Salam doslar.


Gargyşly, gizlin, howply we ganhor öý haýwany bolan COVID-19, diri galmagymyzy we bizi tutmazlygy talap edýär, mümkin boldugyça öýlerimiziň içinde galmagymyzy we diňe başga mümkinçilikler ýok wagty terk etmegimizi talap edýär. Diňe zerur, aşa agyr ýagdaýlarda. Şeýle edenimizde, maskany dogry ulanmak, el arassaçylygy, nahardan öň we soň sabyn bilen ýuwmak ýaly Saglyk Guramasynyň görkezmelerine laýyklykda howpsuzlygymyzy üpjün etmek üçin zerur ähli aladalar bilen edýäris. ýuwujy serişde. Hereket elleriň barmaklaryny, ellerini we arkalaryny bilege çekmeli. Jemgyýetçilik ulaglaryny we liftleri ulanmazdan ozal we soň, adamlar ýa-da zatlar bilen fiziki aragatnaşykda bolanymyzda, öýlerimiziň daşynda şeýle amal ediň. Hajathana girip bilmeýän bolsaňyz, alkogol jeliniň bolmagy elmydama aňsatlaşdyrýar. Üsgülewük we asgyranda, sekresiýalaryň howada ýok edilmeginiň öňüni almak üçin dokumalary ulanyň. Şeýle hem, el çarpmakdan we ýüzüňizden öwmekden gaça duruň. Elleriňiz arassa bolmazdan gözüňize, burnuňyza we agzyňyza degmekden gaça duruň.
Esasanam, meniň ýaly “Töwekgelçilik toparlary” diýlip atlandyrylýanlar, öý pensiýasynda ýaşaýan, tanyşlardan, dostlardan we garyndaşlardan uzakda ýaşaýanlar üçin asla aňsat däldigini bilýärin. Her niçigem bolsa, bile bolmak isleýänlerimizden uzak. Şonuň üçin iň gowy zat, özümizi işjeň, öndürijilikli saklamak we beden we akyl saglygymyzy goramakdyr. Umytdan düşmezlik we / ýa-da däli bolmak üçin. Her kimiň edişi ýaly okaýaryn, ýazýaryn, telewizora tomaşa edýärin, aýdym diňleýärin, sosial ulgamlara girýärin, jaň edýärin. Emma men has köp zat etmek isleýärin. Men synanyşýaryn. Web sahypalarym we kitaplarym arkaly size kompaniýamy hödürleýärin:

http://www.professorpoeta.com.br
http://www.contosdesacanagem.com.br
http://www.contoseroticosdequalidade.com.br

Amazon tarapyndan neşir edilen we ýaýradylan iňlis dilindäki CROSSIN, OLAR, OLAR we OPERATION MUTUM atly TRAVESSIA, DELAS, DELES we OPERAÇÃO MUTUM kitaplary elektron kitap we Hardcover wersiýalarynda, Kindle arkaly satyn almak ýa-da mugt okamak üçin elýeterlidir. Çäklendirilmedik:
https://www.amazon.com.br/s?k=Jos%C3%A9+Araujo+de+Souza&i=stripbooks&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref = nb_sb_noss

Doganlyk we mähirli gujagyňyzy siziň her biriňiz bilen goýýaryn, ezizim, seresap bolmagyňyzy haýyş edýärin. Şol haýwan öldürýär!

Hose Araujo de Souza (Buté)

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s