Jecha, mwenje wemwedzi uye zviroto …


José Araujo de Souza
Takanga tiri shamwari dzezvidzidzo. Taionana zvisingaite mazuva ese. Takapanana mazano, takakurukura dzidziso, takagovana ruzivo. Kunyange zvakadaro, zvinogona kutaurwa kuti takatosuwa, apo patisina kuonana. Shamwari, hongu, zvirokwazvo. Shamwari zhinji.
Ranga riri gore rakabatikana, riine basa rakawanda, kumanikidza kwakawanda uye kuzorora kushoma. Ndakanzwa muviri wangu kuremerwa nekuneta kwemazuva ese, nyama dzangu dzese nemapfupa achichemera kubatsirwa uye kwechinguva ndisingaite chinhu uye nemusoro wangu ndichirota gungwa. Ndakafunga kuti zvingadaro. Gungwa. Gungwa, jecha rakawanda, coconut mvura, shrimp pane iyo skewer uye vanhu vanenge vasina kupfeka. Yakawandisa bhikini kuratidzira pamberi pangu. Ah, ndaida kuzorora. Ndaive ndave kuzorora.
Chii chakandishamisa apo humwe husiku, ndichidzoka kubva kukoreji, ndakamuudza nezvehurongwa hwangu hwehoridhe rakawedzerwa “Wakadii iwe. Uchauya neni here?” uye iye, nekukurumidza, asina kana kufunga, akandipindura: “Ndiri mazviri. Ndichazviita. Ndichaenda newe”. Saka, saizvozvowo, takatora bhazi husiku humwe ndokukwira kuenda kumahombekombe. Kuenda kugungwa. Uye mushure mekufamba husiku hwese, ini, iye nemwanasikana wake wemakore mashanu ekuberekwa vakauya mangwanani nehukuru hwebhuruu hwakatonga zvese, pamberi pedu. Kupera kwerwendo. Kutanga kwekuzorora.
Tichingosiya mabhegi edu mufurati, iyo yaingove daro kubva kumahombekombe uye kwataigona kuona gungwa rakatimirira, takaenda kumahombekombe. Isu takafara asi uyo akaratidza mufaro mukuru aive mwanasikana wake, uyo akange asati amboona gungwa kusvika ipapo.
Ndakavasiya vachitamba mujecha ndokuenda kunotarisa tarisa, kuti ndizvizive nharaunda uye pandakadzoka ndakavaona, vachifamba pamusoro pejecha. Vaviri ava vaitaura zvine hupenyu. Shamwari yangu yaive yakanyatso zorora. Ini ndaigona kuona kuti, munguva pfupi iya yegungwa, yakanga yatove neshanduko huru. Huso hwakange hwatsiviwa nehuremu hwaigona kunzwikwa kubva kure. Iye, uyo anga atova mukadzi akanaka, aive akangonaka. Padivi pemwanasikana wake aiyevedza. Ipapo, chimwe chinhu chakamuka mukati mangu. Uye ini ndaimuda akadaro, kubva kure, akaroya, ndisingakwanise kubvisa maziso angu paari. Pakarepo, pakanga pasisina mumwe munhu pamhenderekedzo iyoyo, iye chete. Handina kuzomboonawo mwanasikana wako. Iye chete. Hapana ruzha mudenga. Kuseka kwako chete. Uye mafungu egungwa achiputsa tsoka dzako. Gungwa rakanamata runako rwayo ndokudonha, ndokunyaradza mafungu aro patsoka dzayo. Uye iye, asina hanya nezve chero chinhu chakamukomberedza, akafamba pajecha, achifambisa muviri wake wakanaka kwazvo, mukufamba kwakanaka, chiuno chake chichifamba mumupumburu unofungidzira.
Handizive kuti ndakagara ipapo kwenguva yakareba sei, kubva kure, ndichingoona vaviri vacho vachitamba mujecha. Haifanirwe kunge yakave kwenguva yakareba, asi yakanzwa senge nariini. Pavakandiona ndokucheuka vachimhanyira kwandiri, huroyi hwakapunzika senge nemashiripiti uye ndakaedza kusarega zvese zvandainzwa pandakavaona zvisati zvazivikanwa navo. Asi mhodzi yekudaiwa yanga yatodyarwa mundangariro dzangu. Ndaimuda.
Sezvo isu taive takatarisira kuzorora, ndakafunga kuti hatingagadzi chikafu kumba uye kuti taizoedza kunodya muresitorendi pamberi peimba. Isu taingofanirwa kuyambuka mugwagwa uye isu taisatomboda kuchinja mbatya, nekuti imomo taibvumidzwa kupfeka mbatya dzekushambira. Saka, takaita kudya kwedu kwekutanga pamwe chete, isu vatatu. Zvino, pane zvaakakumbira uye asina hanya nekuratidzira kwemwanasikana aida kudzokera kumahombekombe, takaenda kuimba yekumbozorora, mushure mezvose, takanga tafamba husiku hwese uye, kunyangwe tichifara, takange taneta. “Ipapo tinodzokera kumahombekombe tigare kusvika zuva radoka”.
Tisati tarara, tinogeza kuti tibvise jecha mumuviri uye tirare kubva mumaziso. Ndakavarega vachishandisa chimbuzi uye ndaishandisa pekugezera diki mushure mekicheni chete. Sezvo imba yacho yaive nemakamuri maviri ekurara, iye akagara nemwanasikana wake muimba mbiri uye ini ndakagara mune mumwe wemubhedha wemubhedha wakaiswa mune inotevera kamuri.
Ndakarara pasi, handina kana kubatwa nehope. Chido chekuva naye chakakura chakanditora. Ndakanzwa nyota ndokuenda kukitchen. Pandakananga kufiriji, ndakaona zvidimbu zviviri zvebhasikiti rake zvakarara pamutsetse wehembe mbichana mukoridho unoenda kuimba yekugezera diki. Ini ipapo ndakafungidzira iye asina kupfeka, muviri wake muchena uchitanga kusviba muzuva, mazamu ake akasununguka, akasununguka, akamira. Kune saizi yebra, ivo vanofanirwa kunge vaive vadiki. Vanga vaine zvakajairika, pink pouting? Minyatso ingadai yakakura here? Vaizotarisa sei pandakavabata nemaoko angu? Uye pandinovaisa mumuromo mangu nekuvayamwa zvinyoro nyoro, vaizoita sei? Saka ndichifunga ndakanzwa kuti hope dzakarasika zvachose uye ndakatorwa neruchiva rwakaomesa mboro yangu zvakanyanya, ndakamira ipapo mukicheni, padhuze nefriji. Hazvigoneke kuramba. Ndakaenda kuchimbuzi, ndokuvhura mvura yekugeza, ndokurega mvura inodziya ichiyerera nemuviri wangu uku ndichirova ruoko runonaka ndichifungidzira kuti ndairupusha.

Ndakauya zvakawanda. Kudzoka mumba, ndakarara hope pakarepo.
Masikati mazhinji takagara pajecha, pasi pepasuru, tichitaura uye tichiona mwanasikana wavo achitamba mujecha.
Pakudzoka kuimba, takapfuura nesundries fair ndokutenga tumwe tudiki, takadya mutende uye takagara pabhenji tisingazive, tichitarisa mwedzi wemwedzi wakabatidzwa husiku hwese mudenga rizere nenyeredzi.
Mwanasikana wake paakaratidza zviratidzo zvekuti aisakwanisa kumira kuti amuke zvakare, takaenda kufurati ndokumugarisa pamubhedha ndokuuya kuzogara neni, mumba yekutandarira, ndichiona terevhizheni, ndakagara pasi, pamakumbo angu, musoro uchizorora pamabvi angu, ini ndichigunun’una vhudzi rako, zvishoma.
Pasati papera nguva akabva adimbudzira maziso ake ndikaziva kuti ndaive nehope. Ndakabvunza kana ndaive nehope akati hongu. Ndakamubatsira kusimuka ndokumuudza kuti ndicharamba ndichiona TV zvimwe. Akaenda kubhedhuru ndikamutevera nemaziso angu, nemufaro.
Panguva yataive tese mumba yekutandarira, hatina kutaura zvakanyanya. Zvisinei, mafambiro akaita zvinhu zvese akandisiya ndiine rugare zvekuti zvakandibata zvakanyanya. Kuva naye akagara pasi nemusoro wake uchizorora pamabvi angu, kundirega ndichipuruzira vhudzi rake kwaive kugovana hukama hwake neni nenzira yakachena uye isina mhaka. Pandakaenda mukamuri rangu, ndakanzwa kufara, kufara chose.
Sezvisinganzwisisike sezvazvinogona kuratidzika, ndakanzwisisa kuti aive agovana hukama hwepedyo hwaaida kugovana neni. Ini ndaimuda, zvakanyanya, ndaida kumubata munzira dzese dzandakatemerwa chishuwo changu, asi ndaifanira kunzwisisa kuti anga asina kundiperekedza kumahombekombe kuti andibise. Akanga aneni, achitora mwanasikana wake, kuti ave shamwari uye anondibatsira mukufara kwangu. Uye panguva imwecheteyo, achirega mwanasikana wake achirarama akanaka, akanaka uye anofara nguva dzaaisazombofa akakanganwa. Akanga aripo kuti afare neni uye kwete kuti ave mudiwa wangu.
Takagara mamwe mazuva mashoma tichizvifadza nejecha, zuva uye mwenje wemwedzi. Panguva yese yataifamba zvakanyanya, taitandara uye takaita kuti mwanasikana wako afare kupfuura zvaaigona.
Husiku hwese mufurati, aizvirega achigara pasi pekutandarira, nemusoro wake wakakotama pamabvi angu ini ndichitamba nevhudzi rake, kusvikira hope dzamuita kuti arare.
Hapana kana patakambotaura nezve bonde. Chaasina kumboziva ndechekuti ndakaramba ndichimuda uye kumenya masikati ega ega uye husiku hwoga hwoga, mubathroom ndichifungidzira kuti tiri kubiridzira nekuita zvimwe “zvakaipa zvinhu”.
Patakadzokera kuBelo Horizonte takazorora chaizvo, tichifara uye tichitsva nezuva. Iye nemwanasikana wake vakaratidza kuti vaifara zvechokwadi. Akanga akagadzirira zuva idzva rebasa uye kudzidza. Ini, zvangu, ndakanga ndagadzirira kutanga mwaka wekurota.
Ah, ndinoshuva sei dai ndakakutsvoda. Ndinoshuva sei dai ndakaidya. Haa ndinoshuva sei dai angadzokera kumahombekombe pamwe neni, panguva ino achiziva zvese izvo anga asati aziva kusvika panguva iyoyo. Tingaita fuck? Unofungei?

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/I45282236Ihttps://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779Jhttps://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Chidetembo Utopia

https://go.hotmart.com/W45479018Ghttps://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – Chidetembo Utopia

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s