió en la boca, caliente y húmeda, haciéndome llenar de semen esa linda boquita. Luego, abrazados, bajamos al patio a follar mucho más esa noche, en casa de mi hermana.
Sabía que la primera noche de mi dolor iba a ser increíble. Y eso fue.

Hola, necesito tu ayuda para mantener los sitios web http://www.professorpoeta.com.br y http://www.contosdesacanagem.com.br y seguir publicando mis libros. Consígalos en HotMart:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

लड़ाई का सामना करना पड़ा


जोस अरुजो डी सूजा

मैंने बहुत कम उम्र में दुनिया को देखने के लिए घर छोड़ दिया, मैं अपने छोटे शहर में रहने के दौरान वह करने में सक्षम होने की उम्मीद कर रहा था: अध्ययन करें और किसी के लिए महत्वपूर्ण बनें। जब वह अट्ठाईस साल का था, तो वह पहले से ही विचार कर सकता था कि उसने दोनों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कानून में स्नातक किया और राजधानी में एक संसदीय सलाहकार के रूप में सापेक्ष महत्व का स्थान हासिल किया।
मैं जिस डिप्टी को सलाह दे रहा था, वह अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहा था और उसने मुझे पहले ही विश्वास दिला दिया था कि वह अब विधान सभा के लिए फिर से चुनाव नहीं चलाएगा। मैं एक फेडरल डिप्टी के रूप में ब्रासीलिया में चैंबर ऑफ डेप्युटी के लिए ऊंची उड़ान भरना चाहता था। मुझे यकीन था कि मुझे चुना जाएगा। उन्होंने मुझे सूचित किया कि वे मुझे राज्य प्रतिनिधि के लिए उनके स्थान पर एक उम्मीदवार को लॉन्च करेंगे। और यह कि उन्होंने पहले ही पार्टी और उसके चुनावी ठिकानों के लिए यह संचार कर दिया था। इसने मुझे विचार से सहमत कर दिया और मैं सहमत हो गया।
चुनावी अभियान को उग्र तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे मुझे पार्टी की सभी मांगों को पूरा करने के लिए तैनात किया गया, राज्य के सभी क्षेत्रों में जाना पड़ा और मैं अपने अभियान को कुछ ही क्षेत्रों में करने में सक्षम नहीं हो सका। आखिरकार, हालांकि डिप्टी जिसने मुझे लॉन्च किया था, वह अच्छी तरह से जानता था, मैं नहीं था। यह कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति नहीं था और राज्य के दृश्य पर महत्व का कोई नाम नहीं था। इसलिए, मैंने खुद को अपने संभावित मतदाताओं से परिचित कराने के लिए खुद को मैदान में और सड़कों और मीलों की यात्रा की, अच्छे और बुरे की यात्रा की। मैंने यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से उड़ने में भी विमान में दर्जनों घंटे बिताए।
अभियान के अंत में, मैं थका हुआ नहीं रह सकता था और शारीरिक रूप से थका हुआ था। लेकिन चुने गए। यह तब था, जब चुने जाने के कुछ दिन बाद, मुझे अपनी माँ से यह कहते हुए संवाद प्राप्त हुआ कि मेरे पिता को अचानक बीमारी हो गई थी और उनका कोई विरोध नहीं था, उनका निधन हो गया था।
इस खबर से आहत होकर, मैंने एक व्यापारिक मित्र द्वारा की गई सवारी की पेशकश का लाभ उठाया और अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए अपने विमान से अपने शहर के लिए रवाना हो गया। सुबह वहां पहुंचने के बाद, मुझे हवाई क्षेत्र में प्राप्त हुआ (यह वही था जिसे उन्होंने कहा था)। हवाई अड्डा) मेरी माँ और मेरी बहनों द्वारा। हालांकि छोटी, मेरी बहन पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे।
जब हम अपने माता-पिता के घर गए, जिसके रहने वाले कमरे में मेरे पिता के शरीर पर पर्दा पड़ा हुआ था, तो मैं महसूस कर सकता था कि मुझे कितना ध्यान आ रहा है। अब यह अभी भी जल्दी था, घर दोस्ताना लोगों और उत्सुक लोगों से भरा था जो वहां आए थे जब उन्होंने सुना था कि मैं आऊंगा, मुझे देखने के लिए। आखिरकार, मैं अपने देश के अधिकांश लोगों के लिए अभी भी युवा और अज्ञात बना हुआ था और मैं अब लौट रहा था, कुछ समय बाद, जनवरी में राज्य के उप उद्घाटन का इंतजार कर रहे राज्य उपप्रधान चुने गए।
जैसा कि मेरे पिता और मैंने एक-दूसरे को बहुत बार नहीं देखा था, हालांकि हमने लगभग हर हफ्ते फोन पर बात की थी, लेकिन उनकी मृत्यु ने मुझे बहुत निराश कर दिया और यह अस्वीकृति, अभी भी हालिया चुनाव अभियान के थकाने वाले और थकाऊ प्रयास से बढ़ी, एक के लिए पर्याप्त थी अगर इसने मुझ पर अधिकार कर लिया तो भावनात्मक अभाव। मैं दृढ़ और दिल की धड़कन में डूब गया। मेरी माँ, भयभीत, शायद इसलिए कि उसे अपने “डिप्टी बेटे” से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने मेरे आने के बाद से मुझे संदर्भित किया है, मेरी बहन को एक कोने में बुलाया और उससे कहा “मेरे डिप्टी के गरीब बेटे को भीड़ से बाहर निकालो और उसे देखने के लिए घर ले जाएं कि कहीं उसे आराम न मिले ”।
मेरे माता-पिता के घर, एक छोटे से वर्ग का सामना करना पड़ रहा था, एक बहुत बड़ा यार्ड था, जो एक बाड़ में समाप्त हो गया, जिसने इसे मेरी बहन के घर के यार्ड से अलग कर दिया,
जैसा कि हम जानते हैं कि रुआ डॉस फंडोस पर था। इस प्रकार, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए वर्ग और गली से गुजरना आवश्यक नहीं था। उसके अनुसार, मेरी बहन ने मुझे अपने घर ले लिया, यह सिफारिश की कि मैं आराम करने के लिए स्नान करूं और आराम करने की कोशिश करूं और बाकी रात के वजन का समर्थन करने के लिए सोऊं और वह रात उसके अनुसार बहुत लंबी होगी। हमारे पिता को अगले दिन चार बजे दफनाया जाएगा।
अकेले छोड़ दिया, मैंने एक गर्म स्नान किया, एकल कमरे में गया और लेट गया, सोने के लिए तैयार। जब मैं लगभग सो रहा था, मैंने एक दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी और कुछ ही देर बाद किसी के क़दमों पर, घर के चारों ओर घूमना। मैं बिस्तर से बाहर निकला और, बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए, मैं उस महिला के अद्भुत दृश्य से सामना कर रहा था, जो मेरे सामने रुक गई, घबरा गई। “ओह, सॉरी, डिप्टी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ थे। मैं तुम्हें याद किया, वहाँ, “उसने कहा, ज़ाहिर है, मेरे माता-पिता के घर। मैंने उससे कहा कि मुझे माफी माँगने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं बस थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था और उससे पूछा कि वह कौन थी, क्योंकि मुझे उसे देखने से पहले याद नहीं था। उसने मुझे बताया कि वह अल्तिवा थी, मेरी बहन की ननद थी। कि मैं अपने माता-पिता के घर जाने के लिए गज से गुजरा था। उन्होंने कहा कि जब वह वहां गए तो उन्हें सड़क और चौक से नीचे जाना पसंद नहीं था। मैं इसके बजाय गज के माध्यम से जाना होगा।

मैंने उससे कहा कि मैं सहज हो सकता हूं, कि मैं बाद तक वहां रहूंगा और उसे अपनी मां और बहन से बात करने के लिए कहा कि मैं ठीक था, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। कि मैं सोने जा रहा था और उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी कि मैं बाद में उनसे मिलने जा रहा था। उसने मुझे एक आकर्षक मुस्कान दी और गज में चला गया, एक इत्र के पीछे छोड़ दिया जो वाष्पीकरण नहीं करने पर जोर देता था और मैं, अपनी आँखों से उसकी गांड के बीच में, यार्ड में पेड़ों के बीच चलते हुए।
जब मैं उठा तो रात हो चुकी थी और मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा था। मैं यार्ड से गुज़रा और ऊपर चला गया क्योंकि अल्तिवा ने मेरे माता-पिता के घर का हवाला दिया था। जब मुझे यह याद आया, काश यह अभी भी होता।
आह, इस अल्तिवा को चोदना कितना अच्छा होगा, मैंने खुद से कहा।
मैं अपने पिता के ताबूत के बगल में खड़ा था और उसके बगल में रहने के लिए तैयार था, जबकि मेरी आँखें खुली थीं। इसलिए मैंने अपनी माँ को अपनी बहन के साथ अपने कमरे में रिटायर होते देखा, जबकि अल्टिवा, मेरी बहन की भाभी और मेरे बहनोई, आर्मंडो, ने मुझसे संपर्क किया और अपने पिता के पास और मेरे पिता के ताबूत के पास खुद को तैनात किया। कुछ ही समय बाद, आर्मंडो ने मेरे कंधे को थपथपाया, उठकर चला गया। अल्टिवा और मैं कुछ लोगों के साथ थे, जो निश्चित रूप से अपने पिता के बगल में, अपने अंतिम सम्मान का भुगतान करते हुए रात बिताएंगे। आधी रात से पहले, मेरी बहन, अरमांडो और मेरी माँ कमरे में आ गए और हमारे ऊपर आ गए, और यह सलाह दी कि हम छुट्टी लें। अल्तावा उठ खड़ा हुआ, उसने मेरी बहन के कान में कुछ कहा, जिसने सहमति में सिर हिलाया और कहा “उसके साथ जाओ”। मैंने अल्टिवा का अनुसरण किया और देखा कि वह रुक गई थी, कदमों पर बैठकर गज की ओर जा रही थी। वहाँ, उसने मुझे बैठने के लिए प्रेरित किया।
कुछ मिनटों तक हम नहीं बोले, हम वहीं बैठे रहे, चुप रहे, एक दूसरे के बगल में बैठे। फिर, बिना कुछ कहे मैंने अपना हाथ उसके कंधों के चारों ओर लपेट दिया और वह मेरे खिलाफ झुक गई। मैंने उसे घुमाया और हमने एक दूसरे को देखा। आंख से आंख, हम चुम्बन। पहली बार में थोड़ा है, हम चुंबन की तीव्रता बढ़ जब तक हमारे मुंह होंठ और जीभ के एक जंगली चूसने में कुचल दिया गया। मैंने महसूस किया कि उसकी बाँहों में मेरा कांप रहा था, जैसे मेरे पूरे शरीर ने प्रतिक्रिया की हो जैसे बिजली की चिंगारी ने बिजली की तरह मुझे घेर लिया हो। मेरा लंड इतना सख्त हो गया था कि मैं उसे वहाँ रखना चाहता था, अब, बिना किसी का इंतजार किए। “मैं तुम्हें अब चोदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बिना चोदे अब नहीं ले सकता ”। वह दूर चली गई और खड़ी हो गई और मुझे घर के बगल में एक अंधेरे कोने में ले गई, जहां मेरी मां ने एक प्रकार का इनडोर गार्डन बनाया था। वहाँ, हम गले मिले और उसने मेरा मुर्गा लिया, नीचे झुका और उसे स्वादिष्ट रूप से चूसना शुरू कर दिया, उसे उसके मुंह में भर दिया, उसका मुंह लिया और इसे चाट लिया, इस ऑपरेशन को कई बार दोहराया। उसने मुझे आने नहीं दिया। अपनी पैंटी उतार कर उसने मुझे चुपचाप मेरे कान में कहा, “तुम अब मुझे चोदना चाहते हो, गर्म चोदना। लेकिन मैं नीचे के घर में अधिक चाहूंगा ”। मैंने उसे चारों तरफ से अंधेरे कोने में डाल दिया और वह दीवार के खिलाफ झुक गई, जब तक मैंने अपना लंड उसकी चूत में नहीं डाला, जब तक कि कुछ भी बाहर नहीं निकल गया। वह लड़खड़ाया, अपनी गांड को ऊपर-नीचे घुमाते हुए जब मैंने उसे अंदर-बाहर किया, तो उसे और तेजी से और गहराई से चिपका दिया। जब मैं आने वाला था, तो मैंने छड़ी ली और उसने उसके मुंह में डाल दिया, गर्म और नम, मुझे उस सुंदर छोटे मुंह को सह के साथ भर दिया। फिर, हम एक दूसरे को पकड़ कर, उस रात अपनी बहन के घर पर चुदाई करने के लिए नीचे गए।
मुझे पता था कि मेरे दुःख की पहली रात भयानक होने वाली थी। और वो यह था।

नमस्कार, मुझे वेबसाइट http://www.professorpoeta.com.br और http://www.contosdesacanagem.com.br को बनाए रखने के लिए आपकी मदद चाहिए और अपनी पुस्तकों का प्रकाशन जारी रखना चाहिए। उन्हें हॉटमार्ट पर प्राप्त करें:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

كان القتال اللعنة


خوسيه أروجو دي سوزا

غادرت المنزل لأرى العالم في سن مبكرة جدًا ، على أمل أن أكون قادرًا على فعل ما لن أتمكن من القيام به أثناء إقامتي في بلدتي الصغيرة: الدراسة وتصبح شخصًا مهمًا. عندما كان يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عامًا ، كان بإمكانه بالفعل اعتبار أنه حقق كليهما. تخرج في القانون وتقلد منصبًا ذا أهمية نسبية كمستشار برلماني في العاصمة.
كان النائب الذي كنت مستشاره يقضي فترة رئاسته الثالثة وكان قد أخبرني بالفعل أنه لن يترشح مرة أخرى لإعادة انتخاب المجلس التشريعي. أردت أن أطير أعلى وأترشح لمجلس النواب ، في برازيليا ، كنائب اتحادي. كنت على يقين من أنني سأنتخب. أبلغني أنه سيقدم لي مرشحًا بدلاً منه لمنصب ممثل الدولة. وأنه قام بالفعل بإبلاغ الحزب وقواعده الانتخابية. جعلني أتفق مع الفكرة ووافقت.
تم تنفيذ الحملة الانتخابية بطريقة شرسة ، مما أجبرني على الانتشار لتلبية جميع مطالب الحزب ، والانتقال إلى جميع مناطق الولاية ، ولم يكن بإمكاني القيام بحملتي في مناطق قليلة فقط. بعد كل شيء ، على الرغم من أن النائب الذي أطلقني كان معروفًا ، إلا أنني لم أكن كذلك. لقد كان مجرد شخص ليس له خلفية سياسية ولا اسم مهم على مشهد الدولة. لذلك ، وضعت نفسي في الميدان وسافرت أميالًا وأميالًا من الطرق ، الجيدة منها والسيئة ، لأعرف ناخبي المحتملين. كما أمضيت عشرات الساعات في طائرة تحلق من هنا إلى هناك ، ومن هناك إلى هنا.
في نهاية الحملة ، لم أستطع تحمل التعب بعد الآن وكنت منهكة جسديًا. لكن انتخب. عندما تلقيت ، بعد أيام قليلة من انتخابي ، رسالة من والدتي تفيد بأن والدي قد عانى من مرض مفاجئ ولم يقاوم ، وقد وافته المنية.
اهتزت من الأخبار ، واستفدت من عرض الركوب الذي قدمه أحد أصدقائي في العمل وسافر على متن طائرته إلى مدينتي لحضور جنازة والدي. بعد أن وصلت إلى هناك في الصباح الباكر ، تم استقبالي في المطار (كان ما يسمونه). المطار) من قبل والدتي وأخواتي. على الرغم من صغر سنها ، كانت أختي متزوجة بالفعل ، ولكن ليس لديها أطفال.
عندما ذهبنا إلى منزل والديّ ، حيث كان جسد والدي محجّبًا في غرفة المعيشة ، شعرت بمدى جذب الانتباه. الآن كان الوقت مبكرًا ، كان المنزل مليئًا بالأشخاص الودودين والفضوليين الذين جاءوا إلى هناك عندما سمعوا أنني سأصل لرؤيتي. بعد كل شيء ، كنت قد غادرت هناك ما زلت شابة وغير معروفة لغالبية أبناء وطني وأنا الآن أعود ، بعد مرور بعض الوقت ، نائبا منتخبا للدولة في انتظار التنصيب في يناير.
نظرًا لأن والدي وأنا لا نرى بعضنا كثيرًا في كثير من الأحيان ، على الرغم من أننا تحدثنا عبر الهاتف كل أسبوع تقريبًا ، فقد تركتني وفاته حزينًا للغاية وهذا الاكتئاب ، الذي تفاقم بسبب التعب والجهود المرهقة للحملة الانتخابية الأخيرة ، كان كافياً انعدام السيطرة العاطفي إذا سيطر علي. تدفقت في تنهدات متشنجة وحزينة. والدتي ، خائفة ، ربما لأنها لم تتوقع رد فعل من هذا القبيل من “نائب ابنها” ، كما أشارت إلي منذ وصولي ، اتصلت بأختي في الزاوية وقالت لها “أخرج الابن المسكين لنائبي من الحشد و خذه إلى المنزل لمعرفة ما إذا كان سيحصل على قسط من الراحة “.
منزل والديّ ، المواجه لمربع صغير ، به فناء ضخم ينتهي بسور يفصله عن ساحة منزل شقيقتي ،
كان ذلك في Rua dos Fundos ، كما كنا نعرفه. وبالتالي ، لم يكن من الضروري المرور في الميدان والشارع للانتقال من منزل إلى آخر. كان هناك ، عبر الساحات الخلفية ، أن أختي أخذتني إلى منزلها ، وأوصت أن أستحم لأسترخي وأحاول أن أستريح وأنام لأتحمل ثقل بقية النهار وتلك الليلة التي ستكون طويلة جدًا ، وفقًا لها. سيدفن والدنا في الساعة الرابعة في اليوم التالي.
تركت وحدي ، أخذت حمامًا ساخنًا ، وذهبت إلى الغرفة الفردية واستلقيت ، مستعدًا للنوم. عندما كنت على وشك النوم ، سمعت صوت باب يُفتح ، وبعد فترة وجيزة من خطى أحدهم ، كان يتجول في المنزل. نهضت من الفراش ، وفتحت باب غرفة النوم ، وواجهت منظرًا رائعًا لتلك المرأة التي توقفت خائفة أمامي. “أوه ، آسف ، نائب. لم أكن أعلم أنك كنت هنا. قالت ، مشيرة بالطبع إلى منزل والديّ. أخبرتها حينها أنني لست بحاجة إلى الاعتذار ، وأنني كنت أستريح لفترة من الوقت وسألتها من هي ، لأنني لم أتذكر رؤيتها من قبل. أخبرتني أنها ألتيفا ، أخت زوج أختي. أنني مررت عبر الساحات للذهاب إلى منزل والديّ. قال إنه لا يحب النزول إلى الشارع والميدان عندما ذهب إلى هناك. أفضل الذهاب من خلال الساحات.

أخبرته أنني يمكن أن أكون مرتاحًا ، وأنني سأبقى هناك حتى وقت لاحق وطلبت منه التحدث إلى والدتي وأختي أنني بخير ، ولا داعي للقلق. أنني كنت ذاهبة للنوم ولم يكونوا بحاجة إلى القلق من أنني سألتقي بهم لاحقًا. أعطتني ابتسامة ساحرة وذهبت إلى الباحات تاركة ورائي عطرًا أصر على عدم التبخر وأنا أتابع بعيني نفوذ مؤخرتها وأنا أسير بين الأشجار في الساحات.
عندما استيقظت ، جاء الليل وشعرت بتحسن كبير. مررت عبر الساحات وصعدت إلى الطابق العلوي حيث أشار Altiva إلى منزل والديّ. عندما تذكرتها ، تمنيت لو أنها لا تزال موجودة.
قلت لنفسي ، آه ، كم سيكون لطيفًا أن أمارس الجنس مع Altiva.
وقفت بجانب نعش والدي وكنت على استعداد للبقاء بجانبه ، وعينيّ مفتوحتان. لذلك رأيت والدتي تتقاعد إلى غرفتها برفقة شقيقتي بينما اقتربت ألتيفا ، أخت زوج أختي وصهرها ، أرماندو ، وتمركزوا بجانبي وبجانب نعش والدي. بعد ذلك بقليل ، ربت أرماندو على كتفي ونهض وغادر. لقد رافقنا أنا وألتيفا بعض الأشخاص الذين سيقضون الليلة هناك بالتأكيد ، بجانب والدي ، لتقديم تحياته الأخيرة. قبل منتصف الليل بقليل ، دخلت أختي أرماندو ووالدتي إلى الغرفة وذهبا إلينا ، وأوصينا بأخذ قسط من الراحة. نهضت التيفا ، وقالت شيئًا في أذن أختي ، أومأت برأسها بالموافقة قائلة “اذهب معها”. تابعت Altiva ورأيت أنها توقفت ، جالسة على الدرج المؤدي إلى الباحات. هناك ، أشار لي أن أجلس.
لبضع دقائق لم نتحدث ، جلسنا هناك ، صامتين ، جالسين بجانب بعضنا البعض. ثم ، دون أن أنبس ببنت شفة ، لفت ذراعي حول كتفيها وانحنت ضدي. جعلتها تستدير ونظرنا إلى بعضنا البعض. وجها لوجه ، نحن نقبل. في البداية ، زدنا من شدة القبلة قليلاً حتى تحطمت أفواهنا في مص الشفتين والألسنة. شعرت بها ترتجف بين ذراعيّ عندما كان رد فعل جسدي كله وكأن شرارة كهربائية قد غطتني ، مثل البرق. كان قضيبي صعبًا لدرجة أنني أردت وضعه هناك ، الآن ، دون انتظار أي شيء آخر. “أريد مضاجعتك الآن. لا يمكنني تحملها بعد الآن دون مضاجعتك “. ابتعدت ووقفت وسحبتني إلى زاوية مظلمة بجانب المنزل ، حيث كان لأمي نوع من الحديقة الداخلية. هناك ، عانقنا وأخذت قضيبي وانحنت وبدأت تمتص بشكل لذيذ ، وحشنته في فمها ، وأخذت فمها ولعقه ، وكررت هذه العملية عدة مرات. لم يسمح لي بالمجيء. خلعت سراويلها الداخلية ، وقالت لي بهدوء في أذني ، “تريد أن تضاجعني الآن ، اللعنة الساخنة. لكني أريد المزيد في المنزل أدناه “. لقد وضعتها في كل مكان هناك ، في الزاوية المظلمة وهي تتكئ على الحائط بينما كنت ألصق قضيبي في كسها حتى لم يتم ترك أي شيء. كانت تذبذب ، وتحرك مؤخرتها لأعلى ولأسفل بينما كنت أقوم بإدخالها وإخراجها ، ووضعتها في الداخل والخارج بشكل أسرع وأعمق. عندما كنت على وشك المجيء ، أخذت العصا ووضعتها في فمها ، ساخنة ورطبة ، مما جعلني أملأ ذلك الفم الصغير الجميل بالسائل المنوي. ثم ، ممسكين ببعضنا البعض ، نزلنا في الساحات لنضاجع أكثر في تلك الليلة في منزل أختي.
كنت أعرف أن الليلة الأولى من حزني ستكون رائعة. وكان كذلك.

مرحبًا ، أحتاج إلى مساعدتكم للحفاظ على موقعي الويب http://www.professorpoeta.com.br و http://www.contosdesacanagem.com.br ومواصلة نشر كتبي. احصل عليها من هوت مارت:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

战斗很他妈的


何塞·阿劳霍·德·苏扎

我很小的时候就离开家看世界,希望能够做自己在小镇上做不到的事情:学习并成为重要的人。当他28岁时,他已经可以认为自己已经实现了两者。他毕业于法律专业,并在首都担任议会顾问,相对重要。
我所代表的代理人正在连任第三任期,并且已经向我保证,他将不再竞选连任立法议会议员。我想飞得更高,竞选联邦代表在巴西利亚的众议院。我确信我会当选。他告诉我说,他将以我的名字代替我担任国家代表候选人。而且他已经与党及其选举基地进行了这种沟通。它使我同意这个想法,并且我同意了。
竞选活动以激烈的方式进行,迫使我部署以满足所有政党的要求,并转移到该州的所有地区,而我只能在少数几个地区参加竞选活动。毕竟,尽管发起我的副手是众所周知的,但我却不是。那只是一个没有政治背景,在国家舞台上没有重要名字的人。因此,我投入了自己的力量,走了几千条路,无论好坏,向自我介绍我的潜在选民。我还花了几十个小时在飞机上从这里飞到那里。
在竞选结束时,我再也受不了了,筋疲力尽。但当选。这是时,被选举几天后,我收到了我的母亲,说我父亲遭受了一场突如其来的疾病,并没有反抗,已经去世的通信。
这个消息使我感到震惊,我利用了一位商业朋友提供的乘车优惠,乘飞机飞往我的城市去参加父亲的葬礼,清晨到达那里后,我在飞机场受到了接待(这就是他们所说的)。我的母亲和我的姐妹们。我妹妹虽然年轻,但是已经结婚了,但是没有孩子。
当我们去父母家的房子里时,父亲的身体被遮盖着,我感到自己受到了多少关注。现在还很早,房子里到处都是友好的人和好奇的人,他们听说我会来见我时就来到了那里。毕竟,我离开了那里,对我的大多数同胞来说还很年轻,并不为人所知,经过一段时间,我现在要返回民选国家代表,等待一月份的就职典礼。
由于我和父亲很少见面,尽管我们几乎每个星期都在电话里交谈,但他的死让我非常沮丧,而这种沮丧情绪因最近的竞选活动的疲惫和疲惫而加剧,足以应付如果接管了我,我将失去控制。我倒在抽搐和伤心欲绝的抽泣声中。我的母亲很害怕,也许是因为她没想到自从我到来以来就一直对我说“副儿子”会做出这样的反应,她叫我姐姐在一个角落里,告诉她“把我副手的可怜儿子带出人群,带他回家看看他能不能休息一下”。
我父母的房子面对一个小广场,有一个大院子,以围栏将其与我姐姐的院子隔开,
众所周知,那是在Rua dos Fundos上。因此,没有必要穿过广场和街道从一所房子转到另一所房子。据她说,妹妹在那儿穿过后院,带我回到她家,建议我洗个澡放松身心,并尝试休息和入睡以支撑白天和夜晚的余下时间。我们父亲第二天四点被埋葬。
独自一人,我洗了个热水澡,到单人间躺下,准备睡觉。当我快要入睡时,我听到门开着的声音,不久之后有人走过屋子,走来走去。我起床,打开卧室的门,我面对那个在我面前停下来,害怕的女人的美景。 “哦,对不起,代理。我不知道你在这里我想念你,在那儿,”她说,当然是指我父母的房子。那时我告诉她,我不需要道歉,只是休息了一会儿,问她是谁,因为我不记得以前见过她。她告诉我她是我姐姐的Alt子Altiva。我已经走过院子去父母家了。他说他去那儿时不喜欢沿着这条街走。我宁愿穿过院子。

我告诉他我可以放心,我待在那儿直到以后,并请他对我的母亲和姐姐说我很好,他们不必担心。我要睡觉了,他们不需要打扰我以后再见。她给我一个迷人的微笑,走到院子里,留下了坚持不挥发的香水,我走在院子里的树丛中,跟随着我的目光,随着屁股的摇摆。
当我醒来时,夜晚已经来了,我感觉好多了。我经过院子,上楼,因为阿尔蒂瓦(Altiva)提到了我父母的房子。当我想起它时,我希望它仍然在那里。
啊,我对自己说,他妈的这个Altiva真是太好了。
我站在父亲的棺材旁边,愿意留在他身边,而我的眼睛却睁开了。因此,我看到母亲在姐姐的陪伴下退回到她的房间,而姐姐的Alt子和姐夫阿曼多(Almando)阿尔蒂瓦(Altiva)走近并将自己摆在我旁边和父亲的棺材旁边。此后不久,阿曼多拍拍我的肩膀,起身离开。我和阿尔蒂瓦(Altiva)在一些人的陪同下,肯定会在父亲旁边度过一个晚上,向他表示敬意。午夜之前,我的姐姐,阿曼多和母亲走进房间,向我们走来,建议我们休息一下。阿尔蒂瓦站起来,在我姐姐的耳朵里说了一声,后者同意点头说“和她一起去”。我跟随阿尔蒂瓦(Altiva),看到她已经停下来,坐在通往院子的台阶上。在那儿,他示意我坐下。
有几分钟我们没有说话,我们只是坐在那里,沉默着,彼此靠近。然后,我什么也没说,把手臂缠在她的肩膀上,她靠在我身上。我让她转过身,我们互相看着对方。眼对眼,我们接吻。刚开始时,我们稍微增加了亲吻的力度,直到我们的嘴唇和舌头被狂野地吮吸而压碎了嘴巴。我整个身体都在反应着她,她的手臂在颤抖,就像电火花像闪电一样笼罩着我。我的公鸡太硬了,以至于我现在想把它放在那里,而无需等待其他任何事情。 “我现在想他妈的你。不操你我就受不了了。”她走开了,站起来,把我拉到房子旁边一个黑暗的角落,我母亲在那里有一个室内花园。在那儿,我们拥抱了一下,她拉住了我的公鸡,弯下腰,开始吮吸美味,塞进她的嘴里,取下她的嘴,舔了舔,重复了几次此操作。他没有让我来。脱下内裤,她悄悄地对我说:“你现在想他妈的我,他妈的热。但是我会在下面的房子里想要更多。我把她放在黑暗的角落里,她靠在墙上,而我把公鸡塞在她的阴户里,直到什么都没留下。她扭动着,上下移动她的屁股,而我把它插进去,更快,更深地插进去。当我要来的时候,我拿起棍子,她把它粘在湿热的嘴里,让我用暨填满那个美丽的小嘴。然后,我们互相抱着,下了院子,那天晚上,在我姐姐的房子里他妈的更多。
我知道悲伤的第一晚会很棒。是的。

您好,我需要您的帮助来维护网站www.professorpoeta.com.br和www.contosdesacanagem.com.br并继续出版我的书。在HotMart上获取它们:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

THE FIGHT WAS FUCK


José Araujo de Souza

I left home to see the world at a very young age, hoping to be able to do what I wouldn’t be able to do while staying in my small town: study and become someone important. When he was twenty-eight years old, he could already consider that he had achieved both. He graduated in Law and held a position of relative importance as a Parliamentary Advisor in the Capital.
The deputy I was advising was serving his third term and had already confided to me that he would no longer run for re-election to the Legislative Assembly. I wanted to fly higher and run for the Chamber of Deputies, in Brasília, as a Federal Deputy. I was sure I would be elected. He informed me that he would launch me a candidate in his place for State Representative. And that he had already made this communication to the Party and its electoral bases. He made me agree with the idea and I agreed.
The electoral campaign was carried out in a fierce way, forcing me to deploy to meet all party demands, moving to all regions of the state, and I could not afford to do my campaign in just a few regions. After all, although the deputy who had launched me was well known, I was not. It was just someone with no political background and no name of importance on the state scene. So, I put myself on the field and traveled miles and miles of roads, good and bad, to introduce myself to my potential voters. I also spent dozens of hours in aircraft flying from here to there, from there to here.
At the end of the campaign, I couldn’t stand tired anymore and was physically exhausted. But elected. It was when, a few days after being elected, that I received the communication from my mother saying that my father had suffered a sudden illness and had not resisted, having passed away.
Shaken by the news, I took advantage of the ride offer made by a business friend and flew on his plane to my city for my father’s funeral. Having arrived there early in the morning, I was received at the airfield (it was what they called it). the airport) by my mother and my sisters. Although younger, my sister was already married, but she had no children.
As we went to my parents’ house, in whose living room my father’s body was being veiled, I could feel how much I was getting attention. Now it was still early, the house was full of friendly people and curious people who had come there when they heard that I would arrive, in order to see me. After all, I had left there still young and unknown to the majority of my countrymen and I was now returning, after some time, elected State Deputy awaiting the inauguration in January.
As my father and I didn’t see each other very often, although we spoke on the phone almost every week, his death left me very dejected and this dejection, aggravated by the tiredness and exhausting effort of the still recent election campaign, was enough for a emotional lack of control if it took over me. I poured out in convulsive and heartbroken sobs. My mother, frightened, perhaps because she did not expect such a reaction from her “deputy son”, as she has referred to me since my arrival, called my sister in a corner and told her “get the poor son of my deputy out of the crowd and take him home to see if he gets some rest ”.
My parents’ house, facing a small square, had a huge yard, which ended in a fence that separated it from my sister’s house yard,
that was on Rua dos Fundos, as we knew it. Thus, it was not necessary to go through the square and the street to go from one house to another. It was there, through the backyards, that my sister took me to her home, recommending that I take a bath to relax and try to rest and sleep to support the weight of the rest of the day and that night that would be very long, according to her. Our father would be buried at four o’clock the next day.
Left alone, I took a hot shower, went to the single room and lay down, ready to sleep. When I was almost asleep, I heard the sound of a door opening and soon after someone’s footsteps, walking around the house. I got out of bed and, opening the bedroom door, I was faced with the wonderful view of that woman who stopped, frightened, in front of me. “Oh, sorry, deputy. I didn’t know you were here. I missed you, up there, ”she said, referring, of course, to my parents’ house. I told her then that I didn’t need to apologize, that I was just resting for a while and asked her who she was, because I didn’t remember seeing her before. She told me she was Altiva, my sister’s sister-in-law. That she had gone through the yards to go to my parents’ house. She said that she did not like to pass by the street and the square when she went there. She preferred to go through the yards.

I told him that I could be comfortable, that I would stay there until later, and I asked him to talk to my mother and sister that I was fine, that they didn’t have to worry. That I was going to sleep and they didn’t need to bother that I was going to meet them later. She gave me a charming smile and went to the yards, leaving behind a perfume that insisted on not evaporating and I, following with my eyes the sway of her ass, while walking among the trees in the yards.
When I woke up, the night had come and I was feeling much better. I passed through the yards and went upstairs as Altiva had referred to my parents’ house. When I remembered it, I wished it were still there.
Ah, how nice it would be to fuck this Altiva, I said to myself.
I stood next to my father’s coffin and was willing to remain there, beside her, as long as my eyes held open. So I saw my mother retire to her room accompanied by my sister while Altiva, my sister’s sister-in-law and my brother-in-law, Armando, approached and positioned themselves beside me and beside my father’s coffin. Shortly afterwards, Armando patted my shoulder, got up and left. Altiva and I were accompanied by some people who would certainly spend the night there, next to my father, paying his last respects. Just before midnight, my sister, Armando and my mother came into the room and came over to us, recommending that we take a break. Altiva stood up, said something in my sister’s ear, who nodded in agreement saying “go with her”. I followed Altiva and saw that she had stopped, sitting on the step leading to the yards. There, she motioned for me to sit down.
For a few minutes we didn’t speak, we just sat there, silent, sitting next to each other. Then, without saying anything, I put my arm around her shoulders and she leaned against me. I made her turn around and we looked at each other. Eye to eye, we kiss. Slightly at first, we increased the intensity of the kiss until our mouths were crushed in a wild sucking of lips and tongues. I felt her trembling in my arms as my whole body reacted as if an electric spark had enveloped me, like lightning. My cock was so hard that I wanted to put it there, now, without waiting for anything else. “I want to fuck you now. I can’t take it anymore without fucking you ”. She moved away and stood up and pulled me to a dark corner beside the house, where my mother had a kind of indoor garden. There, we hugged and she took my cock, bent down and began to suck deliciously, stuffing it in her mouth, taking her mouth and licking it, repeating this operation several times. She didn’t let me come. Taking off her panties, she told me softly in my ear, “You want to fuck me now, fuck hot. But I will want more in the house below ”. I put her on all fours there, in the dark corner and she leaned against the wall while I stuck my dick in her pussy until nothing was left out. She wiggled, moving her ass up and down while I stuck it in and out, stuck it in and out faster and deeper. When I was going to come, I took the stick and she put it in her mouth, hot and moist, making me fill that beautiful little mouth with cum. Then, holding each other, we went down the yards to fuck much more that night, at my sister’s house.
I knew that first night of my grief was going to be awesome. And it was.

Hello, I need help from her to maintain the websites http://www.professorpoeta.com.br and http://www.contosdesacanagem.com.br and continue publishing my books. Get them at HotMart:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

Le combat était de la baise


José Araujo de Souza

J’ai quitté la maison pour voir le monde à un très jeune âge, dans l’espoir de pouvoir faire ce que je ne pourrais pas faire en restant dans ma petite ville: étudier et devenir quelqu’un d’important. Quand il avait vingt-huit ans, il pouvait déjà considérer qu’il avait réalisé les deux. Il est diplômé en droit et a occupé un poste d’importance relative en tant que conseiller parlementaire dans la capitale.
Le député que je conseillais accomplissait son troisième mandat et m’avait déjà confié qu’il ne se présenterait plus à une réélection à l’Assemblée législative. Je voulais voler plus haut et me présenter à la Chambre des députés, à Brasilia, en tant que député fédéral. J’étais sûr que je serais élu. Il m’a informé qu’il me proposerait un candidat à sa place de représentant de l’Etat. Et qu’il avait déjà fait cette communication au Parti et à ses bases électorales. Cela m’a mis d’accord avec l’idée et j’ai accepté.
La campagne électorale a été menée de manière féroce, m’obligeant à me déployer pour répondre à toutes les revendications des partis, en me déplaçant dans toutes les régions de l’État, et je ne pouvais pas me permettre de faire ma campagne dans quelques régions seulement. Après tout, même si l’adjoint qui m’avait lancé était bien connu, je ne l’étais pas. C’était juste quelqu’un sans arrière-plan politique et sans nom d’importance sur la scène étatique. Alors, je me suis mis sur le terrain et j’ai parcouru des kilomètres et des kilomètres de routes, bonnes et mauvaises, pour me présenter à mes électeurs potentiels. J’ai également passé des dizaines d’heures dans des avions volant d’ici à là, de là à ici.
À la fin de la campagne, je ne supportais plus la fatigue et j’étais physiquement épuisée. Mais élu. C’est lorsque, quelques jours après avoir été élu, que j’ai reçu la communication de ma mère disant que mon père avait souffert d’une maladie soudaine et n’avait pas résisté, étant décédé.
Secoué par la nouvelle, j’ai profité de l’offre de balade faite par un ami d’affaires et j’ai pris l’avion pour ma ville pour les funérailles de mon père.Arrivée là-bas tôt le matin, j’ai été reçu à l’aérodrome (c’était comme ça qu’on l’appelait). l’aéroport) par ma mère et mes sœurs. Bien que plus jeune, ma sœur était déjà mariée, mais n’avait pas d’enfants.
En nous rendant à la maison de mes parents, dans le salon de laquelle le corps de mon père était voilé, je pouvais sentir à quel point je attirais l’attention. Maintenant, il était encore tôt, la maison était pleine de gens sympathiques et de gens curieux qui étaient venus là quand ils ont appris que j’arriverais pour me voir. Après tout, j’en étais parti encore jeune et inconnu de la majorité de mes compatriotes et je revenais maintenant, après un certain temps, élu député d’État en attendant l’investiture en janvier.
Comme mon père et moi ne nous voyions pas très souvent, même si nous nous parlions au téléphone presque toutes les semaines, sa mort m’a laissé très abattu et cet abattement, aggravé par la fatigue et les efforts épuisants de la campagne électorale encore récente, a suffi à un un manque de contrôle émotionnel si ça me prend. J’ai coulé en sanglots convulsifs et navrés. Ma mère, effrayée, peut-être parce qu’elle ne s’attendait pas à une telle réaction de la part de son «fils adjoint», comme elle me dit depuis mon arrivée, a appelé ma sœur dans un coin et lui a dit: «Sortez le pauvre fils de mon adjoint de la foule et ramenez-le à la maison pour voir s’il se repose ».
La maison de mes parents, face à une petite place, avait une immense cour, qui se terminait par une clôture qui la séparait de la cour de la maison de ma sœur,
c’était sur la Rua dos Fundos, telle que nous la connaissions. Ainsi, il n’était pas nécessaire de passer par la place et la rue pour passer d’une maison à l’autre. C’est là, à travers l’arrière-cour, que ma sœur m’a emmenée chez elle, en me recommandant de prendre un bain pour me détendre et d’essayer de me reposer et de dormir pour supporter le poids du reste de la journée et cette nuit qui serait très longue, selon elle. Notre père serait enterré à quatre heures le lendemain.
Resté seul, j’ai pris une douche chaude, je suis allé dans la chambre simple et je me suis allongé, prêt à dormir. Quand j’étais presque endormi, j’ai entendu le bruit d’une porte qui s’ouvrait et peu après les pas de quelqu’un, se promenant dans la maison. Je suis sorti du lit et, en ouvrant la porte de la chambre, j’ai été confronté à la vue magnifique de cette femme qui s’arrêtait, effrayée, devant moi. «Oh, désolé, député. Je ne savais pas que tu étais là. Tu m’as manqué, là-haut », a-t-elle dit, faisant référence, bien sûr, à la maison de mes parents. Je lui ai dit alors que je n’avais pas besoin de m’excuser, que je me reposais juste un moment et lui ai demandé qui elle était, parce que je ne me souvenais pas l’avoir vue auparavant. Elle m’a dit qu’elle était Altiva, la belle-sœur de ma sœur. Que j’avais parcouru les cours pour aller chez mes parents. Il a dit qu’il n’aimait pas descendre la rue et la place quand il s’y rendait. Je préfère parcourir les cours.

Je lui ai dit que je pouvais être à l’aise, que je resterais là plus tard et lui ai demandé de dire à ma mère et ma sœur que j’allais bien, qu’elles n’avaient pas besoin de s’inquiéter. Que j’allais dormir et qu’ils n’avaient pas besoin de s’inquiéter que j’allais les rencontrer plus tard. Elle me fit un charmant sourire et se dirigea vers les cours, laissant derrière elle un parfum qui tenait à ne pas s’évaporer et moi, suivant du regard le balancement de son cul, en marchant parmi les arbres dans les cours.
Quand je me suis réveillé, la nuit était venue et je me sentais beaucoup mieux. Je traversai les cours et montai à l’étage car Altiva avait fait allusion à la maison de mes parents. Quand je me suis souvenu, j’ai souhaité qu’il soit toujours là.
Ah, que ce serait bien de baiser cette Altiva, me dis-je.
Je me tenais à côté du cercueil de mon père et acceptais de rester là, à côté de lui, les yeux ouverts. J’ai donc vu ma mère se retirer dans sa chambre accompagnée de ma sœur tandis qu’Altiva, la belle-sœur de ma sœur et mon beau-frère, Armando, s’approchaient et se positionnaient à côté de moi et à côté du cercueil de mon père. Peu de temps après, Armando me tapota l’épaule, se leva et partit. Altiva et moi étions accompagnés de quelques personnes qui passeraient certainement la nuit là-bas, à côté de mon père, lui rendant ses derniers respects. Juste avant minuit, ma sœur, Armando et ma mère sont entrées dans la pièce et sont venues nous voir, nous recommandant de faire une pause. Altiva s’est levée, a dit quelque chose à l’oreille de ma sœur, qui a acquiescé en disant “allez avec elle”. J’ai suivi Altiva et j’ai vu qu’elle s’était arrêtée, assise sur la marche menant aux cours. Là, il m’a fait signe de m’asseoir.
Pendant quelques minutes, nous n’avons pas parlé, nous nous sommes simplement assis là, silencieux, assis l’un à côté de l’autre. Puis, sans rien dire, j’ai enroulé mon bras autour de ses épaules et elle s’est appuyée contre moi. Je l’ai fait se retourner et nous nous sommes regardés. Les yeux dans les yeux, nous nous embrassons. Légèrement au début, nous avons augmenté l’intensité du baiser jusqu’à ce que nos bouches soient écrasées dans une succion sauvage des lèvres et des langues. Je la sentais trembler dans mes bras alors que tout mon corps réagissait comme si une étincelle électrique m’avait enveloppé, comme un éclair. Ma bite était si dure que je voulais la mettre là, maintenant, sans rien attendre d’autre. «Je veux te baiser maintenant. Je n’en peux plus sans te baiser ». Elle s’éloigna et se leva et m’entraîna dans un coin sombre à côté de la maison, où ma mère avait une sorte de jardin intérieur. Là, nous nous sommes étreints et elle a pris ma bite, s’est penchée et a commencé à sucer délicieusement, la fourrant dans sa bouche, prenant sa bouche et la léchant, répétant cette opération plusieurs fois. Il ne m’a pas laissé venir. En enlevant sa culotte, elle m’a dit tranquillement dans mon oreille: «Tu veux me baiser maintenant, baiser chaud. Mais j’en voudrai plus dans la maison d’en bas ». Je l’ai mise à quatre pattes là-bas, dans le coin sombre et elle s’est appuyée contre le mur pendant que je plantais ma bite dans sa chatte jusqu’à ce que rien ne soit laissé de côté. Elle se tortilla, bougeant son cul de haut en bas pendant que je l’enfonçais et sortais, l’enfonçait et sortait de plus en plus vite et plus profondément. Quand j’allais venir, j’ai pris le bâton et elle l’a mis dans sa bouche, chaud et humide, me faisant remplir cette belle petite bouche de sperme. Puis, nous tenant l’un l’autre, nous avons descendu les cours pour baiser beaucoup plus cette nuit-là, chez ma sœur.
Je savais que la première nuit de mon chagrin allait être géniale. Et c’était.

Bonjour, j’ai besoin de votre aide pour maintenir les sites Web http://www.professorpoeta.com.br et http://www.contosdesacanagem.com.br et continuer à publier mes livres. Obtenez-les sur HotMart:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1