Aşpez rabuda

Wiktor

Soňky döwürde dynç günleri öýde bolmakdan we San-Pauloda gözümi açjak bir waka gözlemekden saklandym. Bu ýerde bar bolan, tölenen ýa-da ýok zatlaryň köp bolmagy gaty uludyr we elmydama kän ses çykmaýan ýa-da gaty gaharly bir zady saýlaýaryn (garradym öýdýän!). Recentlyakynda özümi ünsden düşürjek bir zady tapdym we bejergi hökmünde ulandym: nahar bişirmek. Nahar bişirmek maňa köp gowy işler etdi we has çylşyrymly we has köp ünsi talap edýän zatlary gowulaşdyrmaga we etmäge synanyşdym, şeýdip, energiýamy alýan köp sanly problemadan aýrylyp bilerin!
Internet gözleginde, Barra Funda sebitinde bolup geçjek gastronomiýa wakasyny gördüm, meniň ünsümi çeken we iň gowusy … MUGT! Käbir usullary öwredýän aşpezleriň gatnaşmagy islärdim we özümi akylly aşpez hasaplasam-da, gidip, täze bir zat öwrenmegi makul bildim. Bu waka bilen gyzyklanýandygymy belledim we birneme wagt geçensoň, Facebook-da diňe “Salam” bilen şahsy habar aldym! Profil suraty, köpden bäri görmedik biri bilen tanyşdy we ýadyma düşen zatlardan, soňky gezek görenimde, ýurduň daşynda ýaşaýardym!
Men onuň bilen orta mekdepde okadym we eýýäm birnäçe gezek galypdyk, kim meniň hekaýalarymy okasa, şol döwürde meniň häzirki ýagdaýymdan düýpgöter tapawutlydygymy bilmelidir. Men habara jogap berdim we adaty we manysyz söhbetdeşlige başladyk, hatda geň gördüm, sebäbi men ony jelepçilige alyp gitmäge synanyşýaryn, ýöne birnäçe sagatlap gürleşip, mekdep döwrüni we döwrüň däli hekaýalaryny ýada salýarys ! Bir gezek ol maňa jaň edendigini, sebäbi çärä gitjekdigini we restoran açandygyny aýtdy, şonuň üçin meni gyzyklandyranyny görüp, ýeke gitmezligimi haýyş etdi!
Barra Funda Metro bekedinde duşuşdyk, ony diňe meniň ýanyma geleninde tanadym we howanyň käbir adamlar üçin nähili gowydygyna düşündim … ol menden birneme gysga, bili we eşegi bilen ýakymly aýal boldy. budlarynyň ortasyna geýen gara köýnegi sebäpli subut edilen gowy terbiýelendi. Şol pursatda, oňa bolan gyzyklanmam ýok boldy we eýýäm şol lezzetli eşegi gysmagyň usuly hakda pikir etdim! Biri-birimizi uly gujaklamak we ýaňagymyzdan öpmek bilen salamlaşýarys, waka hakda gürleşýäris we käbir aşpezleriň işine we maslahatlaryna tomaşa edýäris. Şol wagt aýdylýanlara ünsi jemläp bilmedim we öňümdäki şol lezzetli guýruga seredip, ony iýmek isleýän ýaly boldum we elbetde gördi (muny gizläp bilemok … aýylganç!). Irden agşam wakadan soň bir zat iýmekden saklandyk we söhbetdeşligiň äheňi eýýäm düýpgöter üýtgeşikdi, hatda birnäçe piwo içenden soňam:

 • Şol ýere seredeniňde, şeýlemi? Näme hakda pikir edýärsiňiz? – Ol maňa ýylgyryp, öňümde oturandygyny aýtdy!
 • Näme görünýär?
 • Bularyň hemmesi gödek! Youadyma düşenok!
 • Käbir zatlar üýtgeýär! Gözlemegiň usuly diňe bir zatdy!
 • Hakykatdanam? Maňa görkez … – Ol ýüzüni maňa ýakynlaşdyrýan ýaly gürledi!
  Ol hatda gülkünç ýylgyryşyny aýryp, ýüzüni menden çekmänkä, men onuň boýnunyň arkasyny tutdum we ogşadym, dişlerini dişledim we dişledim! Ilkibaşda munuň garaşylmadyk bir zatdygyny duýdum, ýöne soň meni ogşadylar we bu ýolda näçe wagt galanymyzy hem bilemok. Biz bolýan naharhanamyzy terk etdik we her garaňky we boş burçda ýa-da birek-birege ýapyşmak üçin polýuslarda diýen ýaly durduk we zatlar gyzýardy! Eşegini urdum-da, gysdym, buduna düşüp, bagrymda göterdim, dikim gysga inçe köýnegiň aňyrsynda pişigini süpürdi we gözlerini ýumup, iňňildedi we aglady, boýnuny maňa galdyrdy we men ony dişledim. , bar zadyny görkezmek üçin däli bolandygyny gulagyndan ogşady we pyşyrdady!
  Has çalt gitmek üçin taksi ulanyp, respublikan sebitindäki kwartirasyna gitmegi makul bildik, yzky oturgyçda özümizi iýip, bedenimizi dyrnaçaklar we gysyşlar bilen belledik (taksi sürüjisi wakany gowy gören bolmaly!), Binanyň içine ylgadyk we gapyny açjak bolanda, köýnegini ýokaryk galdyryp, açyk guýrugy öňümde günüň dowamynda halaýan şol lezzetli guýrugy goýup, ony gysardym! Ol gysdy-da, iňňildäp, höwes bilen dem aldy!
  Içeri girdik, otagymyzda yz galdyrýan eşiklerimizi çykardyk, ýüzüni düşegiň üstünde goýup, aýaklaryny açyp, budlaryny berk tutup, barmaklarymy agzyna gazdym, lezzet bilen soradym! Owassyk ýassygy bilen elleri kagyzy gysanda, kämahal sesler eşidilýärdi.

Men aýlandym we eşegini ýüzüme okladym we has çuňlaşdym, dilimi eşegine çenli galdyrdym we barmaklarym bilen geň galdyryjy mukdarda bal damýan, içini açyp ýapýan, öwrüp, urýan kiçijik deşigine girip başladym. pişigiňiz we bu lezzetli çorbanyň elime näçe gezek degenini anyk aýdyp biljek däl!
Şol ýagdaýda men garnynyň aşagyna bir ýassyk goýdum, budlaryny bagladym we dikimi pişiginiň girelgesinde süpürdim, eşegini iki eli bilen açdym we kiçijik ýüzügini massaaging edenimde haýallyk bilen itekledim! Düşekde ýüzi bilen möňňürip durka, ellerini yzyna goýdy-da, bilimi gysdy, her gezek gysanda, iňňildemek we hasam gygyrmak üçin has köp jyns alýardym. Başam barmagym eşegiňize aňsatlyk bilen giripdi we içerde saklardy! Baldan eýýäm doly ýaglanan pişigini çykardym-da, guýrugyna dakdym:

 • slowlyuwaş gidiň, men sizi uzak wagtlap oýnamaga ýol bermedim!
 • Diýmek, ol indi meniňki? – Men gülkünç ýylgyryp, kellesini birbada girmäge itekledim diýdim!
 • Garynjanyň ogly! – Agyry we höwes aglandan soň gürledi!
  Içime gireninde dikimi gysdy-da, möňňürip, iňňildäp, gygyrdy, näletledi we bularyň hemmesiniň meni iň köp herekete getirýändigini bilmeýärdi! Tizligi artdyrýardym we has arkaýynlaşýandygymy duýanymda has çuňlaşýardym, indi diňe onuň nalaýan seslerini eşitdim, olam aýlandy we horazymy guýrugyna hasam basdy, jesedini meniň garşyma oklady we menden has güýçli etmegimi haýyş etdi Menem etdim. Dikimi çykarman, düşegi açdym-da, ony münmäge mejbur etdim. Dyrnaklaryny budlarymy tutup, gazdy-da, diňe kellesini içerde goýup, soňam ýuwutmak bilen däli ädimde oturdy. Sahna meni haýran galdyrdy, nalyşlarynyň hasam güýçlenmegi we bagrynyň hereketleri has çaltlaşdy we men onuň içine girdim! Ilkinji uçuşy duýanymda, ol derrew oturdy-da, içini gysdy, meni duýdansyz ýitirjek diýen ýaly ajaýyp basyş etdi, ony döşüme saldy we ýuwaş-ýuwaşdan eşegini gowşadyp, dikimi taşlady. içine dökülen ähli ýumruklar bilen bilelikde süýşüň! Ol yzyna öwrülip, ​​meni gysdy we ýuwaş-ýuwaşdan ogşady:
 • Näme üýtgeşiklik? Maňa görkezjek köp zadyňyz barmy?
 • Mende ýene birnäçe zat bar! – Seýrek bolşy ýaly dem alman, halys jogap berdim.
  Eýýäm giçdi, gynansak-da, öýe gitmeli boldum, hoşlaşdyk we ellerimi jübime salyp, başga bir zat duýanymda eýýäm metronyň içinde boldum! Restoranyň wizitkasy we arkasyndaky habar:
  “Men size ýörite agşamlyk naharyna garaşýaryn, Vi! Indiki synp meniň bilen bolar! ”
  Bolýar … Meniň pikirimçe, öňümizdäki gastronomiýa hadysasy bar ….

OLAR
https://go.hotmart.com/S45259445F
https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

Olardan
https://go.hotmart.com/V45230745B
https://pay.hotmart.com/V45230745B

OLAR (Jynsy ýatlamalarynyň erotik fantastika)
https://go.hotmart.com/E45331045P
https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

Olardan (Jynsy ýatlamalaryň erotik fantastika)
https://go.hotmart.com/M45318843L
https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

Um pensamento sobre “Aşpez rabuda

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s